Klaptilladelse for Studstrupværkets Havn

9.12.2998. Miljøcenter Århus har meddelt Dong Energy A/S tilladelse til klapning (dumpning) af 45.000 m³ oprensningsmateriale

9.12.2008
Miljøcenter Århus har meddelt Dong Energy A/S tilladelse til klapning (dumpning) af 45.000 m³ oprensningsmateriale. Materialet stammer fra havnebassinet i Studstrupværkets Havn og fra indsejlingen til havnen.

Klapningen skal i Århus Havns klapbassin, der er afgrænset af positionerne (WGS-84):

56 09,226' N - 10 15,106' E
56 09,023' N - 10 15,307' E
56 08,959' N - 10 15,083' E
56 09,126' N - 10 14,858' E

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til havmiljøloven påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal være skriftlig.
Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet. Klagen skal være modtaget i Miljøcenter Århus senest ved kontortids ophør den 7. januar 2009, der er dagen for klagefristens udløb.

En eventuel klage skal sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j. nr. AAR-421-00039)
Yderligere oplysninger fås hos:
Helene Munk Sørensen

Havkontoret
tlf. 72548223

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar