Klaptilladelse for Studstrupværkets Havn

9.12.2998. Miljøcenter Århus har meddelt Dong Energy A/S tilladelse til klapning (dumpning) af 45.000 m³ oprensningsmateriale

9.12.2008
Miljøcenter Århus har meddelt Dong Energy A/S tilladelse til klapning (dumpning) af 45.000 m³ oprensningsmateriale. Materialet stammer fra havnebassinet i Studstrupværkets Havn og fra indsejlingen til havnen.

Klapningen skal i Århus Havns klapbassin, der er afgrænset af positionerne (WGS-84):

56 09,226' N - 10 15,106' E
56 09,023' N - 10 15,307' E
56 08,959' N - 10 15,083' E
56 09,126' N - 10 14,858' E

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til havmiljøloven påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal være skriftlig.
Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet. Klagen skal være modtaget i Miljøcenter Århus senest ved kontortids ophør den 7. januar 2009, der er dagen for klagefristens udløb.

En eventuel klage skal sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j. nr. AAR-421-00039)
Yderligere oplysninger fås hos:
Helene Munk Sørensen

Havkontoret
tlf. 72548223

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem

Se flere typiske spørgsmål og svar