Klaptilladelse for oprensningsmateriale ved Vilsundbroen

19.11.2008. Miljøcenter Århus har meddelt Vejdirektoratet tilladelse til klapning (dumpning) af 40.000 m³ oprensningsmateriale fra området omkring Vilsundbroen.

19.11.2008
Miljøcenter Århus har meddelt Vejdirektoratet tilladelse til klapning (dumpning) af 40.000 m³ oprensningsmateriale fra området omkring Vilsundbroen.

Klapningen skal ske på klapplads syd for Rind Grund i Risgårde Bredning afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):

56°46,02' N, 09°09,32' E
56°45,82' N, 09°09,32' E
56°45,82' N, 09°10,12' E
56°46,02' N, 09°10,12' E

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til havmiljøloven påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal være skriftlig. Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet. Klagen skal være modtaget i Miljøcenter Århus senest ved kontortids ophør den 17. december 2008, der er dagen for klagefristens udløb.

En eventuel klage skal sendes til:
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j. nr. AAR-421-00125)
Yderligere oplysninger fås hos:
Helene Munk Sørensen

Havkontoret
tlf. 7254 8223

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar