Klaptilladelse for oprensningsmateriale ved Vilsundbroen

19.11.2008. Miljøcenter Århus har meddelt Vejdirektoratet tilladelse til klapning (dumpning) af 40.000 m³ oprensningsmateriale fra området omkring Vilsundbroen.

19.11.2008
Miljøcenter Århus har meddelt Vejdirektoratet tilladelse til klapning (dumpning) af 40.000 m³ oprensningsmateriale fra området omkring Vilsundbroen.

Klapningen skal ske på klapplads syd for Rind Grund i Risgårde Bredning afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):

56°46,02' N, 09°09,32' E
56°45,82' N, 09°09,32' E
56°45,82' N, 09°10,12' E
56°46,02' N, 09°10,12' E

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til havmiljøloven påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal være skriftlig. Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet. Klagen skal være modtaget i Miljøcenter Århus senest ved kontortids ophør den 17. december 2008, der er dagen for klagefristens udløb.

En eventuel klage skal sendes til:
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j. nr. AAR-421-00125)
Yderligere oplysninger fås hos:
Helene Munk Sørensen

Havkontoret
tlf. 7254 8223

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar