Klaptilladelse for Hjarnø Bådehavn

17.12.2008. Miljøcenter Århus har meddelt Hjarnø Bådehavn tilladelse til klapning (dumpning) af 800 m³ uddybningsmateriale fordelt i periode 1. februar 2009 – 31. december 2009.

17.12.2008
Miljøcenter Århus har meddelt Hjarnø Bådehavn tilladelse til klapning (dumpning) af 800 m³ uddybningsmateriale fordelt i periode 1. februar 2009 - 31. december 2009.
Materialet stammer fra uddybning i forbindelse med anlæggelse af mindre bådehavn umiddelbart øst for Hjarnø Færgehavn.

Klapningen skal ske på klapplads i As Vig afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):

NV: 55° 46,71'N / 10° 04,06'E
NØ: 55° 46,71'N / 10° 04,62'E
SV: 55° 46,36'N / 10° 04,06'E
SØ: 55° 46,36'N / 10° 04,62'E

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1649 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til ovennævnte lov påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet og udløber den 14. januar 2009.

En eventuel klage skal sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j.nr. AAR-421-00108)
Yderligere oplysninger fås hos:
Steen Schwærter

Havkontoret
tlf. 7254 8245

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem

Se flere typiske spørgsmål og svar