Klaptilladelse for Esbjerg Havn

1.11.2007. Miljøcenter Odense har meddelt tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning)

1.11.2007
Der er efter bestemmelserne i havmiljøloven og bekendtgørelse nr. 1649 af 13. december 2006 - om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) meddelt tilladelse til klapning af max. 625.000 m 3 oprensningsmateriale per år med et gennemsnit på 420.000 m 3 per år fra havneafsnit 1, 2, 4, 5, 7, 8 DE og 11 AB i Esbjerg Havn.

Klapningen af materialerne skal foregå på henholdsvis klapplads E og F i Grådyb tidevandsområde.

Se hele afgørelsen .

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig inter­esse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 19. december 2007. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Yderligere information kan indhentes ved henvendelse på tlf. 7254-8429.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem

Se flere typiske spørgsmål og svar