Klaptilladelse for Esbjerg Havn

1.11.2007. Miljøcenter Odense har meddelt tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning)

1.11.2007
Der er efter bestemmelserne i havmiljøloven og bekendtgørelse nr. 1649 af 13. december 2006 - om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) meddelt tilladelse til klapning af max. 625.000 m 3 oprensningsmateriale per år med et gennemsnit på 420.000 m 3 per år fra havneafsnit 1, 2, 4, 5, 7, 8 DE og 11 AB i Esbjerg Havn.

Klapningen af materialerne skal foregå på henholdsvis klapplads E og F i Grådyb tidevandsområde.

Se hele afgørelsen .

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig inter­esse i sagens udfald, påklages til Miljøklagenævnet inden den 19. december 2007. Klager skal i givet fald indsendes gennem Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Yderligere information kan indhentes ved henvendelse på tlf. 7254-8429.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar