Vejledning til ansøgning om genplacering af havbundsmaterialer

Følgende er vejledning til hvad man skal medtage i en ansøgning om genplacering af havbundsmaterialer (bypass, nyttiggørelse og klapning).

1. Hvem er ansøger / ansøgers repræsentant?

Det er vigtigt for behandlingen af ansøgningen, at der er klarhed over, hvem der er den egentlige ansøger og om der benyttes en konsulent. Ansøger vil ofte være den havn, kommune eller forening, som er ejer eller bruger af opgravningsområdet. 

2. Hvorfra ønskes materialet optaget?

Optagningsområdet indtegnes på et søkort eller tilsvarende målfast kortmateriale

Et målfast kort med arbejdsområdet indtegnet er nødvendigt, for at sagsbehandleren kan se helt nøjagtigt, hvor der skal graves. Indtegningen bør være så nøjagtigt som muligt, da selv helt små afstande kan være afgørende for Miljøstyrelsen og de relevante høringsparter, når ansøgningen vurderes.

3. Hvor meget materiale drejer det sig om?

Her efterspørges oplysninger om projektets omfang, hvilket giver sagsbehandleren en bedre forståelse for den kontekst, projektet skal indgå i. 

4. Hvad skal materialet bruges til?

I nogen tilfælde kan det opgravede materiale være af en sådan kvalitet, at det kan anvendes til kystfodring, opfyldning eller på anden måde nyttiggøres.

I henhold til §3 i bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale, som kan ses på retsinformation.dk, skal havbundsmaterialer anvendes til bypass eller kystfodring alt efter behov og mulighed herfor, i forhold  til Kystdirektoratets anvisninger og Miljøstyrelsens vurderinger. Klapning er reserveret moderat forurenede materialer. Proceduren for sagsbehandlingen kan læses under punktet "Om klapning på havet" .

Ansøger skal selv undersøge egnetheden og muligheden for nyttiggørelse af materialet. I denne forbindelse er det vigtigt for en ansøger at notere sig, at det kræver en nyttiggørelsestilladelse fra Miljøstyrelsen at nyttiggøre materialet, og det kræver en kystfodringstilladelse fra Kystdirektoratet, hvis materialet skal anvendes til kystfodring.

4b. Det skal fremgå af ansøgningen, hvilken klapplads ansøgeren vil foretrække at benytte. Dette gøres bedst ved hjælp af et målfast søkort, hvor klappladsen er angivet og navn eller nummer er noteret. 

Billedet viser et målfast søkort med angivelse af ønsket klapplads og positioner

Eksempel på målfast søkort med angivelse af ønsket klapplads og positioner.

Søkort kan fremstilles ved hjælp af ministeriets GIS-portal MiljøGIS . Her vælges laget klappladser i oversigten til venstre. Man kan derefter zoome ind til sit område og tage et skærmbillede med tastekombinationen Alt + Print Screen (ses herunder med røde rammer) og sætte det ind i et billedredigeringsprogram eller sin ansøgning med Ctrl + V (gule rammer).

Sejlrender kan i visse tilfælde ses på 4 cm-kortet under "Historiske baggrundskort" i oversigten til venstre.

På billedet vises et sort tastatur

5. Er der tale om oprensning og/eller uddybning?

Der skelnes mellem to havbundslag, som kaldes oprensningslaget og uddybningslaget.

Oprensningslaget er det lag af sand og andet materiale, der kan have aflejret sig på et givent sted siden den seneste registrering af officielle vanddybder, som står anført i havnelodsen og på gældende søkort. Uddybningslaget er det materiale, der ligger under den officielle vanddybde og derved under oprensningslaget. Der uddybes fx i forbindelse med ombygning eller etablering af fundament. Desuden skal en ansøger være opmærksom på, at det kræver en uddybningstilladelse fra Kystdirektoratet, hvis der skal graves i uddybningslaget.

Årsagen til at der skelnes mellem de to lag er, at der typisk er en højere risiko for forurening af det mere mobile oprensningslag, end det er tilfældet for det mere stabile uddybningslag.

6. Hvad vides om materialet?

For at kunne foretage den bedst mulige vurdering af de miljømæssige konsekvenser ved eventuel klapning, skal Miljøstyrelsen bruge nogle oplysninger om det materiale, der skal opgraves.

I nogle tilfælde er der tidligere foretaget analyser af det pågældende materiale, som stadig kan være brugbare. Det letter sagsgangen hvis ansøger nævner eventuelle eksisterende tilladelser til samme område, gerne med angivelse af sagsnummer.