Ansøgning om tilladelse til genplacering af havbundsmaterialer

Genplacering af opgravet havbundsmateriale kræver en tilladelse fra Miljøstyrelsen. Hvis der er brug for at genplacere opgravet havbundsmateriale, skal der derfor sendes en ansøgning til Miljøstyrelsen.

Dette gælder for følgende typer genplacering:

 • Bypass
 • Nyttiggørelse på havet
 • Nyttiggørelse på land
 • Klapning

Digital ansøgningsportal

Klik her under for at ansøge om tilladelse til genplacering af havbundsmaterialer via Miljøstyrelsens digitale ansøgningsportal:

Ansøgning om tilladelse til genplacering af havbundsmaterialer

OBS! Sagsbehandlingstiden er i øjeblikket 9 måneder. De 9 måneder tæller fra den dag hvor sagen er fuldt oplyst. 

Du skal bruge NemID for at logge på.

 

Klik her under, hvis du vil vide mere om NemID til virksomhed:

Du vil blive guidet igennem ansøgningsproceduren, når du logger dig på ansøgningsportalen. Ved flere af de felter, der skal udfyldes, findes et ”i”. Tryk på dette og du vil få mere information om udfyldning af det pågældende felt. Har du spørgsmål undervejs, som du ikke kan finde svar på, kan du kontakte Miljøstyrelsen på tlf 7254 4000 og bede om at blive viderestillet til en medarbejder, der arbejder med klapning. Du kan også skrive til os på Obfuscated Email.

Hvis du ikke ønsker, at færdiggøre ansøgningen samme dag, kan du altid lukke ansøgningsportalen ned og starte op igen en anden dag. Ansøgningsportalen gemmer dine indtastede oplysninger.

Når du har udfyldt ansøgningen og klikket på send, vil du få en kvitteringsskrivelse på skærmen og i din mailboks. Hvis der mangler oplysninger til vurdering af din ansøgning, vil du blive kontaktet via mail. Her vil du blive oplyst om, hvad Miljøstyrelsen mangler, for at kunne behandle din ansøgning. Sagsbehandlingstiden for ansøgninger om genplacering af havbundsmaterialer er pt. 9 mdr.

 • Du skal være klar til at uploade et kort over opgravningsområdet/områderne indtegnet på søkort eller tilsvarende målfast kortmateriale. Du skal angive hjørnekoordinater for opgravningsområdet/områderne. Hvis du ikke har et kort klar, er der mulighed for i selvbetjeningen at indtegne dette i MiljøGIS, og herefter at uploade kortet
 • Du skal være klar til at indtaste informationer om opgravningsmaterialet (fx oprensningsmængde (m3), sedimentlagets tykkelse (cm), sedimentets sammensætningen) og uploade eventuel dokumentation for sedimentanalyser foretaget i opgravningsområdet/områderne
 • Hvis du ikke har taget prøver af opgravningsmaterialet, har du mulighed for at uploade et forslag til prøvetagningsplan for opgravningsområdet/områderne
 • Hvis du søger om at få lov til at klappe materialet, skal du være klar til at beskrive, hvorfor materialet ikke er egnet til nyttiggørelse, og hvad du har gjort for at undersøge mulighederne for nyttiggørelse
 • Se mere her om hvad en ansøgning om genplacering af havbundsmaterialer skal indeholde.

Når du har ansøgt om tilladelse til genplacering af havbundsmateriale, vil Miljøstyrelsen screene din ansøgning. I denne screening vil Miljøstyrelsen gennemgå, om der mangler informationer i ansøgningen, og om det er nødvendigt, at bede ansøger indhente flere oplysninger. Miljøstyrelsen kan blandt andet bede ansøger om at udarbejde en konsekvensvurdering eller en prøvetagningsplan for opgravningsområdet/områderne.

Når alle de nødvendige oplysninger er indhentet, og ansøgningen hermed er fuldt oplyst, vil Miljøstyrelsen vurdere det videre forløb for ansøgningen.

Ifølge § 3 i bekendtgørelse nr. 516 af 23/04/2020 skal alle genplaceringer af havbundsmaterialer følge nedenstående hierarki

 1. Bypass
 2. Nyttiggørelse
 3. Klapning

En kombination af det ansøgte og forureningsniveauet af opgravningsmaterielt afgør den videre proces for ansøgningen i forhold til ovenstående hierarki.

Hvis Miljøstyrelsen vurderer, at Kystdirektoratet skal tage stilling til om opgravningsmaterialet kan tillades bypasset eller nyttiggjort til havs, oversender Miljøstyrelsen ansøgningen til Kystdirektoratet.

Hvis Miljøstyrelsen vurderer, at opgravningsmaterialet ikke kan oversendes til Kystdirektoratet, vurderer Miljøstyrelsen, om materialet kan tillades klappet eller nyttiggjort på land. Ansøgningen vil bl.a. blive sendt i en 4-ugers myndighedshøring. Hvis betingelserne for at opnå nyttiggørelsestilladelse eller klaptilladelse er opfyldt, træffer Miljøstyrelsen afgørelse i sagen og tilladelsen bliver sendt til ansøger.    

Hvis betingelserne for at opnå bypass-, nyttiggørelse- eller klaptilladelse ikke er tilstede, vil ansøger modtage et afslag på ansøgningen. Et afslag gives, hvis det ikke er muligt at opnå tilladelse til én af de i hierarkiet nævnte muligheder.

Du skal søge om tilladelse til genplacering af havbundsmaterialer ved Miljøstyrelsen, hvis du har et behov for at genplacere havbundsmateriale for at vedligeholde (oprense) eller forøge vanddybden (uddybning) i en havn, sejlrende eller et byggeprojekt på havet.

OBS Miljøstyrelsen giver ikke tilladelse til uddybning på søterritoriet. Dette skal der søges om tilladelse til ved Kystdirektoratet.

Miljøstyrelsen har i øjeblikket en sagsbehandlingstid på 9 mdr. for ansøgninger om genplacering af havbundsmaterialer. Miljøstyrelsen opfordrer derfor ansøgere til at søge i god tid.

Hvis du ikke ønsker at søge via ovenstående ansøgningsportal, send da en mail til Miljøstyrelsens Klapteam (Obfuscated Email) med din ansøgning. Mærk gerne ansøgningen ”Ansøgning om bypass, nyttiggørelse, klap”.

Du kan læse mere om, hvad en ansøgning skal indeholde under menupunktet ”se vejledning til ansøgning”. 

Miljøstyrelsens klapteam