Spørgsmål og svar om maskinværksteder og maskinfabrikker

Herunder kan du læse Miljøstyrelsens svar på de mest almindelige spørgsmål til bekendtgørelsen.

En virksomhed har et maskinværksted som biaktivitet. Hvordan reguleres maskinværkstedet?

Hvis et maskinværksted ligger på en godkendelsespligtig virksomhed, og det er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med virksomheden, skal maskinværkstedet omfattes af virksomhedens samlede miljøgodkendelse.

Bemærk at maskinværkstedet ikke omfattes af virksomhedens miljøgodkendelse, alene fordi værkstedet er placeret på en godkendelsespligtig virksomhed. Det afgørende er, hvorvidt aktiviteterne er teknisk og forureningsmæssigt forbundne. Dette følger af godkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 6. Du kan se mere om begrebet ”teknisk og forureningsmæssigt forbundet” i Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse.

Hvis maskinværkstedet er omfattet af virksomhedens samlede miljøgodkendelse, skal myndigheden stille vilkår til maskinværkstedet i den samlede miljøgodkendelse, som mindst svarer til kravene i §§ 6-34 i maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Godkendelsespligt udløses dog ikke for maskinværksteder, hvis den godkendelsespligtige virksomhed, som maskinværkstedet er teknisk og forureningsmæssigt forbundet til, er et fyringsanlæg omfattet af listepunkt G201 eller G202, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 5 og 7.

Eksempel:

Et maskinværksted kan have et fyringsanlæg, der er omfattet af listepunkt G201 eller G202, jf. bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. Fyringsanlægget kræver godkendelse, men i dette særlige tilfælde skal maskinværkstedet og dets aktiviteter ikke inkluderes i godkendelsen af fyringsanlægget. Maskinværkstedet er i stedet dækket af maskinværkstedsbekendtgørelsen og fyringsanlæggets miljøforhold reguleres i miljøgodkendelsen.

Hvornår bortfalder miljøgodkendelsen for et eksisterende maskinværksted?

Maskinværksteder var før 2016 godkendelsespligtige virksomheder (listepunkt A 205), og maskinværksteder etableret før 2016 har derfor en miljøgodkendelse.

Eksisterende virksomheder bibeholder deres miljøgodkendelse efter 1. januar 2016. Miljøgodkendelsen bortfalder dog når maskinværkstedet ændres eller udvides , eller når tilsynsmyndigheden vurderer, at miljøgodkendelsen ikke længere dækker aktiviteterne på virksomheden.

Virksomheden skal i begge tilfælde anmelde hele virksomheden i Byg og Miljø . Når først hele virksomheden er registreret i Byg og Miljø kan virksomheden herefter nøjes med at anmelde kommende ændringer og udvidelser.

Miljøgodkendelsen bortfalder ikke nødvendigvis i forbindelse med små ændringer på virksomheden, som ikke vil give anledning til forøget forurening og derfor ikke skal anmeldes.

Overgangsbestemmelserne for virksomheder, der ikke længere er godkendelsespligtige listevirksomheder, og som nu er omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, er beskrevet i § 66 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Hvornår skal en virksomheds anmodning om dispensation fra bekendtgørelsens krav imødekommes?

Myndigheden kan træffe afgørelse om at dispensere fra bekendtgørelsens krav, fordi virksomheden ikke kan leve op til et eller flere af kravene, jf. bekendtgørelsens § 37.

Det kan f.eks. være tilfældet ved en udvidelse eller ændring af virksomheden, hvor området, som virksomheden er placeret i, med tiden har udviklet sig på en sådan måde, at virksomheden ikke kan overholde de vilkår, som gælder i henhold til bekendtgørelsen, for eksempel reglerne om støj.

Hvis en eksisterende virksomhed har en miljøgodkendelse med støjvilkår, der er forskellige fra bekendtgørelsens krav, så kan virksomheden i forbindelse med anmeldelse (efter bortfald af miljøgodkendelsen), søge om at de tidligere vilkår bliver videreført i en dispensation. En sådan dispensation kræver dog, at de hensyn, som lå til grund for de tidligere fastsatte støjkrav, fortsat er relevante.

En virksomhed kan også søge dispensation til at fravige andre krav, eksempelvis for at få mere tid til at etablere tætte belægninger, som ellers er et fast krav. Myndigheden skal træffe afgørelse på baggrund af et fuldt oplyst grundlag. Virksomheden må derfor ofte forvente at myndigheden ønsker yderligere oplysninger, for at sikre at alle relevante forhold er belyst ved afgørelse om dispensation.

Bemærk, at en dispensation bortfalder, hvis ikke virksomheden har påbegyndt driften af det anmeldte inden to år fra anmeldelsesdatoen, jf. § 37, stk. 2.

Afgørelser om dispensation skal i lighed med øvrige fravigelser fra kravene i bekendtgørelsen sendes i udkast til virksomheden, jf. § 40.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 4, stk. 1, at ændringer og udvidelser, der indebærer ”forøget forurening”, skal anmeldes. Hvordan vurderes dette?

Det er i første omgang virksomheden selv, der skal vurdere, om en udvidelse eller ændring kræver anmeldelse. Ændringer, der alene omfatter brug af renere teknologi eller ændringer, hvor et skadeligt stof erstattes med et andet og mindre skadeligt stof, medfører ikke forøget forurening.

Ændringer, der kan give anledning til mere støj (f.eks. flere til- og frakørsler) eller mere luftforurening (udvidelse af maskinpark, ændring af produktionsprocesser) bør som udgangspunkt anmeldes.

Eksempler på ændringer, som vurderes at være anmeldepligtige er f.eks. etablering af nye eller supplerende produktionsanlæg, såsom:

  • Etablering af svejse- eller skæreanlæg

  • Etablering af anlæg til pulvermaling

  • Etablering af anlæg til blæserensning

  • Etablering af anlæg til vådmaling

- og hvor der etableres nye afkast omfattet af krav i bekendtgørelsen, nye stoffer udledes eller mængden af stoffer der udledes til luften forøges væsentligt.

 Er du i tvivl om hvorvidt ændringerne på din virksomhed er anmeldepligtige, så kontakt din kommune.

 

Hvad skal kommunen give anmelder besked om?

Når en kommune har modtaget en fuldstændig anmeldelse via Byg og Miljø, skal den sende en kvittering til virksomheden, jf. § 41, stk.1. Med kvitteringen påbegyndes de 4 uger, hvorefter virksomheden kan gennemføre det anmeldte, med mindre kommunen gør indsigelse.

Kvitteringen skal beskrive følgende, som i øvrigt fremgår af § 41, stk.1:

  • at det anmeldte kan gennemføres/idriftsættes, hvis ikke kommunalbestyrelsen inden 4 uger gør indsigelse mod aktiviteten,
  • at kommunalbestyrelsen kan forlænge fristen for at fremsætte indsigelse én gang, hvis sagens omfang berettiger det, jf. § 43, stk. 4, og
  • at kommunalbestyrelsen senere kan meddele påbud eller forbud , uanset om der stilles skærpede eller supplerende krav if. med anmeldelsen

Hvis kommunen ikke træffer afgørelse om dispensation, skærpede eller supplerende krav, er der ikke krav om, at kommunen skal orientere virksomheden, når sagsbehandlingen er afsluttet, og virksomheden kan påbegynde driften.

Nye maskinværksteder skal i lighed med godkendelsespligtige virksomheder på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, have et opstartstilsyn, jf. § 8 i bekendtgørelse om miljøtilsyn .

Et nyt maskinværksted skal derfor meddele det skriftligt til kommunen, når driften startes. Meddelelse skal ske senest samme dag som driften starter.

Et maskinværksted er nyt, når det etableres for første gang.

Hvordan opgøres produktionsarealet?

Bekendtgørelsen gælder for virksomheder med et produktionsareal på 1.000 m 2  eller derover.

Det kan være vanskeligt at definere produktionsarealet entydigt, idet dele af et maskinværksteds areal kan udgøres af f.eks. kontor- og lagerfaciliteter m.m. Sådanne faciliteter skal ikke medregnes i produktionsarealet.

I tvivlstilfælde kan det være en god idé at opgøre produktionsarealet ved et tilsyn, hvor myndigheden vurderer hvilke aktiviteter, der foregår i de forskellige afsnit af virksomheden. Hvis der samtidig er andre aktiviteter på virksomheden, er det myndighedens opgave at vurdere arealet, der er omfattet af aktiviteterne i bekendtgørelsen.  

Skal der foretages præstationsmålinger som beskrevet i § 24, hvis virksomhedens olietågefiltre overholder kravene i § 7 om mindst 99 % renseeffektivitet?

Alle afkast med olietågeaerosoler skal overholde emissionsgrænsen i § 6. Hvis der er etableret filtre og gennemføres dokumentation og kontrol, som angivet i § 7, skal der som udgangspunkt ikke foretages præstationsmålinger efter § 24.

Hvis virksomheden vælger at bruge en anden rense- og kontrolløsning end angivet i § 7, skal virksomheden gennemføre præstationsmålinger som angivet i § 24.

Uanset valg af filterløsning bør filtre vedligeholdes og serviceres efter leverandørens anvisninger.

Kravet om registrering og offentliggørelse af afgørelser gælder udelukkende, hvis der er givet dispensation fra bekendtgørelsens krav på baggrund af en ansøgning fra virksomheden (§ 37), eller hvis bekendtgørelsens krav er skærpede eller suppleret med yderligere krav (§§ 38-39).

Når kommunen træffer afgørelse om at fravige bekendtgørelsens krav, skal denne afgørelse indlæses i Digital MiljøAdministration (DMA). Ved indlæsning bliver afgørelsen hermed både registreret og offentliggjort.

Afgørelsen skal indlæses senest 4 måneder efter at afgørelsen er truffet. Det fremgår af bekendtgørelsens §§ 45-47.

Vil de nye regler betyde, at tilsynsfrekvensen for maskinværksteder skal ændres?

Reglerne for tilsyn på virksomheder på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 og maskinværksteder omfattet af den nye bekendtgørelse er de samme, jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn § 1, stk. 2. De nye regler har derfor ingen betydning for tilsynsfrekvensen.

Hvorfor er vilkår for støjbidraget ved boliger i det åbne land de samme som for boligområder (45/40/35 dB)?

Miljøstyrelsen har i maskinværkstedsbekendtgørelsens § 30, stk. 2 anvendt støjgrænserne for områdetype 5 (boligområder) ved enkeltliggende boliger i det åbne land. Vi er opmærksomme på, at dette kan opfattes som en stramning i forhold til mange kommuners eksisterende praksis for fastsættelse af støjgrænser ved boliger i det åbne land.

Baggrunden for de anvendte støjgrænser er, at bekendtgørelsen baserer sig på en anmeldeordning, hvor det er ønsket at fastsætte generelle krav, som kræver et minimum af sagsbehandling.

Det bør generelt tilstræbes at mindske støjbelastningen mest muligt i det åbne land, og med de anvendte støjgrænser bibeholdes et højt beskyttelsesniveau, uden at der skal foretages en konkret vurdering af den enkelte virksomheds muligheder for at reducere støjen, som normalt er udgangspunktet for fastsættelse af støjgrænser.

Bemærk, at såfremt kommunen træffer afgørelse om at dispensere for bekendtgørelsens støjgrænser for boliger i det åbne land, så skal maksimalværdien om natten fastsættes 15 dB højere, jf. bekendtgørelsens bilag 3, note 2.

Du kan læse mere om dispensation i opslaget "Dispensation fra bekendtgørelsens krav".

Hvornår kan myndigheden fastsætte skærpede eller supplerende vilkår?

Det fremgår af maskinværkstedsbekendtgørelsens §§ 38 og 39, at myndigheden i forbindelse med behandlingen af en anmeldelse, kan træffe afgørelse om at skærpe bekendtgørelsens krav eller fastsætte supplerende vilkår.

Kravene kan kun skærpes, hvis der lokalt er følsomme områder, der skal beskyttes særligt. Dette kan eksempelvis være tilfældet for at beskytte en særlig sårbar recipient (natur, jord, grundvand eller overfladevand) eller af hensyn til nære naboer.

Herudover kan der fastsættes supplerende vilkår, hvis det er nødvendigt for at sikre en effektiv forebyggelse og begrænsning af forurening fra virksomheden. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis virksomheden arbejder med andre stoffer eller med andre processer end de, der er beskrevet i bekendtgørelsen, og dermed kan give anledning til forurening, som ikke er reguleret i bekendtgørelsen.

Hvordan fastsættes skærpede eller supplerende krav?

Kommunen skal meddele virksomheden om hvorvidt der er behov for at træffe afgørelse om skærpede eller supplerende krav inden for 4 uger efter der foreligger en fuldstændig anmeldelse, jf. bekendtgørelsens § 43, stk. 3. Kommunen kan i den forbindelse forlænge 4-ugers fristen én gang.

Alle afgørelser om fravigelse fra kravene i bekendtgørelsen skal sendes i udkast til virksomheden, jf. § 40.

Uanset om der truffet afgørelse om fravigelse af bekendtgørelsens krav, forhindrer det ikke kommunen i senere at meddele påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger eller nedlægge forbud mod det anmeldte i tilfælde af, at den giver anledning til væsentlig forurening, jf. miljøbeskyttelseslovens § 42.

Skal maskinværksteder parallelt med maskinværkstedsbekendtgørelsen også anmelde i henhold til VOC-bekendtgørelsen?


Maskinværkstedsbekendtgørelsen og VOC-bekendtgørelsen skal anvendes sideløbende, hvis maskinværkstedet bruger organiske opløsningsmidler i en mængde, der overstiger VOC-bekendtgørelsens tærskler på bilag 2 eller bilag 3.

Maskinværkstedet vil skulle leve op til kravene i VOC-bekendtgørelsens kap. 4 om anlæg og aktiviteter på ikke-listevirksomhed. Det betyder blandt andet, at der også skal ske anmeldelse efter VOC-bekendtgørelsens § 7. Tilsynsmyndigheden fastsætter efterfølgende de nødvendige vilkår i påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1, jf. VOC-bekendtgørelsens § 10.

For eksisterende miljøgodkendte maskinværksteder, omfattet af VOC-bekendtgørelsen, skal tilsynsmyndigheden sikre, at der ved bortfald af miljøgodkendelsen fastsættes de hidtil gældende vilkår, der har baggrund i VOC-bekendtgørelsens regler. Vilkårene fastsættes i påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1.

 

Opdateret 11. marts 2019