Jordvarmeanlæg

Jordvarme er en kilde til vedvarende energi, der kan bruges til opvarmning af boliger og varmt brugsvand. Et jordvarmeanlæg udgør en forureningsrisiko.

Plastikrør til jordvarme

Ved etablering af et jordvarmeanlæg skal kommunalbestyrelsen give tilladelse efter jordvarmebekendtgørelsenEn ansøgning om tilladelse skal ledsages af de oplysninger, som er angivet på bilag 1 i jordvarmebekendtgørelsen.

Der er dog etableret en anmeldeordning for Ikke-industrielle terrænnære jordvarmeanlæg, der ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger, og som alene anvender de frostsikringsmidler, der er nævnt i jordvarmebekendtgørelsen § 15, stk. 1. Denne type anlæg skal blot anmeldes til kommunen. En anmeldelse af et jordvarmeanlæg skal ledsages af de oplysninger, som er angivet på bilag 2 i jordvarmebekendtgørelsen.

Skemaer

På Byg og Miljø kan du anmelde eller søge om tilladelse til et jordvarmeanlæg hos kommunen. Du skal starte et Projekt i kategorien "Vand, varme, affald, energi, miljø og natur".

Alternativt kan du bruge disse skemaer:

I bekendtgørelsen stilles en række krav til anlægget. Der er blandt andet krav til de dele, der skal graves ned (slanger, fittings m.v.), til den væske, der skal benyttes i anlægget, og til automatiske stopanordninger, hvis anlægget bliver utæt, samt krav om tæthedsprøvning. Derudover er der også en række afstandskrav til almene eller ikke-almene vandforsyninger samt andet anlæg.