Jordvarmeanlæg

Jordvarme er en kilde til vedvarende energi, der kan bruges til opvarmning af boliger og varmt brugsvand. Et jordvarmeanlæg udgør en forureningsrisiko.

Hvad er et jordvarmeanlæg?

Et jordvarmeanlæg udnytter den naturlige varme i jorden til opvarmning af boliger og varmt brugsvand. Jordvarme er en vedvarende energikilde. For at udnytte jordvarmen er det nødvendigt med en varmepumpe.

Effekter på miljøet

Jordvarmeanlæg består af et varmeoptagersystem, som optager varmeenergi fra jorden, og et varmepumpeanlæg, som omsætter varmeenergien til et højere temperaturniveau. Varmeoptagersystemet udgøres af jordslanger, som optager varme fra jorden. I slangerne cirkulerer en såkaldt brine, dvs. vand som er tilsat frostsikringsmiddel.

Et jordvarmeanlæg med indhold af kemikalier udgør en potentiel forureningstrussel for jord og grundvand. Derfor kræver det tilladelse at etablere et jordvarmeanlæg, og generelle regler for anlæggenes udførelse mv. skal sammen med kommunernes sagsbehandling på området sørge for, at beskyttelsen af grundvandet sikres tilstrækkeligt.

På grund af risikoen for forurening skal man søge om tilladelse fra sin kommune inden man etablerer et jordvarmeanlæg. I nogle kommuner gives der dispensation fra tilslutningspligt til andre opvarmningsformer.

Vedvarende energi?

For at udnytte jordvarmen skal man have en varmepumpe. En varmepumpe bruger strøm. Strømmen kommer typisk fra det danske elnet, hvor den største andel ikke er vedvarende energi. Inden der etableres et jordvarmeanlæg kan det ofte betale sig at kigge på husets isolering.

Vil du anlægge jordvarmeanlæg?

Overvejer du at anlægge et jordvarmeanlæg kan du finde mere information og ansøgningsskemaer m.m. under sektionen "Etablering af et jordvarmeanlæg".

Læs mere om jordvarmeanlæg i rapporten Jordvarmeanlæg, Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening.

Ved etablering af et jordvarmeanlæg skal kommunalbestyrelsen give tilladelse efter jordvarmebekendtgørelsen. En ansøgning om tilladelse skal ledsages af de oplysninger, som er angivet på bilag 1 i jordvarmebekendtgørelsen.

Der er dog etableret en anmeldeordning for Ikke-industrielle terrænnære jordvarmeanlæg, der ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger, og som alene anvender de frostsikringsmidler, der er nævnt i jordvarmebekendtgørelsen § 15, stk. 1. Denne type anlæg skal blot anmeldes til kommunen. En anmeldelse af et jordvarmeanlæg skal ledsages af de oplysninger, som er angivet på bilag 2 i jordvarmebekendtgørelsen.

Skemaer

På Byg og Miljø kan du anmelde eller søge om tilladelse til et jordvarmeanlæg hos kommunen. Du skal starte et Projekt i kategorien "Vand, varme, affald, energi, miljø og natur".

Alternativt kan du bruge disse skemaer:

I bekendtgørelsen stilles en række krav til anlægget. Der er blandt andet krav til de dele, der skal graves ned (slanger, fittings m.v.), til den væske, der skal benyttes i anlægget, og til automatiske stopanordninger, hvis anlægget bliver utæt, samt krav om tæthedsprøvning. Derudover er der også en række afstandskrav til almene eller ikke-almene vandforsyninger samt andet anlæg.

Yderligere læsning

Miljøforhold i forbindelse med etablering af private jordvarmeanlæg (2014)

Jordvarmeanlæg - teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening (2008)

Teknologisk Instituts hjemmeside om varmepumper

Energistyrelsens hjemmeside om energiforbrug og energiløsninger i hjemmet