Specielt til myndighed/verifikator – sådan laves en udtalelse

Det er lovpligtigt for tilsynsmyndigheden/verifikator at foretage en kvalitetssikring af de indberettede PRTR-data.

Hvordan kvalitetssikres miljødata?

Når virksomheden har indberettet PRTR-data, modtager den tilknyttede tilsynsmyndighed en e-mail med link til indberetningen. Mailen sendes altid til myndighedens hovedpostkasse, da indberetningssystemet ikke kan genkende den enkelte sagsbehandlers e-mailadresse. Myndigheden skal senest 4 uger efter modtagelsen af PRTR-indberetningen udarbejde en udtalelse. 

Når tilsynsmyndigheden vurderer miljødata, er det vigtigt, at tilsynsmyndigheden har fokus på, at miljødata er fuldstændige, konsistente og troværdige ud fra tilsynsmyndighedens kendskab til virksomhedens miljøforhold og godkendelsens vilkår. Det er PRTR-forordningens liste over 91 miljøfremmede stoffer samt affald som skal vurderes.  Det er vigtigt at de enkelte stoffer er angivet som et PRTR-stof, dvs. at stoffet er valgt ud fra den drop-down liste der findes i indberetningssystemet.

Hvis tilsynsmyndigheden finder, at de indberettede data er korrekte, afslutter tilsynsmyndigheden/verifikator PRTR-indberetningen for virksomheden. Skulle tilsynsmyndigheden/verifikator til gengæld have bemærkninger til de indberettede tal, sendes indberetningen tilbage til virksomheden, hvorefter virksomheden har mulighed for at tilrette de indberettede tal. Herefter sendes indberetningen til ny udtalelse.

Hvis virksomheden har valgt at lade en tredjeparts verifikator kvalitetsvurdere PRTR-indberetningen, skal tilsynsmyndigheden ikke samtidig kvalitetssikre miljødata.

Kvalitetsvurdering

Tilsynsmyndighedens udtalelse er ikke en godkendelse af miljødata, det er kun en vurdering af rigtigheden af data.

De data der skal tjekkes, er flg.:

  • Art og mængde af forurenende stoffer, der udledes til luft
  • Art og mængde af forurenende stoffer i vand, der udledes til kloak og til recipient
  • Affaldsmængde

De miljødata, der ifølge PRTR-forordningen  skal videresendes til EU, skal indberettes med korrekt mængde (kg/år), metode (M/B/E) og analyse (ISO, nationale osv). Det er meget vigtigt, at tilsynsmyndigheden er opmærksom på, om PRTR-data er angivet korrekt, da disse data indgår i EU’s fællesdatabase for alle medlemslandene. Tilsynsmyndighedens kvalitetsvurdering bidrager til at fange fejl i data. En fejl i mængder (angivelser i tons i stedet for kg/år) kan f.eks. føre til, at en virksomhed fejlagtigt bliver vist som en 'Top 10-polluter' blandt alle EU's virksomheder.

Udtalelser

Der kan vælges flg. udtalelser:

1. Standardudtalelse: Når denne udtalelse vælges, godkender tilsynsmyndigheden de indberettede PRTR-tal og indberetningen afsluttes. Der sendes e-mails til både myndighed og virksomhed med den afsluttede indberetning.

2. Standardudtalelse med supplerende bemærkninger: Denne udtalelse vælges, når myndigheden ikke kan godkende PRTR-indberetningen. Indberetningen sendes tilbage til virksomheden, og virksomheden har her mulighed for at tilrette de indberettede tal. Herefter sendes indberetningen til ny udtalelse.

3. Udtalelse vedr. kvalitet af PRTR data: Har samme funktion som nr. 2 "Standardudtalelse med supplerende bemærkninger".

undefined  

Husk at tilsynsmyndigheden altid skal starte på trin 7 i indberetningen, hvor der skal trykkes på knappen ”Gå videre til næste trin”. På trin 8 laves selve udtalelsen. Udtalelsen sendes på trin 9.

Tip til tilsynsmyndigheden

Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid tjekke, hvilke PRTR-indberetninger den har modtaget ved at logge på www.virk.dk med sin digitale signatur/nemid:

  • Ved at gå til energi & miljø -> miljø -> PRTR og klikke på ”Start indberetning”

Indberetningen kan findes ved at søge på virksomhedens P-nummer (10 cifre). Har tilsynsmyndigheden ikke dette nummer, kan dette findes ved søgning i CVR-registeret (på www.cvr.dk )

Support til PRTR-indberetning

Har du brug for support til din PRTR-indberetning, kan du kontakte Miljøstyrelsen, Erhverv, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, 

Miljøoplysninger fra virksomheder

Virksomhedernes PRTR-data samt grønne regnskaber fra 2009 er offentligt tilgængelige.