PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) - Lovgivning

Reglerne om PRTR skal give offentligheden bedre adgang til miljøoplysninger ved at oprette sammenhængende, integrerede, landsdækkende registre over udledning og overførsel af forureningsstoffer (PRTR-registre) for at gøre det lettere for offentligheden af deltage i beslutningsprocesser på miljøområdet og bidrage til forebyggelse og mindskelse af miljøforurening.

Fra EU's side har man i mange år arbejdet på at lave en ny og bedre struktur for indberetning af miljøoplysninger, bl.a. emissioner fra IED-aktiviteter, herunder store fyringsanlæg og i henhold til E-PRTR-forordningen, end der er tilstede i dag. En fælles indberetning for store fyringsanlæg og indberetning om udledning af forurenende stoffer til et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR) fra medlemsstaterne er første skridt og skal ske fra 2021.

Lovgivning

Reglerne om et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (den såkaldte E-PRTR forordning (pollutant release and transfer register)) skal give offentligheden bedre adgang til miljøoplysninger ved at oprette sammenhængende, integrerede, landsdækkende registre over udledning og overførsel af forureningsstoffer (PRTR-registre) for at gøre det lettere for offentligheden af deltage i beslutningsprocesser på miljøområdet og bidrage til forebyggelse og mindskelse af miljøforurening. Kravene udspringer af FN´s PRTR-protokol og af EU´s PRTR forordning.

Offentlig adgang til miljødata skal gøre det lettere for offentligheden at deltage i beslutningsprocesser på miljøområdet og bidrage til forebyggelse og mindskelse af miljøforurening. Naboer til større industrivirksomheder og landbrug skal kunne følge med i, hvad virksomhederne udleder af forurenende stoffer og producerer af affald.

Dele af PRTR-forordningen implementeres gennem PRTR-bekendtgørelsen der trådte i kraft den 13. oktober 2015. Bekendtgørelsen er blevet ændret med en ny PRTR-bekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. januar 2021.

PRTR-bekendtgørelsen supplerer E-PRTR forordningen hvorefter en række virksomheder med væsentlige udledninger til luft, vand og jord, samt frembringelse af betydelige affaldsmængder skal indberette data om virksomheden og dens udledninger samt overførsler, jf. forordningens artikel 5.

Bekendtgørelsen fastsætter regler for virksomheders indberetning af oplysninger i medfør af E-PRTR-forordningen, herunder særlige bestemmelser om korrektion og supplering af allerede indberettede oplysninger for visse husdyrbrug samt myndighedsbehandling af indberettede oplysninger.

Ændringerne i PRTR-bekendtgørelsen sker på baggrund af ændringer i EU's PRTR forordning (jf. Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1741 af 23/9-2019), der får virkning pr. 1. januar 2021)

Ændringerne sker for at sikre, at Miljøstyrelsen effektivt kan indberette de nationale PRTR-oplysninger til Kommissionen. Med ændringerne i PRTR-bekendtgørelsen:

 1. ændres tidsfristen for virksomheders PRTR-indberetning af data fra 15. april til 1. marts og der fastsættes nye frister for kvalitetssikringen både for virksomheder og tilsynsmyndigheden. Det præciseres, at indberetningen skal ske digitalt på virk.dk.
 2. introduceres nye bestemmelser i relation til visse større husdyrbrugs tilvejebringelse af PRTR data (typisk ammoniak), herunder særskilte frister herfor samt kvalitetssikringen heraf. Der er delvis tale om sagsgange, som i praksis allerede eksisterer i dag, og nødvendige tiltag til at sikre korrekt indberetning af emissioner i de tilfælde, hvor et husdyrbrug har indført teknologitiltag, og hvor der ikke allerede foreligger indberettede data i offentlige databaser.
 3. er der foretaget lovtekniske justeringer i bestemmelsen om anvendelsesområde, bestemmelsen om definitioner, bestemmelsen om det elektroniske indberetningssystem, der skal anvendes og bestemmelsen om de oplysninger virksomheder skal indberette i henhold til forordningens artikel 5 samt bestemmelsen om fortrolighed. Derudover er der flyttet rundt på flere bestemmelser i kapitlerne 1 – 5 for at gøre flowet i indberetningen og kvalitetssikringen mere klart.
  • hvilke virksomheder, der skal indberette - hvad, hvornår og hvordan samt undtagelser hertil (PRTR-indberetning og frister §§ 4 - 7). Det præciseres at virksomheder, der er omfattet af E-PRTR-forordningens indberetningskrav skal indberette webadresse og fra rapporteringsåret 2021 produktionsmængde for de sektorer, som Kommissionen har fastsat rapporteringsenheder og parametre for.
  • hvordan kvalitetssikring og færdiggørelse af PRTR-indberetningen sker - samt frister for virksomheden og tilsynsmyndigheden (kvalitetsvurdering af PRTR-indberetningen §§8 og 9)
  • hvornår og hvor PRTR-oplysningerne offentliggøres (kapitel 5 adgang til oplysninger)

Endvidere bortfalder adgangen for at ekstern akkrediteret auditor eller verifikator kan indtræde i tilsynsmyndighedens rolle vedr. udarbejdelse af udtalelse til PRTR indberetningen for certificerede virksomheder.

Historie

I forbindelse med IPPC-direktivets (IPPC, Integrated Pollution Prevention and Control, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv direktiv 96/61/EC) blev Danmark forpligtet til at indberette de vigtigste emissioner fra danske IPPC-virksomheder til EU-kommissionens register over forurenende emissioner (EPER). Formålet med EPER var at give offentligheden mulighed for at få kendskab til udledninger af forurenende stoffer i nærområdet. Det første rapporteringsår var 2001 (som blev offentligt tilgængeligt i 2004) og indeholdt de 15 EU-lande, Ungarn og Norge. Næste rapporteringsår var 2004 og indeholdt da 25 EU-lande og Norge (som blev offentligt tilgængelige i 2006).

PRTR-protokollen bygger på de samme principper som EPER, men går videre end dette register ved at inkludere flere forurenende stoffer (86), flere aktiviteter, emissioner til jord og fra diffuse kilder og off-site overførelser. PRTR-protokollen blev underskrevet i 2003 og hører til under Århus-konventionen (om offentlighedens adgang til oplysninger, offentlighedens medvirken og klageadgang på miljøområdet, og er en konvention om åbenhed). Et af hovedformålene er at give offentligheden adgang til miljøoplysninger om enkeltvirksomheder via internettet.

EU Kommissionen underskrev i 2003 PRTR-protokollen og i 2006 vedtog EU Kommissionen en forordning om et europæisk PRTR (E-PRTR):

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning  Nr. 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF.

PRTR-forordningen bygger på stort set de samme principper som PRTR-protokollen, men har to væsentlige forskelle:

 • PRTR-forordningen indeholder 91 stoffer, mens PRTR-protokollen indeholder 86 stoffer (de 5 ekstra stoffer er en pesticid, to chlorerede organiske stoffer og to ”andre organiske stoffer” – dette svarer til stof nr. 87-91 i PRTR-forordningen).
 • PRTR-protokollen kræver at diffuse kilder angives i rumlig opløsning, mens PRTR-forordningen kun har krav om oplysning om eksisterende data (som findes hos EEA, det Europæiske Miljøagentur).
  Danmark ratificerede 13. oktober 2008 PRTR-protokollen, som trådte i kraft den 8. oktober 2009. Første rapporteringsår i henhold til protokollen var i 2010.

Danmark implementerede EU's PRTR-forordning gennem virksomhedernes grønne regnskaber, og indrapporterede første gang til E-PRTR for 2007. De grønne regnskaber blev afskaffet i 2015, og PRTR-forordningen blev derefter implementeret gennem PRTR-bekendtgørelsen, der trådte i kraft d. 13. oktober 2015.

Kortvisning af den diffuse luftforurening i DK

Spredt eller diffus luftforurening stammer fra en lang række forskellige kilder. Fx biler, fly, tog, decentrale energianlæg og mindre virksomheder m.m.

Den diffuse luftforurening kortlægges ikke ved måling, men på baggrund af beregninger.

Se kortvisning af diffus luftforurening

Kortvisningen imødekommer EU PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) forordningens krav om, at diffuse kilder skal kortlægges geografisk og gøres offentligt tilgængelige.