PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) - Lovgivning

Reglerne om PRTR skal give offentligheden bedre adgang til miljøoplysninger ved at oprette sammenhængende, integrerede, landsdækkende registre over udledning og overførsel af forureningsstoffer (PRTR-registre) for at gøre det lettere for offentligheden af deltage i beslutningsprocesser på miljøområdet og bidrage til forebyggelse og mindskelse af miljøforurening.

Historie

I forbindelse med IPPC-direktivets (IPPC, Integrated Pollution Prevention and Control, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv direktiv 96/61/EC) blev Danmark forpligtet til at indberette de vigtigste emissioner fra danske IPPC-virksomheder til EU-kommissionens register over forurenende emissioner (EPER). Formålet med EPER var at give offentligheden mulighed for at få kendskab til udledninger af forurenende stoffer i nærområdet. Det første rapporteringsår var 2001 (som blev offentligt tilgængeligt i 2004) og indeholdt de 15 EU-lande, Ungarn og Norge. Næste rapporteringsår var 2004 og indeholdt da 25 EU-lande og Norge (som blev offentligt tilgængelige i 2006).

PRTR-protokollen bygger på de samme principper som EPER, men går videre end dette register ved at inkludere flere forurenende stoffer (86), flere aktiviteter, emissioner til jord og fra diffuse kilder og off-site overførelser. PRTR-protokollen blev underskrevet i 2003 og hører til under Århus-konventionen (om offentlighedens adgang til oplysninger, offentlighedens medvirken og klageadgang på miljøområdet, og er en konvention om åbenhed). Et af hovedformålene er at give offentligheden adgang til miljøoplysninger om enkeltvirksomheder via internettet.

EU Kommissionen underskrev i 2003 PRTR-protokollen og i 2006 vedtog EU Kommissionen en forordning om et europæisk PRTR (E-PRTR):

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning  Nr. 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF.

PRTR-forordningen bygger på stort set de samme principper som PRTR-protokollen, men har to væsentlige forskelle:

  • PRTR-forordningen indeholder 91 stoffer, mens PRTR-protokollen indeholder 86 stoffer (de 5 ekstra stoffer er en pesticid, to chlorerede organiske stoffer og to ”andre organiske stoffer” – dette svarer til stof nr. 87-91 i PRTR-forordningen).
  • PRTR-protokollen kræver at diffuse kilder angives i rumlig opløsning, mens PRTR-forordningen kun har krav om oplysning om eksisterende data (som findes hos EEA, det Europæiske Miljøagentur).
    Danmark ratificerede 13. oktober 2008 PRTR-protokollen, som trådte i kraft den 8. oktober 2009. Første rapporteringsår i henhold til protokollen var i 2010.

Danmark implementerede EU's PRTR-forordning gennem virksomhedernes grønne regnskaber, og indrapporterede første gang til E-PRTR for 2007. De grønne regnskaber blev afskaffet i 2015, og PRTR-forordningen blev derefter implementeret gennem PRTR-bekendtgørelsen, der trådte i kraft d. 13. oktober 2015.

Lovgivning

Reglerne om PRTR skal give offentligheden bedre adgang til miljøoplysninger ved at oprette sammenhængende, integrerede, landsdækkende registre over udledning og overførsel af forureningsstoffer (PRTR-registre) for at gøre det lettere for offentligheden af deltage i beslutningsprocesser på miljøområdet og bidrage til forebyggelse og mindskelse af miljøforurening. PRTR reguleres dels i en EU-forordning, dels gennem en regional protokol.

Offentlig adgang til miljødata skal gøre det lettere for offentligheden at deltage i beslutningsprocesser på miljøområdet og bidrage til forebyggelse og mindskelse af miljøforurening. Naboer til større industrivirksomheder og landbrug skal kunne følge med i, hvad virksomhederne udleder af forurenende stoffer og producerer af affald.

Oplysningerne samles i et forureningsregister, der også kaldes Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) og som skal bidrage til mere synlighed og åbenhed omkring virksomhedernes miljøforhold.

PRTR-forordningen implementeres gennem  PRTR-bekendtgørelsen  der trådte i kraft d. 13. oktober 2015.

Kortvisning af den diffuse luftforurening i DK

Spredt eller diffus luftforurening stammer fra en lang række forskellige kilder. Fx biler, fly, tog, decentrale energianlæg og mindre virksomheder m.m.

Den diffuse luftforurening kortlægges ikke ved måling, men på baggrund af beregninger.

Se kortvisning af diffus luftforurening

Kortvisningen imødekommer EU PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) forordningens krav om, at diffuse kilder skal kortlægges geografisk og gøres offentligt tilgængelige.