Grønne regnskaber

De grønne regnskaber

Den første lov om grønne regnskaber kom i 1995. Både i 2001 og 2009 blev loven ændret, og den seneste bekendtgørelse der var gældende, var BEK nr. 210 af 3. marts 2010 (bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger). Denne bekendtgørelse blev afskaffet i 2015, og erstattet af PRTR-bekendtgørelsen (BEK nr. 1172 af 13/10/2015), hvilket har betydet, at det sidste grønne regnskab blev indberettet for regnskabsperioden 2014. Grunden til afskaffelsen af de grønne regnskaber, var at de ikke længere havde den ønskede miljøeffekt.

Formålet med grønne regnskaber

Formålet med de grønne regnskaber var ved indførelsen i 1995 todelt. For det første var der fokus på den brede offentligheds adgang til information om udviklingen i virksomhedernes miljøforhold og for det andet skulle det inspirere virksomhederne til at fokusere på deres miljøforhold. Reglerne pålagde en række miljøtunge virksomheder en gang årligt at offentliggøre oplysninger om deres forbrug af energi, vand og råvarer samt udledninger af forurenende stoffer, der indgik i produktionen og som blev udledt til omgivelserne eller udsendt fra virksomheden med produkterne og affaldet.

Hvilke virksomheder var omfattet af bekendtgørelsen for grønne regnskaber?

Virksomheder, der var optaget på bilag 1 i bekendtgørelsen om visse virksomheders pligt til at afgive miljøoplysninger, skulle indtil 2015 indberette grønt regnskab.

Indhold af det grønne regnskab

Det grønne regnskab består af:

  • Basisoplysninger, der tjener til identifikation af virksomheden,
  • En treårig miljøberetning, der præsenterer ledelsens engagement i de enkelte virksomheders eller den samlede koncerns miljøarbejde og giver et overblik over miljøpolitik, miljømål, indsats og resultater for væsentlige ressource- og miljømæssige forhold,
  • En årlig miljødatarapport for den enkelte virksomhed, der som minimum omfatter de oplysninger, som kræves i medfør af PRTR.

Adgang til de grønne regnskaber

Virksomhedernes grønne regnskaber er fra 2009 offentliggjort på https://miljoeoplysninger.mst.dk/ . Grønne regnskaber fra før 2009 kan findes på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside: www.CVR.dk.

Sammenhæng mellem PRTR og de grønne regnskaber

PRTR-kravene indgik i reglerne om grønne regnskaber. Der var et stort overlap mellem virksomheder, der skulle udarbejde grønt regnskab, og virksomheder der skulle indberette PRTR-data. En virksomhed, der udarbejdede grønt regnskab, ville automatisk også opfylde sine PRTR-forpligtelser.

 

 

 

Support til PRTR-indberetning

Har du brug for support til din PRTR-indberetning, kan du kontakte Miljøstyrelsen, Erhverv, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, Obfuscated Email

Miljøoplysninger fra virksomheder

Virksomhedernes PRTR-data samt grønne regnskaber fra 2009 er offentligt tilgængelige.