Beregning af emissioner fra deponeringsanlæg

Deponeringsanlæg skal i henhold til PRTR-forordningen indberette sine emissioner til EU.

Til hjælp til beregning af emissioner fra deponier, har DTU (Institut for Vand og Miljøteknologi) udviklet et modelværktøj, som kan estimere metan-emissionen fra deponeringsanlægget samt 8 stoffer fra perkolat, som vurderes at have potentiale til at overskride PRTR-tærskelværdierne. Til brug for beregningerne kan modelværktøj og vejledning hentes her:

Beregning af emissioner fra deponi  (excel fil)

Guide til udfyldning af PRTR indberetning (pdf)