Spørgsmål og svar om olieudvinding

Miljøstyrelsen regulerer de udledninger af forurenende stoffer, der sker forbindelse med olieudvinding og -efterforskning i Nordsøen.

Det drejer sig først om fremmest om olie- og kemikalieudslip til havet og udslip af gasarter til luften. Miljøstyrelsen fører endvidere tilsyn med offshore aktiviteterne ved besøg på produktions- og boreplatformene i Nordsøen. Læs her de ofte stillede spørgsmål om olie- og gasproduktion i Nordsøen.

Regulering af gasudledninger (NOx, VOC, CH4 og SO2) til luften sker først og fremmest gennem de handlingsplaner, som udarbejdes i samarbejde mellem Miljøministeriet og operatørerne. Se mere herom under særskilt FAQ om Miljøministeriets offshore-handlingsplan.

Offshore-handlingsplanen er en frivillig aftale mellem miljøministeren og de danske operatører. I planen er der opstillet mål for, hvordan miljøbelastningen af havet kan reduceres. Den første handlingsplan kom i 2005.

Miljøministeren udarbejder hvert år en statusrapport til Folketingets miljø- og planlægningsudvalg om, hvordan det går med opfyldelsen af off-shorehandlingsplanen.

Udgangspunktet er, at alle oliespild, som kan bekæmpes, skal bekæmpes. Det kan blandt andet ske ved at olien bliver dæmmet ind med flydespærrer for derefter at blive samlet op. Generelt anvendes dispergeringsmidler (kemisk bekæmpelse) ikke i den danske del af Nordsøen.

I særlige tilfælde kan Miljøstyrelsen dog give tilladelse til anvendelse af kemisk bekæmpelse. De specifikke krav til metoder og udstyr og til, hvor hurtigt indsatsen skal ske, er beskrevet i de enkelte operatørers beredskabsplaner.

Grønlands Selvstyre har i henhold til Lov om Grønlands Selvstyre kompetencen for råstofområdet i Grønland, herunder olieudvinding og efterforskning på havet og godkendelse af de oliespildberedskabsplaner, som operatørerne skal udarbejde i forbindelse hermed.

Oslo-Paris havmiljøkonventionen (OSPAR) udstikker rammerne for samarbejdet om beskyttelse af havmiljøet i Nordøst Atlanten  inkl. Nordsøen. OSPAR omfatter landene: Danmark, Frankrig, Irland, Island, Nederlandene, Norge, Spanien, Storbritannien (UK), Tyskland. De fire lande med fed skrift dækker tæt på 100 % af den samlede produktion af olie og gas i OSPAR området.

OSPAR har udarbejdet en Strategi for Offshore Olie & Gas Industrien, hvis formål er at forbygge og eliminere forurening fra offshore aktiviteter og at beskytte OSPAR havområdet mod de negative effekter af offshore aktiviteter for at sikre menneskers sundhed og bevare de marine økosystemer. Dette sker gennem beslutninger og anbefalinger, som indeholder retningslinjer for, hvorledes udledningerne af olie og kemikalier fra offshore aktiviteterne til havet skal reguleres og minimeres.

OSPARs aktiviteter på offshore området implementeres af den såkaldte Offshore Industry Committee (OIC), som omfatter repræsentanter fra myndigheder, operatører, kemikalieleverandører og NGO’er og EU.

OSPAR's Offshore Industry Committee (OIC) indsamler hvert år data om udledning af kemikalier og olie til havet fra OSPAR landenes olie & gas installationer i Nordøst Atlanten.

\r\nI den årlige danske statusrapport (se FAQ om Offshorehandlingsplanen) foretages der en sammenligning af udledningerne af kemikalier og olie i den danske del af nordsøen med udledningerne i de andre landres havområder.

Myndighedernes Beredskabskomite, der omfatter Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Forsvarskommandoen, Søfartsstyrelsen og Politiet i Esbjerg, er etableret med henblik på at forebygge uheld og sikre en hurtig og koordineret indsats i forbindelse med eventuelle større ulykker på havet, herunder ulykker i form af større oliespild fra offshore aktiviteter.

Beredskabskomiteens medlemmer overvåger de forholdsregler, som den driftsansvarlige virksomhed for et offshoreanlæg træffer i tilfælde af en større ulykke på anlægget, og bistår myndighederne i samordningen af rednings- og bekæmpelsesforanstaltninger.

Rammerne for komitéens arbejde er opstillet i Bekendtgørelse om Myndighedernes Beredskabskomité i medfør af offshoresikkerhedsloven.

Læs bekendtgørelsen

Operatøren skal have en beredskabsplan for oliespild ved uheld, som er godkendt af Miljøstyrelsen. Planen beskriver, hvordan operatørne skal informere myndighederne om spild og den indsats, de skal iværksætte for at bekæmpe spild. 

\r\nKravene til indberetning af uheld og til indholdet af beredskabsplanerne er indeholdt i Miljøministeriets bekendtgørelser om hhv. indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet og om beredskab i tilfælde af forurening af havet fra visse havanlæg.

Læs bekendtgørelsen om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs bekendtgørelsen om beredskab i tilfælde af forurening af havet fra visse havanlæg

Operatørerne skal have en udledningstilladelse fra Miljøstyrelsen, som definerer hvilke kemikalier, der må anvendes og hvor store mængder af olie og kemikalier, der må udledes i forbindelse med udvinding og efterforskning. Reguleringen sker i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet

De enkelte operatører skal udarbejde beredskabsplaner, der beskriver deres beredskab og indsats i forbindelse med utilsigtede olieudslip.