Offshore beredskabsplaner ved udslip fra olieplatforme

I beredskabsplanerne sikres det, at operatøren har en passende mængde opsamlingsudstyr til rådighed, og at dette kan mobiliseres indenfor en fastsat maksimal responstid.

Ulykken i den Mexicanske Golf i 2010 var en stor katastrofe, og det er vigtigt, at alle, der arbejder med olie og gasboringer, målrettet arbejder på at en sådan situation ikke opstår igen. Olieoperatørerne har ansvaret for at udarbejde beredskabsplaner.

Som følge af ulykken i den Mexicanske Golf i 2010 er der igangsat initiativer i både EU og i industrien, der både skal analysere ulykken og analysere om de eksisterende standarder og procedurer er i orden.

Beredskabsplaner ved olieudslip i Danmark

Olieoperatørerne i Danmark har ansvaret for at udarbejde beredskabsplaner, som i tilfælde af forurening af havet fra anlægget kan bekæmpe forureningen.

Miljøstyrelsen skal godkende beredskabsplanerne

Beredskabsplanerne som operatørerne har udarbejdet skal godkendes af Miljøstyrelsen. Planerne skal holdes ajour og væsentlige ændringer skal godkendes af Miljøstyrelsen.

Indhold i beredskabsplanerne

I beredskabsplanerne sikres det, at operatøren har en passende mængde opsamlingsudstyr til rådighed, og at dette kan mobiliseres indenfor en fastsat maksimal responstid.

Operatøren skal råde over materiel til mekanisk og kemisk bekæmpelse af olie. Kemisk bekæmpelse (dispergeringsmidler) bliver dog kun anvendt i yderste nødstilfælde. Der skal regelmæssigt holdes øvelser. Operatøren dækker udgifter til opsamling af olie fra et oliespild.

Miljøstyrelsen vil i en spildsituation afstemme indsatsen med operatøren, så det sikres, at mekanisk bekæmpbar olie bliver forsøgt opsamlet, hvis oliespildet er over en bagatelgrænse på 5000 liter. Denne bagatelgrænse er sat ud fra en vurdering af, at oliespild på over 5000 liter i værste fald kan nå den danske kyst.

Internationalt samarbejde om oliespildsbekæmpelse

Danmark deltager i en række regionale konventioner og aftaler, der i tilfælde af en større olieforurening sikrer, at landene hjælper hinanden. For eksempel har OSPAR landene et samarbejde om anvendelse af udstyr over landegrænser, hvis der opstår behov ved større oliespild.

Desuden har Danmark indgået operative aftaler med tilsagn om assistance med Sverige, Tyskland og Holland.

Arbejdsmiljø og sikkerhed på offshoreanlæg

Det er operatørernes ansvar at sørge for sikkerhed og sundhed for de ansatte på offshore arbejdspladserne. I Danmark har Energistyrelsen ansvaret for at udarbejde regler og lovgivning for sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg.

Læs om Offshoresikkerhedsloven 

Søværnets Operative Kommando (SOK) overvåger olieudslip

Forsvaret flyovervåger olieudslip i de danske farvande og har også et bekæmpelsesberedskab i form af specialudrustede miljøskibe.

Læs mere om Søværnets Operative Kommando og overvågning af havmiljøet