Olie- og gasproduktion i Nordsøen - oversigt over miljøindsatsen

Den danske produktion af olie og gas er vigtig for den danske økonomi og energiforsyning. Men det er afgørende for beskyttelsen af det marine miljø og luftkvaliteten, at produktionen sker med de mindst mulige miljøpåvirkninger

Handlingsplaner skal sikre god miljøbeskyttelse  

Handlingsplanerne for offshore skal beskytte miljøet i forbindelse med olie- og gasoperatørernes aktiviteter i den danske del af Nordsøen. Miljøpåvirkningen skal holdes inden for de grænser, der er afstukket gennem den internationale og nationale regulering.

Danmark er en af de små producenter i Nordsøen, men holder sin andel nogenlunde konstant på 5 % af den samlede produktion.

Se Nordsølandenes produktion af olie og gas i Nordsøen.

Første offshore handlingsplan 2005

Offshore operatørerne har sammen med Miljøstyrelsen arbejdet med en handlingsplan for offshore siden 2005. I den første offshore handlingsplan var hovedvægten lagt på at reducere udledningen af de mest miljøskadelige kemikalier (de "sorte" kemikalier), samt på at få en årlig miljørapportering fra de danske olie/gas operatører. 

Læs den første offshore handlingsplan 2005

Sorte, røde, gule og grønne kemikalier

Der er indført et særligt system for offshorekemikalier, der sikrer, at alle kemikalier registreres og inden de tages i brug vurderes efter hvor stor risiko de udgør for miljøet.

I systemet indgår, at de mest skadelige skal forsøges udskiftet med mindre skadelige. Kemikaliernes skadelighed for miljøet er angivet på en farveskala fra sort til grøn.

Oversigt over sorte, røde, gule og grønne kemikalier til olie- og gasproduktion

Hvad bruges offshorekemikalier til?

Offshore kemikalier bruges til mange forskellige formål: smøring, beskyttelse mod korrosion, cementering af brønde, til at fjerne belægninger i rørene, til at adskille vand og olie osv.

Størsteparten (ca. 80 %) bruges i forbindelse med efterforskningsboringer efter nye olie/gas-felter. Resten bruges i forbindelse med produktionen de steder, hvor der er fundet olie eller gas.

I 2009 blev der i alt i den danske del af Nordsøen brugt ca. 74.000 tons offshore kemikalier. En del endte i undergrunden og en del blev ført i land til videre behandling (genanvendelse eller bortskaffelse). De resterende ca. 30.000 tons blev udledt til havet.

Heraf var 1,4 tons røde, knap 5.000 tons gule og 25.000 tons grønne.

Offshore handlingsplan 2008-10

Offshore handlingsplanen for 2008-10 bygger ovenpå de tidligere handlingsplaner. I denne handlingsplan er der et særligt fokus på at reducere olieudledningen fra produktionsvand. 

Læs offshore handlingsplan 2008-10 nye mål

Effekten af handlingsplaner beskrives i statusrapporter, som miljøministeren årligt sender til folketingets miljø- og planlægningsudvalg.

Offshore miljøhandlingsplaner

Offshore handlingsplan 2005

Offshore handlingsplan 2008-2010

EU direktiv 2013/30/EU om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 4/35/EF er gennemført i havmiljøloven og i en række bekendtgørelser.

Samarbejdsaftale mellem Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen

Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen udgør sammen den kompetente myndighed, som varetager de myndighedsopgaver, der følger af direktivet.

Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen har indgået en samarbejdsaftale, der skal sikre, at de to myndigheders arbejde på offshore området koordineres i nødvendigt omfang.

I beredskabsplanerne sikres det, at operatøren har en passende mængde opsamlingsudstyr til rådighed, og at dette kan mobiliseres indenfor en fastsat maksimal responstid.

Ulykken i den Mexicanske Golf i 2010 var en stor katastrofe, og det er vigtigt, at alle, der arbejder med olie og gasboringer, målrettet arbejder på at en sådan situation ikke opstår igen. Olieoperatørerne har ansvaret for at udarbejde beredskabsplaner.

Som følge af ulykken i den Mexicanske Golf i 2010 er der igangsat initiativer i både EU og i industrien, der både skal analysere ulykken og analysere om de eksisterende standarder og procedurer er i orden.

Beredskabsplaner ved olieudslip i Danmark

Olieoperatørerne i Danmark har ansvaret for at udarbejde beredskabsplaner, som i tilfælde af forurening af havet fra anlægget kan bekæmpe forureningen.

Miljøstyrelsen skal godkende beredskabsplanerne

Beredskabsplanerne som operatørerne har udarbejdet skal godkendes af Miljøstyrelsen. Planerne skal holdes ajour og væsentlige ændringer skal godkendes af Miljøstyrelsen.

Indhold i beredskabsplanerne

I beredskabsplanerne sikres det, at operatøren har en passende mængde opsamlingsudstyr til rådighed, og at dette kan mobiliseres indenfor en fastsat maksimal responstid.

Operatøren skal råde over materiel til mekanisk og kemisk bekæmpelse af olie. Kemisk bekæmpelse (dispergeringsmidler) bliver dog kun anvendt i yderste nødstilfælde. Der skal regelmæssigt holdes øvelser. Operatøren dækker udgifter til opsamling af olie fra et oliespild.

Miljøstyrelsen vil i en spildsituation afstemme indsatsen med operatøren, så det sikres, at mekanisk bekæmpbar olie bliver forsøgt opsamlet, hvis oliespildet er over en bagatelgrænse på 5000 liter. Denne bagatelgrænse er sat ud fra en vurdering af, at oliespild på over 5000 liter i værste fald kan nå den danske kyst.

Internationalt samarbejde om oliespildsbekæmpelse

Danmark deltager i en række regionale konventioner og aftaler, der i tilfælde af en større olieforurening sikrer, at landene hjælper hinanden. For eksempel har OSPAR landene et samarbejde om anvendelse af udstyr over landegrænser, hvis der opstår behov ved større oliespild.

Desuden har Danmark indgået operative aftaler med tilsagn om assistance med Sverige, Tyskland og Holland.

Arbejdsmiljø og sikkerhed på offshoreanlæg

Det er operatørernes ansvar at sørge for sikkerhed og sundhed for de ansatte på offshore arbejdspladserne. I Danmark har Energistyrelsen ansvaret for at udarbejde regler og lovgivning for sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg.

Læs om offshoresikkerhedsloven

Søværnets Operative Kommando (SOK) overvåger olieudslip

Forsvaret flyovervåger olieudslip i de danske farvande og har også et bekæmpelsesberedskab i form af specialudrustede miljøskibe.

Læs mere om Søværnets Operative Kommando og overvågning af havmiljøet

Beredskabsplan og godkendelse heraf 

Oil Spill Contingency Plan 20” Gorm-Filsø Oil Pipeline operated by Ørsted Rev 07

Godkendelse af beredskabsplan for Ørsted A/S Gorm-Filsø Oil Pipeline

 

OSPAR (Oslo-Paris) havkonventionen beskytter det marine miljø i det Nordøstlige Atlanterhav. OSPAR omfatter Danmark, Norge, Storbritannien, Nederlandene og en række andre lande.

OSPAR arbejder for at beskytte havet og den marine biodiversitet. Rammerne for OSPARs arbejde fastlægges gennem en række anbefalinger og juridisk bindende beslutninger.

Danmark deltager i OSPAR-samarbejdet i Oil Industry Committee (OIC), der bl.a. arbejder med retningslinjer og opstiller grænseværdier for udledning fra offshore olie/gas-industrien.

Hvad er OSPAR?

OSPAR - Oslo-Paris havmiljøkonventionen for Nordsøatlanten inklusiv Nordsøen. Omfatter landene: Danmark, Nederlandene, Norge, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Irland, Island, Spanien. De fire førstnævnte lande dækker tæt på 100 % af den samlede produktion af olie og gas i OSPAR. 

Se oversigt over de fire landes produktionsandel.

Danmark implementerer relevante OSPAR anbefalinger og beslutninger gennem nationale initiativer og lovgivning, såsom vand- og naturplaner, samt havstrategier.

Hvilket område dækker OSPAR konventionen?

OSPAR konventionen beskytter det marine miljø i det Nordøstlige Atlanterhav. Konventionens område omfatter Atlanterhavet og det Arktiske hav fra Gibraltar i syd til Nordpolen og havet øst for Grønland  til Kattegat i Øst.

Det er et stort område, der både omfatter nationale havområder med en tæt koncentration af menneskelig aktivitet og store havområder uden for national jurisdiktion, det vil sige i internationalt farvand.

General udledningstilladelse for DONG E&P A/S 

Udledningstilladelse - DONG E&P A/S - 2017-2018

Generel udledningstilladelse for Hess Danmark Aps 

Udledningstilladelse - Hess Danmark Aps - 2017-2018

Udledningstilladelse - Hess Danmark Aps - 2019-2020

Udledningstilladelse - Hess Danmark Aps - 2021

General udledningstilladelse for INEOS E&P A/S 

Udledningstilladelse - INEOS E&P A/S - 2019-2020

Udledningstilladelse - INEOS E&P A/S  - 2021

Forlængelse af udledningstilladelse - INEOS E&P A/S - 2022

Forlængelse af udledningstilladelse - INEOS E&P A/S - 2023

Generel udledningstilladelse for Mærsk Olie og Gas A/S 

Udledningstilladelse - Mærsk Olie og Gas A/S - 2017-2018

Generel udledningstilladelse for TOTAL E&P Danmark A/S

Udledningstilladelse Produktion - TOTAL E&P Danmark A/S - 2019-2020

Udledningstilladelse Boring og Brøndservice - TOTAL E&P Danmark A/S - 2019-2020

Udledningstilladelse - produktion og brøndaktiviteter - TOTAL E&P Danmark A/S - 2021

Forlængelse af udledningstilladelse for TOTAL E&P Danmark A/S - 2022

Forlængelse af udledningstilladelse for TOTAL E&P Danmark A/S - 2023

Generel udledningstilladelse for Well service for Hess Danmark Aps

Udledningstilladelse - Well service for Hess Danmark Aps - 2017-2018 

Generel udledningstilladelse for Wintershall Noordzee BV (Wintershall)

Udledningstilladelse - Wintershall Noordzee BV (Wintershall) - 2017-2018

Udledningstilladelse - Wintershall Noordzee BV (Wintershall) - 2019-2020

Udledningstilladelse - Wintershall Noordzee BV - 2021

Forlængelse af udledningstilladelse for Wintershall Noordzee BV - 2022

Forlængelse af udledningstilladelse for Wintershall Noordzee BV - 2023

Effekten af den danske offshoreindsats bliver løbende fulgt og samlet i statusrapporter. Miljøministeren fremsender disse statusrapporter til folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Statusrapport for den danske offshorehandlingsplan  

Den statusrapport, som er baseret på data til udgangen af 2009, viser, at handlingsplanerne har haft en betydelig forbedrende effekt på en række af de forhold, der ellers ville have forurenet Nordsøen.

De forhold hvor man har kunnet se den største effekt af handlingsplanerne, når man sammenligner situationen før og efter 2005, er følgende:

 • Kemikalier
  Fortsat stop for udledning af sorte kemikalier
  Stop for udledning af 99,7 % af røde kemikalier.
 • Olieudledning
  Reduceret koncentration af udledt olie i produktionsvand
  Reduceret udledning af mængden af olie
 • Miljøledelse og miljørapportering
  Alle operatører offentliggør nu årligt en miljørapport

Sammenligning af miljøindsats med de andre Nordsø-lande

I statusrapporten er Danmarks placering i forhold til de øvrige Nordsø-lande opstillet i forhold til 16 indikatorer for den miljømæssige udvikling på offshore området.

Danmarks placering er generelt god, omend Danmarks placering er blevet lidt dårligere sammenlignet med tidligere år. Det skyldes især udviklingen i 2008 for emissionen af luftforureningskomponenterne VOC og CH4.

Der er stadig især forbedringsmuligheder på to områder i forhold til Nordsø-landenes gennemsnit:

 • Udledning af olie med produktionsvand
 • Emission af luftforureningskomponenterne NOx, VOC, CH4 og CO2.

Det første punkt er der med offshorehandlingsplanen for 2008-2010 sat specielt fokus på.

Offshore statusrapporter

Statusrapport for offshore handlingsplan 2009

Afsluttende statusrapport for offshore handlingsplan 2005-2010

Arbejdstilsynet har sammen med Miljøstyrelsen udarbejdet en årlig rapport til EU-Kommissionen med oplysninger om indikatorer for større farer – i henhold til offshoresikkerhedsdirektivet (direktiv 2013/30/EU).

Se den årlige rapport fra 2016

Se den årlige rapport fra 2017 

Se den årlige rapport fra 2018

Se den årlige rapport fra 2019

Offshore tilsyn

Miljøstyrelsen fører tilsyn med olie- og gasindvinding i Nordsøen

Spørgsmål og svar om olieudvinding

Læs de ofte stillede spørgsmål om olie- og gasproduktion i Nordsøen