Virk.som marts 2015 - særnummer

20-03-2015

Nyhedsbrevet virk.som orienterer kommunale medarbejdere, der arbejder med miljøgodkendelser og tilsyn, om Miljøstyrelsens aktiviteter.

Første side af dette virk.som særnummer, som kun udkommer i en online-udgave, sætter fokus på lovforslaget om en ny anmeldeordning samt det tilknyttede arbejde, der pågår mellem Miljøstyrelsen og styrelsens samarbejdspartnere.

Lovbehandling og arbejdsgrupper for ny anmeldeordning i gang

Folketinget 1. behandlede d. 19. februar 2015 lovforslaget om en ny digital anmeldeordning for mindre miljøbelastende virksomheder, der skal have en miljøgodkendelse. Formålet med lovforslaget er at forenkle miljøgodkendelsesprocessen for virksomhederne. Udover den digitale anmeldeordning, hvor virksomhederne kommer med en række oplysninger og skal anmelde om de kan overholde en række krav, samtænkes afgørelserne for miljøgodkendelse, spildevandstilladelse og VVM-screening. Det betyder, at virksomhederne som udgangspunkt vil ansøge om og modtage de tre afgørelser samtidigt.

Parallelt med at lovforslaget behandles i Folketinget har Miljøstyrelsen igangsat en række arbejdsgrupper med L&F, DI, KL og repræsentanter fra kommunerne m.fl.. Arbejdsgrupperne skal bl.a. være med til at se på digitaliseringen, oplysningskrav, en vilkårsdatabase og de nye bestemmelser, der skal sikre samtidighed i afgørelserne.

""

Ud over de enkelte arbejdsgrupper er der nedsat en koordinationsgruppe med KL, KTC, DI, L&F og DN, der behandler overordnede forhold og emner, der kan opstå uenighed om i arbejdsgrupperne. Læs mere om de enkelte arbejdsgrupper herunder.

 • Arbejdsgruppen om digitalisering og oplysningskrav og vilkår
  Arbejdsgruppen om digitalisering og oplysningskrav og vilkår bidrager til kravspecifikation af brugergrænsefladen - for både virksomheder og myndigheder - og vurderer konkrete løsningsforslag. Gruppen vil drøfte udkast til oplysningskrav til indsættelse i de respektive bekendtgørelser, krav til implementering af oplysningskrav og vilkår i  Byg og Miljø , retningslinjer for strukturering af vilkår i vilkårsdatabasen samt formatbeskrivelse for ansøgning, anmeldelse, statusskift og afgørelse. Gruppen mødes igen d. 8. april 2015.
 • Arbejdsgruppen om bekendtgørelser og regler
  Gruppen har til opgave at kommentere og drøfte udkast til, hvordan lovforslagets forskellige regler gennemføres. Gruppens første møde er afholdt, og fokus her var lovforslagets bestemmelse om samtidighed og opstartstilsyn. To bestemmelser som henholdsvis skal implementeres i godkendelses- og tilsynsbekendtgørelsen. Under mødet drøftede gruppen også afgivelsen af oplysninger – dels hvilke oplysninger, der skal afgives, og om at afgivelsen bliver via den digitale løsning, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed.
 • Arbejdsgruppen om forhåndsdialog
  Arbejdsgruppen om forhåndsdialog beskæftiger sig med dialogen mellem virksomheden og myndigheden bl.a. før selve ansøgningen om en etablering. Arbejdsgruppen skal udarbejde vejledningsmateriale til virksomheder samt eventuelle tjeklister og andet materiale til myndighederne, så det sikres, at både myndigheder og virksomheder har fokus på det rigtige i forbindelse med etablering, udvidelse eller ændring af virksomheden. Gruppen vil udarbejde et forslag til program til et én-dagskursus og tilhørende kursusmateriale, som kan afholdes for myndigheder og virksomheder. Gruppens første møde forventes afholdt i løbet foråret 2015.
 • Arbejdsgruppe om udarbejdelse af branchebekendtgørelser for maskinværksteder
  I forbindelse etablering af den nye digitale anmeldeordning vil der også blive udarbejdet en ny branchebekendtgørelse for maskinværksteder. Denne skal gælde virksomheder omfattet af listepunkt A 205 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2. Under det første møde drøftede gruppen formålet med en branchebekendtgørelse samt, hvilke struktur- og miljøforhold der var særlige for maskinværksteder. Arbejdsgruppen arbejder nu videre med at se på strukturen af branchen i forhold til de andre godkendelsespligtige aktiviteter, der kan finde sted på et maskinværksted. Og hvorledes regulering af disse aktiviteter - samt støj - kan indgå i bekendtgørelsen.

Frist for revurdering af bilag 1-virksomheder

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at tilsynsmyndighederne efter godkendelsesbekendtgørelsens § 53, stk. 1, har pligt til at tage miljøgodkendelser af de bilag 1-virksomheder, som ikke var (i)-mærkede på listen i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed, og som har været i drift pr. den 7. januar 2013, op til revurdering.

Revurderingen skal foretages, uanset om der foreligger en relevant BAT-konklusion, for at sikre, at miljøgodkendelserne lever op til kravene i den gældende godkendelsesbekendtgørelse. Det følger af IE-direktivet, at disse revurderinger skal være afsluttet, og eventuelle påbud meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 41 skal være udstedt senest den 7. juli 2015.

Nærmere information kan fås hos Birgitte Holm Christensen,  , tlf.: 72 54 45 37


Ændring i standardvilkår for skydebaner

Miljøstyrelsen er, i forbindelse med Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af en klagesag om miljøgodkendelse af en skydebane, blevet gjort opmærksom på, at der kan rejses tvivl om hjemmelsgrundlaget til, efter miljøbeskyttelseslovens § 33, at stille vilkår om oprydning af en jordforurening. Miljøstyrelsen vil derfor ved førstkommende lejlighed fjerne kravet om oprydning fra standardvilkår 2 i pkt. 15.4 i Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

I dag har vilkåret følgende ordlyd og det er den understregede tekst i kursiv, som vil blive fjernet: ”Skydebanen skal ved ophør af anvendelse til skydebane foranledige, at endevolde på skiveskydningsbaner samt primære nedfaldsområder på flugtskydningsområde undersøges for jordforurening med henholdsvis bly og organiske stoffer. Flugtskydningsbaner, der har anvendt blyhagl efter dispensation fra bekendtgørelse om skydevåben og ammunition, skal i samarbejde med tilsynsmyndigheden iværksætte en undersøgelse af skydebanearealet.  På baggrund af undersøgelserne skal skydebanen i samråd med tilsynsmyndigheden iværksætte en oprydning af den jordforurening, som skydningen har medført .

Nærmere information kan fås hos Mette Lumbye Sørensen,  , tlf.: 72 54 43 62

""


Ny bekendtgørelse om store fyringsanlæg

Den 25. februar 2015 trådte den nye bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg i kraft. Bekendtgørelsen forlænger tidsfristen for ansøgning om dispensation for fjernvarmeanlæg. Den ændrede tidsfrist giver fjernvarmeanlæg, som evt. har overset den oprindelige tidsfrist, en ekstra mulighed for at søge dispensation fra at overholde bekendtgørelsens emissionsgrænseværdier frem til udgangen af 2022. 

Se den nye bekendtgørelse (nr. 162 af 16. februar 2015) på  retsinformation


Tilskud til miljøteknologi under MUDP 2015

Miljøministeriets program for miljøteknologisk udvikling, test og demonstration (MUDP) skal understøtte miljø-, sundheds- og naturpolitiske målsætninger samtidig med, at der skabes vækst og nye jobmuligheder i danske virksomheder. Virksomheder kan søgetilskud til projekter indenfor vand, klimatilpasning, cirkulær økonomi, renere luft, støj, kemikalier og industriens miljøindsats samt tilskud til demonstration af bæredygtigt byggeri i fuldskala. Der er afsat ca. 65 mio. kr. til fordeling til den første runde af MUDP i 2015.

Det bliver den kommende bestyrelse for MUDP, der træffer afgørelse om tilskud i 2015. Der vil være yderligere to ansøgningsrunder under MUDP senere i 2015. Anden runde vil blive offentliggjort senere på foråret og vil have fokus på at understøtte etablering af nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala (fyrtårnsprojekter). Til denne runde vil der være ca. 35 mio. kr. til fordeling. Den tredje runde forventes offentliggjort i august og omfatter den grønne innovationspulje, der vil være målrettet små- og mellem store virksomheder – og her vil der være samlet 16 mio. kr. til fordeling.

Ansøgningsfristen er 4. juni 2015 kl. 12.00.  Læs mere om MUDP, hvordan og hvad der kan ansøges tilskud om her.

""


Fire pilotprojekter skal skabe nye grønne jobs

Miljøstyrelsen har netop meddelt støtte til fire pilotprojekter, hvor unge akademikere i samarbejde med erfarne ældre skal løse miljøproblemer og skabe nye grønne jobs. Det er første gang, at unge og ældre arbejder sammen på denne måde om at fremme grøn omstilling. Projekterne handler i høj grad om at hjælpe mindre virksomheder til at skåne miljøet og samtidig spare penge. Projekterne sættes i gang på baggrund af en aftale mellem regeringen og Enhedslisten.

Miljøstyrelsen modtog i alt 20 ansøgninger til pilotprojekter, som involverer kommuner, grønne netværk, universiteter, fagforbund, virksomheder og foreninger. Følgende fire projekter igangsættes for i alt 12 mio. kroner:

• Det Grønne Rejsehold i Nordjylland
• Grønne Forandringsagenter i Vejle og Kolding-området
• Ressource City i Næstved
• Smart grøn innovationsplatform i Albertslund.

Læs mere om de fire udvalgte pilotprojekter her. (Link ikke længere aktivt.)