virk.som juni 2015

01-06-2015

Nyhedsbrevet virk.som orienterer kommunale medarbejdere, der arbejder med miljøgodkendelser og tilsyn, om Miljøstyrelsens aktiviteter.

Miljøstyrelsen har den 21. maj 2015 sendt udkast til bekendtgørelser om ændring af hhv. godkendelsesbekendtgørelsen, standardvilkårsbekendtgørelsen, tilsynsbekendtgørelsen, VVM-bekendtgørelsen og spildevandsbekendtgørelsen i ekstern høring.

Bekendtgørelserne følger op på regeringens aftale om vækstplan for fødevarer og aftale om en vækstpakke om ny anmeldeordning for mindre miljøbelastende virksomheder, som følger op på Virksomhedsudvalg II’s anbefalinger om en digitalisering af miljøadministrationen.

Se høringsudkast for de nævnte bekendtgørelser her og læs om ændringerne herunder

På billedet ses en fabriksarbejder, der betjener en maskine.


Høringsudkast til godkendelsesbekendtgørelsen

I høringsudkastet til godkendelsesbekendtgørelsen er der bl.a. foreslået en række bestemmelser om digital ansøgning via Byg & Miljø for virksomheder omfattet af både bilag 1 og bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen. Derudover er der foreslået bestemmelser om samtidighed i afgørelser om miljøgodkendelse, spildevandstilladelse og, så vidt det er muligt, om ikke VVM-pligt for virksomheder omfattet af bilag 2. Det betyder at myndighederne forpligtes til at meddele afgørelser om miljøgodkendelse, om spildevandstilladelse og, så vidt det er muligt, om ikke VVM-pligt samtidigt. 

I høringsudkastet til godkendelsesbekendtgørelsen er der bl.a. også foreslået regler om registrering og offentliggørelse af en række oplysninger via en fælles portal for digital miljøadministration (DMA). Formålet med portalen er at gøre data tilgængelig for myndigheder, borgere og virksomheder.

Herudover er oplysningskravene i bekendtgørelsens bilag 3 og bilag 4 blevet opdateret.


Høringsudkast til standardvilkårsbekendtgørelsen

I høringsudkastet til standardvilkårsbekendtgørelsen ændres bekendtgørelsen til alene at indeholde de oplysningskrav, der er særlige for de omfattede listepunkter. Det betyder, at ansøger både skal anvende oplysningskravene, der fremgår af standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1 og af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 eller bilag 4, afhængigt af om der er tale om en virksomhed omfattet af bilag 1 eller bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen. Målet er at harmonisere formuleringer af både oplysningskrav og standardvilkår for at lette den kommende digitaliseringsproces.

Endvidere er der også lavet nogle ændringer som opfølgning på det forarbejde, der blev lavet i forbindelse med Miljøstyrelsens arbejde med en branchebekendtgørelse for biogasanlæg. Der er bl.a. foretaget ændringer af vilkår ift. rensning af biogassen og om forebyggelse af udledning af biogas fra utætheder og lignende.


Høringsudkast til tilsynsbekendtgørelsen

I høringsudkastet til tilsynsbekendtgørelsen er der udarbejdet regler om bl.a. opstartstilsyn senest 3 måneder efter, at en nyetableret virksomhed omfattet af bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen har igangsat driften.

Endvidere foreslås regler om registrering og offentliggørelse af en række oplysninger via en fælles portal for digital miljøadministration (DMA) med det formål at gøre data tilgængelig for myndigheder, borgere og virksomheder. Myndighedernes årlige indberetning om det pågældende års miljøtilsyn og miljøgodkendelser skal fremover erstattes af en løbende afgivelse af oplysninger til portalen. Efter hvert tilsyn og efter hver afgørelse om miljøgodkendelse skal der derfor afgives en række oplysninger og den pågældende miljøgodkendelse til Miljøstyrelsen. Oplysningerne vil skulle afgives på virksomhedsniveau i stedet for som i dag i form af overvejende samlede tal. Oplysningerne vil kunne tilgås af Miljøstyrelsen og tilsynsmyndighederne, og hovedparten vil blive offentliggjort.

I høringsudkastet er der desuden foretaget en række præciseringer.


Høringsudkast til VVM-bekendtgørelsen   

I høringsudkastet til VVM-bekendtgørelsen er der foreslået bestemmelser om digital ansøgning via Byg & Miljø samt bestemmelser om samtidighed. Det betyder at anlæg optaget på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen, som også er optaget på et eller flere listepunkter på bilag til godkendelsesbekendtgørelsen, og samtidig ansøger om en miljøgodkendelse, og som også evt. ansøger om en afledningstilladelse eller en tilslutningstilladelse, vil få de respektive afgørelser samtidigt. Myndighederne forpligtes således til at meddele afgørelser om miljøgodkendelse, om afledningstilladelse eller tilslutningstilladelse, og, så vidt det er muligt, om ikke VVM-pligt samtidigt.


Høringsudkast til spildevandsbekendtgørelsen

I høringsudkastet til spildevandsbekendtgørelsen er der foreslået bestemmelser om digital ansøgning via Byg & Miljø samt bestemmelser om samtidighed. På den måde vil en virksomhed, der ansøger om en afledningstilladelse eller en tilslutningstilladelse, som også er omfattet af bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen, og samtidig ansøger om en miljøgodkendelse, og som evt. også er VVM-screeningspligtig, få de respektive afgørelser samtidigt. Det vil sige, at myndighederne forpligtes til at meddele afgørelser om afledningstilladelse eller om tilslutningstilladelse, om miljøgodkendelse og, så vidt det er muligt, om ikke VVM-pligt samtidigt.