Virk.som - august 2015

21-08-2015

Nyhedsbrevet virk.som orienterer kommunale medarbejdere, der arbejder med miljøgodkendelser og tilsyn, om Miljøstyrelsens aktiviteter.

Hvad vil der ske med ny anmeldeordning?

Arbejdet med implementering af den nye anmeldeordning, som følger af lov nr. 537 af 29. april 2015, er godt i gang. I perioden 21. maj - 24. juni var udkast til 5 ændrede bekendtgørelser i høring: Godkendelsesbekendtgørelsen, Tilsynsbekendtgørelsen, Standardvilkårsbekendtgørelsen og Ændringer til VVM-bekendtgørelsen og spildevandsbekendtgørelsen. Miljøstyrelsen arbejder nu med de mange modtagne høringssvar. Ændringerne forventes at træde i kraft 1. januar 2016.

Spørgsmål kan rettes til: Ulla Ringbæk:                


Revision af miljøgodkendelsesvejledningen

Miljøstyrelsen afsluttede i slutningen af juni den første revision af flere tekster og opslag i miljøgodkendelsesvejledningen. Afsnittet, der skal fremme mere rummelige miljøgodkendelser, er bla. blevet opdateret.

I nærmeste fremtid vil miljøgodkendelsesvejledningen igen blive genstand for yderligere revision, da der skal laves nye tekster og flere konsekvensrettelser som følge af den nye anmeldeordning. Vi forventer at kunne sende dette i høring i oktober.

Hver tekst i vejledningen er dateret nederst. De tidligere gældende vejledningstekster vil til enhver tid være tilgængelige i miljøgodkendelsesvejledningen via nedenstående link: http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/indhold/historik/

Yderligere spørgsmål kan rettes til: Signe Sonne-Holm (


Branchebekendtgørelse for maskinværksteder er godt på vej

Miljøstyrelsen har i samarbejde med en arbejdsgruppe skrevet et udkast til en branchebekendtgørelse for maskinværksteder. Arbejdsgruppen vil snart afholde dit sidste møde om denne nye bekendtgørelse.

Formålet med en branchebekendtgørelse vil være at lette sagsbehandlingen for nye virksomheder og for udvidelser på eksisterende virksomheder. Derfor er det vigtigt, at der for de almindeligt forekommende aktiviteter bliver fastsat bestemmelser, således at virksomheden kan anmelde sig uden at skulle søge om særskilt miljøgodkendelse for andre aktiviteter samtidigt. Anmeldelse af aktiviteter vil ske i det digitale system, der er beskrevet i tidligere nyhedsbreve.

Arbejdsgruppen har bl.a. set på hvilke aktiviteter, der bør omfattes af branchebekendtgørelsen. Maskinværksteder og maskinfabrikker er omfattet af listepunkt A 205 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2.  Da der på en del af disse virksomheder ligeledes er overfladebehandlingsaktiviteter, vil de mest gængse af disse blive en del af branchebekendtgørelsen. Overfladebehandlingsaktiviteterne svarer til de fleste omfattet af A 203.

Den nye branchebekendtgørelse for maskinværksteder vil blive udsendt i høring dette efterår og forventes at kunne træde i kraft 1. januar 2016.

Yderligere spørgsmål kan rettes til: Kristine Raunkjær Stubdrup ( )    


Høring af udkast til ny PRTR-bekendtgørelse

Miljøstyrelsen har sendt et udkast til en ny PRTR-bekendtgørelse i høring (Bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)). Bekendtgørelse for grønne regnskaber (Bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger) ophæves, når PRTR-bekendtgørelsen træder i kraft. Dette vil betyde, at der i 2016 ikke skal indrapporteres grønne regnskaber, men kun PRTR –data, der er over tærskelværdier jf. PRTR-forordningen. Antallet af virksomheder, der er omfattet, bliver mindre. 

Kvalitetssikring af miljødata og udarbejdelse af en udtalelse vil fortsat ligge hos tilsynsmyndigheden. Når myndigheden kvalitetssikrer data, skal myndigheden fremover kun forholde sig til de miljøfremmede stoffer, der findes i PRTR-forordningen, og vurdere, om de indberettede PRTR-data er fuldstændige, konsistente og troværdige ud fra myndighedens kendskab til virksomhedens miljøforhold.

Høringsmaterialet kan findes på høringsportalen . Høringssvar bliver offentliggjort på høringsportalen efter høringsfristens udløb. Fristen for at afgive høringssvar udløber onsdag den 2. september 2015 .

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til:

Tanya Anne Kleisborg: mail: eller tlf. nr. 72 54 44 41 eller

Antoinette Andersen: mail: eller tlf. nr. 72 54 41 86


 

Temadag: ”Byg din egen tilsynskampagne”

Koordinationsgruppen for tilsynskampagner afholder i samarbejde med Envina en temadag i slutningen af oktober eller begyndelsen af november 2015.  Temaet for dagen er ”Gode tilsynskampagner – hvordan gør vi?”. På dagen vil vi på forskellig vis arbejde med kampagneteknik, så som baselinemåling, målsætning, effektvurdering, kommunikation, eksempler på gode erfaringer fra kommunale samarbejder om fælles kampagner, hvordan får vi den gode idé til kampagnen m.m. Den endelige dato, kursussted og indhold for temadagen meldes ud, så snart det er på plads. Så hold øje med portalen/hjemmesiden.

Yderligere spørgsmål kan rettes til: Berith Nielsen (


 

Sidste nummer af Virk.som

Dette bliver det sidste nummer af Virk.som. Men det betyder ikke, at du mister muligheden for at modtage nyheder om, hvad der rører sig i Miljøstyrelsen på industriområdet. I stedet modtager du oftere en mail fra Miljøstyrelsen med en enkelt nyhed og ikke som nu en samling af nyheder, som udsendes 3-4 gange pr. år.

Hvis du fortsat ønsker at modtage nyheder og information om nye tiltag, som bliver iværksat på virksomhedsområdet skal du intet foretage dig. Hvis du ikke længere ønsker at abonnere på nyheder fra Miljøstyrelsen, kan du afmelde dig på linket i mailen.

Yderligere spørgsmål kan rettes til: Signe Sonne-Holm (