Virk.som november 2014

13-11-2014


Kom med eksempler på rummelige miljøgodkendelser

Miljøstyrelsen vil, som opfølgning på regeringens Vækstplan for Fødevarer, fremme kendskabet til de muligheder, der er for at gøre miljøgodkendelser mere rummelige. En rummelig miljøgodkendelse kan være med til at fremtidssikre en godkendelse og dermed skære ned på antallet af godkendelser. På den måde kan både virksomheder og myndigheder spare tid.

Miljøstyrelsen har derfor i den nye godkendelsesvejledning beskrevet muligheder for at gøre en godkendelse mere rummelig. Der er ikke tale om nye regler, men alene om at udnytte de muligheder, der allerede eksisterer. Der er mulighed for at få godkendt planlagte ændringer og udvidelser 5 år frem. Der kan også opnås større rummelighed, hvis regulering sker på emissioner frem for produktionslofter.

Miljøstyrelsen vil meget gerne kunne udbygge vejledningen med flere gode eksempler. Har du gode eksempler på rummelige vilkår og/eller eksempler på driftsvilkår, som er ændret til emissionsvilkår, så send dem gerne til Hanne Linulf på . Så vil du hjælpe os med at gøre vejledningen endnu bedre.

Læs mere om rummelige miljøgodkendelser.


Tilfredshed med godkendelsesvejledningen

Miljøstyrelsen har netop afsluttet en tilfredshedsundersøgelse af kommunernes brugererfaringer med den digitale godkendelsesvejledning. Vi har modtaget ca. 70 besvarelser og glæder os over de mange svar. Lige nu er vi i gang med at få analyseret besvarelserne i forhold til, om vejledningen er en hjælp til kommunernes sagsbehandling.

Overordnet kan vi se af besvarelserne, at de kommunale sagsbehandlere primært har søgt oplysninger om BAT, rummelige miljøgodkendelser, basistilstandsrapport og revurderinger på samme tid. Vi kan også se, at mange er kommet med forslag til forbedringer af vejledningen, som vi nu vil kigge nærmere på.

Du kan forvente at høre mere om resultatet af tilfredshedsundersøgelsen i vores næste nyhedsbrev. Hvis du som bruger af godkendelsesvejledningen har ris/ros eller ideer til forbedringer af vejledningen, er du velkommen til at sende dine input til Hanne Linulf på .


Grønne regnskaber afskaffes - PRTR fortsætter

En evaluering af de grønne regnskaber viser, at de ikke længere har den ønskede miljøeffekt. På baggrund af dette har regeringen besluttet at afskaffe indberetningspligten.

Reglerne om afskaffelse af de grønne regnskaber træder først i kraft, når regnskabsåret for 2014 er afsluttet. Det vil sige, at der skal udarbejdes et grønt regnskab for året 2014 – men ikke for 2015. Dog gælder indberetningspligten for PRTR stoffer stadig. Miljøstyrelsen arbejder påen ny PRTR bekendtgørelse som forventes vil blive sendt i høring i januar.

I stedet for de grønne regnskaber, vil miljø blive indført som rapporteringskrav i årsregnskabslovens § 99a, stk. 3. Det betyder, at de 1100 virksomheder, der årligt rapporterer om samfundsansvar, nu også skal forholde sig til de miljømæssige konsekvenser ved deres aktiviteter.

Der er pt. ca. 300 grønt regnskabspligtige virksomheder fordelt på 475 anlæg. Mens det altså kun var 300 virksomheder, der skulle rapportere miljø under de grønne regnskaber, er det nu 1100 virksomheder, der skal rapportere deres miljøpolitik under Årsregnskabsloven.

Du kan læse evalueringen af de grønne regnskaber her.

Yderligere oplysninger fås hos Tanya Kleisborg, Miljøstyrelsen

tlf. 72 54 44 41,  .


Rapport om bat-eksempler på tværs af brancher

Det kan være vanskeligt at vurdere muligheder for bedste anvendelig teknik (BAT) for virksomheder, der er på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har derfor fået udarbejdet en rapport om BAT-eksempler på tværs af brancher. BAT-eksemplerne skal ses som hjælp til at afklare, hvad der kan betegnes som BAT – både som inspiration til den virksomhed, som skal vælge, hvordan den vil forholde sig til et miljøforhold og som en praktisk hjælp til myndigheden i forbindelse med tilsyn og udarbejdelse af miljøgodkendelse.

BAT-eksemplerne kan bruges som værktøj til at konkretisere, hvordan man kan minimere ressourceforbrug og affaldsmængder samt begrænse miljøpåvirkninger af luft, vand og jord. For hvert miljøforhold indeholder rapporten en række forskelligartede tilgange, hvor det konkrete valg af løsning vil afhænge af de konkrete forhold på den enkelte virksomhed.

På sigt forventer Miljøstyrelsen, at flere af BAT-eksemplerne kommer til at indgå som BATvilkår i Miljøstyrelsens kommende digitale løsning til ansøgning om miljøgodkendelse.

Du kan læse rapporten her


Rapport om privat etablering af jordvarmeanlæg

COWI A/S har udarbejdet et projekt om jordvarmeanlæg for Miljøstyrelsen, der har til formål at udbygge vidensgrundlaget for regulering af jordvarmeanlæg.

I projektet er der indsamlet erfaringer fra kommuner, virksomheder og anlægsejere omkring ansøgning, etablering og drift af jordvarmeanlæg med brine. Herudover er der lavet en række vurderinger af relevante forhold for området. Ud fra dette fremkommer rapporten med en række anbefalinger til fremtidig regulering af jordvarmeområdet. De mest væsentlige er:

Termologi

  • Jordvarmeanlæggenes terminologi bør ændres fra horisontale og vertikale anlæg til terrænnære anlæg (< 5 m under terræn) og dybe anlæg (> 5 m under terræn).

Anlægstyper

  • Anlæg med direkte fordampning bør udgå af den nuværende bekendtgørelse.
  • Radiale anlæg (og eventuelle andre fremtidige nye typer af anlæg) bør ikke indgå med sin egen definition, men er indeholdt i enten terrænnære anlæg eller dybe anlæg, afhængigt af om anlægget findes i de øverste 5 meter under terræn eller dybere.

Afstandskrav

  • Med få undtagelser anbefales det, at de nuværende afstandskrav til vandforsyningsanlæg fastholdes.
  • Det anbefales, at de nuværende afstandskrav mellem vertikale boringer udgår.

Frostsikringsvæske

  • Som frostsikringsvæske bør det kun være tilladt at benytte ethanol, isopropanol og propylenglykol.
  • Det bør ikke være tilladt at tilsætte additiver til frostsikringsvæskerne.

Egenkontrol

  • Kravet om årlig egenkontrol bør udgå af bekendtgørelsen. I stedet bør der stilles krav om en 1. års gennemgang, som er sammenlignelig med den nuværende årlige egenkontrol.

Miljøstyrelsen vil nu vurdere disse anbefalinger med henblik på en revision af branchebekendtgørelsen for jordvarmeanlæg.

Du kan læse rapporten her