Virk.som juni 2014

30-06-2014

Nyhedsbrevet virk.som orienterer kommunale medarbejdere, der arbejder med miljøgodkendelser og tilsyn, om Miljøstyrelsens aktiviteter.

virksom 1170-400

Download nyhedsbrevet som pdf  eller læs det nedenfor.

 

Søg om miljøpris for den mest effektfulde miljøløsning 

CSR Environment Prisen går i år til den mest effektfulde miljøløsning. Det kan være en miljøteknologisk løsning, et miljøvenligt produkt, optimerede produktionsprocesser eller en grøn forretningsmodel, der understøtter bæredygtig produktion og forbrug. Løsningen skal være på markedet og må meget gerne have udbredelsespotentiale.

En effektfuld miljøløsning er en løsning, der løser relevante miljøproblemer. Det kan f.eks. være en innovativ løsning, en ressourceeffektiv løsning eller en løsning, der handler om optimering af produktionsprocesser. Frist for indstillinger til prisen er 4. juli 2014 på csrfonden.dk . Prisoverrækkelsen finder sted i Holstebro den 30. oktober 2014.

Yderligere oplysninger fås hos Heidi Hilbert, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 4215, .
 

Grøn Industrisymbiose

Taskforcen for Grøn Industrisymbiose i regi af Erhvervsstyrelsen og de regionale Vækstfora fortsætter i 2014. Taskforcen består af eksperter med teknisk faglig viden, som hjælper virksomheder med at spare penge og fremme den grønne profil ved at facilitere grønne industrisymbioser. En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor en eller flere virksomheders restprodukter genanvendes som input i en anden virksomheds produktionsproces.

Taskforcen tilbyder gratis ”ressourcetjek” til virksomheder og at finde ”match” på tværs af brancher og geografi. Virksomheder kan desuden søge om tilskud til yderligere teknisk, juridisk eller finansiel rådgivning. Der er afsat midler til indsatsen til udgangen af 2016. 

Miljømyndigheder kan blive kontaktet af virksomheder i forbindelse med konkrete projekter om Grøn Industrisymbiose. Virksomheders brug af andre virksomheders restprodukter i stedet for nye råvarer kan være omfattet af miljømyndigheders vurdering i forhold til f.eks. miljøgodkendelse. 

Miljøministeriet bakker løbende indsatsen op i forhold til viden om bl.a. miljø- og planregulering, spildevand og affald.

Læs mere på Erhvervsstyrelsens nye hjemmeside groenomstilling.dk .
 

Nye miljøkrav til fødevarer, drikkevarer, mælk og foder

Miljøstyrelsen har oprettet et partnerskab, der skal følge og bidrage til arbejdet med at revidere BREF for fødevarer, drikkevarer og mælk. Som noget nyt skal foderstoffer inkluderes. Denne sektor er væsentlig for Danmark, og vi vil derfor arbejde for, at der fastsættes fornuftige BAT-konklusioner. 

Det første indspil til Sevilla-kontoret med ønsker og synspunkter blev indsendt i maj på baggrund af drøftelser med partnerskabet. Partnerskabet har medlemmer fra Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer, Bryggeriforeningen og Danmarks Naturfredningsforening foruden en række af de omfattede virksomheder. Da kommunerne er miljømyndighed for en række af de berørte virksomheder, håber vi, at nogle kommunale medarbejdere vil melde sig ind i partnerskabet. 

Læs om partnerskabet på MST’s hjemmeside

Tilmeld dig partnerskabet hos Mette Thorsen på  eller på tlf. 72 54 41 24.

Ændringer i bekendtgørelsen om jordvarmeanlæg

I jordvarmebekendtgørelsen fra 2013 blev det indført, at jordvarmeanlæg skal efterses af autoriserede VVS-installatører. Ændringen blev lavet for at specificere, hvem der er sagkyndig. Den var imidlertid foretaget på et for spinkelt grundlag, idet andre end VVS-installatører har den fornødne sagkundskab. Derfor foreslås det nu, at betegnelsen i bekendtgørelsens § 21 ændres tilbage til, at det er en sagkyndig i jordvarmeanlæg, der skal foretage eftersyn heraf. 

Standarden for plastslanger, EN 13244, er desuden blevet erstattet af EN 12201. Standarden EN 12201 er derfor ligeledes blevet tilført bekendtgørelsen, således at begge standarder fremover vil være acceptable. 

Læs mere om jordvarmeanlæg .

Se høringsmaterialet på høringsportalen .

Nye bekendtgørelser om godkendelse og standardvilkår

Med virkning fra den 1. juli 2014 træder en ny godkendelsesbekendtgørelsesbekendtgørelse og en ny standardvilkårsbekendtgørelse i kraft. 

Den nye godkendelsesbekendtgørelse er en sammenskrivning af godkendelsesbekendtgørelsen fra 7. januar 2013 med ændringer. Der er herudover foretaget en ændring, som samler godkendelses- og tilsynskompetencen med visse affaldshåndterings- og deponeringsanlæg. Endelig udgår bilag 5 til den tidligere godkendelsesbekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012, idet bilag 5 er udskilt i en selvstændig bekendtgørelse, standardvilkårsbekendtgørelsen. 

Standardvilkårsbekendtgørelsen indeholder standardvilkår for en række listepunkter omfattet af bilag 1 og bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen. 

Den nye standardvilkårsbekendtgørelse indfører standardvilkår for 8 listepunkter på bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen og viderefører opdaterede standardvilkår for 22 listepunkter på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen.

Ny vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder

Miljøstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder – en vejledning som består af guider til henholdsvis virksomheder og myndigheder. Guiderne indeholder anvisninger til ansøgnings-, godkendelses- og revurderingsprocessen, samt en lang række emner i opslag om fx BAT, rummelige miljøgodkendelser, godkendelsespligt og om forholdet til VVM og Habitat.

Se vejledning om miljøgodkendelse .
 

Nyt om digital ansøgning om miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen er i gang med at etablere en platform, hvor alle oplysninger om tilsyn, tilsynsplaner og miljøgodkendelser kan offentliggøres. Der udvikles samtidig en ny digital løsning til ansøgning om miljøgodkendelse i regi af KLs it-løsning ”Byg og Miljø”. Derfor vil det fremover blive sådan, at virksomheder, der ansøger om miljøgodkendelser med tilknyttede spildevandstilladelser eller revurderinger, kan anvende Byg og Miljø-løsningen til ansøgning.

Miljøstyrelsen sendte en vejledning om dette til kommunerne i starten af maj 2014. Her orienterede vi kommunerne om, at de fremover kunne forvente, at ansøgninger om miljøgodkendelser kommer via KL’s Byg og Miljø-løsning.

Yderligere oplysninger fås hos Karin Dahlgren,  eller på tlf. 72 54 4188.

Nyheder om industri på mail