Virk.som December 2014

10-12-2014

Nyhedsbrevet virk.som orienterer kommunale medarbejdere, der arbejder med miljøgodkendelser og tilsyn, om Miljøstyrelsens aktiviteter.

Download nyhedsbrevet som pdf  eller læs det nedenfor.

Ny anmeldeordning på vej

Miljøminister Kirsten Brosbøl sendte den 14. november 2014 et nyt lovforslag i høring om etablering af en digital anmeldeordning for virksomheder. Med lovforslaget bliver det enklere og hurtigere for ca. 5000 mindre miljøbelastende virksomheder på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 at få deres miljøgodkendelse, evt. spildevandstilladelse og evt. VVM-screeningsafgørelse.

Forslaget giver mulighed for en hurtigere og enkel sagsbehandling, der forkorter ventetiden. Det digitale system hjælper virksomheden igennem præcist de forhold, som den enkelte virksomhed skal forholde sig til. Dermed får myndighederne de oplysninger, de har brug for. Det betyder, at både myndigheder og virksomheder kan vinke farvel til besværlige arbejdsgange.

Samtidig betyder lovforslaget, at tre ansøgninger bliver til én. I dag søger virksomhederne ofte både om lov til at udlede spildevand, en miljøgodkendelse og en vurdering af, om produktionen påvirker den omkringliggende natur. Fremover bliver de tre processer lagt sammen i én digital anmeldeordning. Og de tre afgørelser vil som udgangspunkt blive givet samtidig i stedet for at blive lagt i tre forskellige rudekuverter.

Gevinsten bliver mærkbar for virksomhederne, fordi kortere sagsbehandlingstider giver dem mulighed for at sætte gang i deres investeringer tidligere.

Læs det nye forslag her  – høringsfristen udløber den 12. december 2014.

 

Miljøstyrelsen åbner for nye digitale løsninger i 2015

Digital Miljøadministration (DMA Portalen) 

Miljøstyrelsen bygger en portal, der samler og stiller en række miljødata på virksomheds- og husdyrområdet til rådighed for alle. Fremover kan den årlige tilsynsindberetning genereres automatisk, og på portalen offentliggøres tilsynsrapporter direkte. Løsningen kommer i drift i april 2015.

Kommunerne skal i løbet af 2015 forholde sig til den tekniske integration til DMA. Miljøstyrelsen er i dialog med KMD og Geokon vedr. den tekniske løsning til Structura og Geoenviron, men specielt de kommuner, der administrerer virksomheder og tilsyn i andre fagsystemer, bør tage kontakt til Miljøstyrelsen omkring de tekniske muligheder.

Ansøgningssystem til miljøgodkendelser og anmeldelser i Byg og Miljø
KL og Miljøstyrelsen bygger et system til virksomhedernes ansøgning/anmeldelse om miljøgodkendelse. Det nye system sikrer, at virksomheder, der skal anmeldes/miljøgodkendes, fremover bliver guidet igennem ansøgningsprocessen. Virksomheder og myndigheder vil opleve et effektivt system, som sikrer, at myndighederne modtager digitale ansøgninger, der er mere fyldestgørende end tidligere. Udviklingen sker i løbet af 2015, og systemet kommer i drift i 2016.

Kommunerne bør allerede nu tage stilling til, hvordan de vil håndtere de digitale miljøansøgninger. Håndteringen kan have stor indflydelse på gevinstrealiseringen i kommunen. Projekt Digitalisering Erhverv (PDE) vil i starten af 2015 tage initiativ til en dialog med kommunerne om dette emne.

Vilkårsdatabase
I forbindelse med etablering af ansøgningssystemet, udvikler Miljøstyrelsen en vilkårsdatabase, hvor der kan hentes relevante vilkår til en anmeldelse/ansøgning om miljøgodkendelse. Udviklingen af systemet sker i løbet af 2015, og systemet kommer i drift fra 2016 sammen med Byg og Miljø. Fra start vil databasen indeholde standardvilkår (fra standardvilkårsbekendtgørelsen) og vejledende vilkår om f.eks. luft og støj. Tanken er, at systemet løbende kan raffineres med nye eller bedre vilkår. Målet er en mere ensartet håndtering af vilkår.

 

Tilsynskampagne om affaldsforebyggelse

I begyndelsen af det nye år sender miljøminister Kirsten Brosbøl forslag til en kampagnepakke til alle landets kommuner. Siden januar 2014 skal alle kommuner hvert år gennemføre to tilsynskampagner.
Temaet i den kommende kampagnepakke er at hjælpe virksomhederne godt i gang med en målrettet indsats mod at undgå at danne affald. Indsatsen er i første omgang rettet mod 4 affaldsfraktioner: pap, papir, metal samt olie og kemikalieaffald.

Pakken består af en drejebog, et tilsynsskema, en folder til virksomhederne, en PR-pakke, en vejledende liste over virksomheder i din kommune, som producerer de aktuelle affaldsfraktioner, og vejledning om, hvordan du bruger listen. Og endelig indeholder kampagnepakken eksempler på en række virksomheder, som allerede har haft held til at nedbringe mængden af deres affald.

 

Korrekt indplacering af IED-virksomheder?

På basis af kommunernes og Miljøstyrelsens lister over IED-virksomheder, som vi fik med tilsynsberetningen, har Miljøstyrelsen sendt en samlet liste til EU Kommissionen. Listerne bruges løbende både herhjemme og i EU til at identificere, hvem der omfattes af nye BREF-revisioner og BAT-krav.

Vi har desværre erfaret, at der er indberettet for få IED-virksomheder i Danmark. Bl.a. er ingen af de indberettede virksomheder omfattet af det nye bilag 1 listepunkt 6.10 træbeskyttelse med kemikalier. Noget tyder også på, at en række foderstofvirksomheder nu er så store, at de er omfattet af 6.4b og ikke 
E 207.

Vi beder virksomheder og kommuner, der identificerer nye IED-virksomheder, om at informere Miljøstyrelsen herom på  . Nærmere information kan fås hos Ulla Ringbæk,  .

 

Godkendelsesvejledning letter sagsbehandlingen

Godkendelsesvejledningen var klar ved udgangen af juni 2014. I november gennemførte Miljøstyrelsen en tilfredshedsundersøgelse af kommunernes brugererfaringer med den digitale godkendelsesvejledning for at få et tidligt indblik i brugererfaringerne med vejledningen.

Over halvdelen af respondenterne var enige i, at vejledningen letter brugernes arbejde og indeholder relevante oplysninger.

Undersøgelsen viser også, at mange virksomheder formentlig ikke kender til vejledningens guide til ansøgning. Miljøstyrelsen håber, at flere sagsbehandlere fremover vil henvise virksomheder til vejledningen.

Du kan læse mere om  resultatet af tilfredshedsundersøgelsen her.