Ændring af godkendelsesbekendtgørelsen - to nye listepunkter

Den 29. juni 2011 trådte bekendtgørelse nr. 706 om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed i kraft.

Den 29. juni 2011 trådte bekendtgørelse nr. 706 om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed i kraft.

Med ændringen blev to nye listepunkter tilføjet om henholdsvis geologisk lagring af kuldioxid (implementering af ændring af IPPC-direktiv) og om FREA-anlæg (Fuldt REcirkulerende Anlæg til opdræt af fisk).

Listepunktet om FREA-anlæg gælder for fiskeproduktionsanlæg med fuld recirkulation af procesvand og uden direkte udledning til vandløb, søer eller havet. Anlæg til åleopdræt er dog undtaget.

Med tilføjelsen bliver anlæg omfattet af de to nye listepunkter, godkendelsespligtige efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Bekendtgørelsen kan ses her