Anbefalinger til fremtidens dam- og havbrug

Miljøministeren og Fødevareministeren igangsatte medio 2009 et udvalgsarbejde, der skal se på, hvordan et ønske om vækst i akvakulturerhvervet (ferskvandsdambrug og havbrug) kan ske under hensyntagen til vandmiljøet.

Fisk Miljøministeren og Fødevareministeren igangsatte medio 2009 et udvalgsarbejde, der skal se på, hvordan et ønske om vækst i akvakulturerhvervet (ferskvandsdambrug og havbrug) kan ske under hensyntagen til vandmiljøet.

Et enigt udvalg afleverede sine anbefalinger d. 26. maj 2010 til miljøminister Karen Ellemann og fødevareminister Henrik Høegh. Det er nu op til politikerne at beslutte, hvilke anbefalinger der skal iværksættes og i hvilken rækkefølge.

www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Dambrug/

Miljøstyrelsen vil fremhæve én enkelt af anbefalingerne, som indebærer en presserende opgave for kommunerne:

”Der bør snarest og inden udgangen af 2010 udarbejdes et selvstændigt notat om, hvilke forhold der – udover problemstillingen om medicin og hjælpestoffer - især ses at være til hinder for udstedelse af miljøgodkendelse af klassiske dambrug. Notatet bør udbygges med relevante løsningsforslag, der kan anvendes af ansøger og myndighed".

"Dambrug, der endnu ikke er miljøgodkendte, skal senest ved udgangen af 2011 have en miljøgodkendelse. Der skal udarbejdes en stram tidsplan for at sikre miljøgodkendelser til tiden, og de centrale myndigheder bør stille den fornødne ekspertise til rådighed for arbejdet. Der udarbejdes en løbende oversigt over godkendelsessituationen kommune for kommune.”

KL og Miljøstyrelsen vil i anledning af denne anbefaling afholde en workshop, hvor erfaringsudveksling mellem kommunerne bliver omdrejningspunktet. De relevante kommuner vil snart modtage en invitation til workshoppen, der forventes afholdt i oktober.