Videndeling om tilsyn

Her kan du finde rapporter, eksempelsamlinger eller informationsmateriale om tilsyn, der er udarbejdet af kommuner, kommunale miljøsamarbejder eller netværk.


Tjeklister til tilsyn med landbrug
Vejen Kommune har, som en del af kommunens kvalitetsstyringssystem, udarbejdet et tilsynsskema, som medarbejderne anvender ved tilsyn med landbrug. Skemaet sikrer en systematisk tilgang, hvor man får det hele med på tilsynet. Udover tjeklisten som anvendes på tilsynet, har kommunen også udarbejdet en procedurebeskrivelse til forberedelse af tilsynet og opfølgning herpå. Du kan se Vejen Kommunes tjeklister her:

Spørgsmål til skemaerne kan rettes til Jes Holm Hansen,


Opsporing af virksomheder
Middelfart kommune har lavet projekt der har til formål at finde frem til virksomheder i kommunen som kommunen er forpligtet til at føre periodisk tilsyn med (virksomheder omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen), men som aldrig er blevet registreret i tilsynsdatabasen (GeoEnviron). Du kan finde projektbeskrivelsen her: Notat vedrørende opsporing af virksomheder .

Spørgsmål om notatet kan rettes til Anne G. Pedersen,Kommunal kampagne om håndtering af farligt affald
Brøndby Kommune har igangsat en kampagne om forebyggelse og beskyttelse af jord og grundvand via fokus på håndtering og opbevaring af farligt affald, råvarer og produkter. Projektet er iværksat dels på baggrund af Miljøstyrelsens tilsynstema 2011 om "Opbevaring og håndtering af farligt affald", og dels som en konsekvens af kommunens egne erfaringer med, at der ofte på dette område, er behov for en forebyggende indsats. Kampagnen løber i 2011. Der er mere information at finde her:

Hvis du vil vide mere om projektet og resultaterne kan du kontakte Berith Nielsen,Spildevandsinfo.dk - videncenter for miljøforvaltning af spildevand
På videncentret www.spildevandsinfo.dk kan man hente viden og inspiration om miljø- og sundhedsskadelige stoffer i spildevand. Det er et åbent webbaseret videncenter, der har fri adgang for alle interesserede.

På hjemmesiden kan man finde ABC-vurderinger af organiske stoffer, og alle miljømedarbejdere i kommuner og i miljøstyrelsens decentrale enheder har mulighed for at dele deres vurderinger med andre. Hjemmesiden indeholder desuden et værktøj til gennemførelse af ABC-vurderinger, hvor du bliver guidet igennem vurderingen trin for trin.
Håbet er, at alle miljømedarbejdere som arbejder med ABC-vurderinger, vil uploade deres vurderinger til glæde for både virksomheder og andre myndigheder. På den måde udbygges kompetencer og videndeling mellem myndighederne.

Læs mere og bliv oprettet som bruger på www.spildevandsinfo.dk


Forebyggelse af jordforurening ved tilsyn på virksomheder (pdf) 

Miljøsamarbejdet har udgivet en rapport om, hvordan tilsynsmedarbejderen kan vurdere forhold, der kan forebygge jord- og grundvandsforurening. I rapporten er der fokus på belægninger, tanke, kloakker og olieudskillere. Udover praktiske anvisninger på, hvordan tilsynsmedarbejderen kan gennemføre tilsynet, indeholder rapporten også et kapitel om påbud vedrørende jordforurening. Miljøsamarbejdet består af syv kommuner i hovedstadsområdet.

Rapporten supplerer Miljøstyrelsens orientering nr. 6, 2008.

Har du spørgsmål til rapporten?
Spørgsmål til rapporten kan rettes til Claus Frydenlund, , Bibbi Walsh, eller Jeanette Toftdal .Har du en rapport, der skal nævnes her?

Send en kort beskrivelse af materialet sammen med et link til

Kontakt tilsynshelpdesken