Hjælp fisken

Flere kommuner har udarbejdet tilsynskampagner med fokus på afledning af spildevand til regnvandsriste, for at sikre et bedre vandmiljø

Køge Kommune

Køge Kommunes tilsynskampagnens havde til formål at øge virksomhedernes fokus på, hvad der må komme i regnvandsristene, for dermed at sikre et bedre vandmiljø i vandløbene og havnebadet. Ved tilsynsbesøgene kontrollerede kommunen, om olie og kemikalier blev opbevaret korrekt, og instruerede virksomhederne i hvordan man forebygger spild ved korrekt håndtering og opbevaring af olier og kemikalier.

Desuden blev udvalgte regnvandsriste markeret med ”Hjælp fisken”-mærker på asfalten ved regnvandsriste i området.

Århus Kommune - fokus på vaskehaller

Århus' kommunes tilsynskampagnens havde til formål at begrænse udledning af spildevand fra håndvask af biler inden selve bilvasken m.m., som antages at påvirke fiskebestanden og det øvrige liv recipienter. Der er udført tilsyn med 21 ud af 40 servicestationer med vaskehal.

Sorø kommune - Afledning til regnvandsledninger

Sorøs kampagne blev gennemført i samarbejde med Slagelse Kommune. Tilsynskampagnens formål var at skærpe fokus på udledning til regnvandsriste for:

  • at øge virksomheders og borgeres kendskab til egne kloakforhold i det udpegede område
  • at mindske risikoen for forurenende stoffer som kemikalier og sæbe i regnvandsristen fra virksomheder og borgere i det udpegede områder
  • generelt at øge kendskabet til, hvad der må gå i regnvandsristen hos virksomhederne og borgerne i Sorø Kommune

Der b lev udført 33 kampagnetilsyn på virksomheder i de udvalgte områder - herunder 17 på tilsynspligtige virksomheder. På tilsynene blev informeret om kampagnen, udleveret kampagnemateriale, og taget en generel snak med virksomhederne om deres spildevandshåndtering og evt. risiko for at sæber, kemikalier og lign., der kan ledes til regnvandskloakken. Hvor det var relevant - og hvis virksomheden accepterede det - blev der påsat ”Hjælp Fisken” asfaltfolier ved regnvandsristene på virksomheden.