Flydelag på gyllebeholdere

undefined

Lejre Kommune har udført en tilsynskampagne med fokus på flydelag på gyllebeholdere. Det overordnede miljømæssige mål er at mindske lugtgener og ammoniakfordampningen fra gyllebeholdere.

Baggrunden for kampagnen er, at der erfaringsmæssigt kan være problemer med etablering af tilstrækkeligt flydelag på gyllebeholdere.

Konklusionerne fra Miljøstyrelsens kampagnen med flydelagskontrol på svinebrug i årene 2007-2009 udgør baseline. For at kunne sammenholde med baseline, udførte kommunen kun tilsyn med gyllebeholdere på svinebrug.