Tilsynsindsats

Kommunerne og Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for miljøbeskyttelsesloven, husdyrbrugloven og bekendtgørelser til disse.

Tilsynsmyndigheden fører generelt tilsyn med, at reglerne overholdes og fører tilsyn medat påbud og forbud efterkommes, og at vilkår fastsat i forbindelse med godkendelser og tilladelser overholdes.

En veltilrettelagt og effektiv tilsynsindsats er et centralt element i forebyggelse af miljøproblemer, og miljøtilsynet er væsentligt både ud fra en miljøøkonomisk synsvinkel og for borgernes, virksomheders og landbrugs oplevelse af retsbevidsthed. Der kan være en forventning fra borgerne om, at miljømyndighederne sikrer en miljøtilstand, der er forsvarlig.

Hvis miljøtilsynet ned- eller bortprioriteres i længere perioder, vil en del af incitamentet til at overholde lovgivningen bortfalde. Tilsynet spiller med andre ord en vigtig rolle i at få love, regler og herunder miljøgodkendelser til at virke i praksis.

Kommunerne er den myndighed, som er nærmest forureningskilderne og tilsynsmyndighed for de fleste opgaver efter miljøbeskyttelsesloven, husdyrbrugloven og bekendtgørelser til disse. 

Læs mere her om kommunernes tilsyn.

Miljøstyrelsen Virksomheder er tilsynsmyndighed for de potentielt mest forurenende virksomheder. Det fremgår nærmere af godkendelsesbekendtgørelsen kapitel 3 og miljøbeskyttelseslovens kapitel 9, hvornår Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed. Miljøstyrelsen fører også tilsyn på en række andre områder. Tilsynsforpligtelserne spænder fra tilsyn med stoffer og produkter, over forskellige mærknings- eller certificeringsordninger, forsøgsudsætninger og meget mere.

Læs mere her om Miljøstyrelsens tilsyn.

 

Spørgsmål om miljøtilsyn

Obfuscated Email