Tilsynsindsats

Kommunerne og Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven og bekendtgørelser til disse.

En veltilrettelagt og effektiv tilsynsindsats er et centralt element i forebyggelse af miljøproblemer, og miljøtilsynet er væsentligt både ud fra en miljøøkonomisk synsvinkel og for borgernes, virksomheders og landbrugs oplevelse af retsbevidsthed. Der kan være en forventning fra borgerne om, at miljømyndighederne sikrer en miljøtilstand, der er forsvarlig.

Hvis miljøtilsynet ned- eller bortprioriteres i længere perioder, vil en del af incitamentet til at overholde lovgivningen bortfalde. Tilsynet spiller med andre ord en vigtig rolle i at få love, regler og herunder miljøgodkendelser til at virke i praksis.

Miljøstyrelsens tilsynsindsats

Miljøstyrelsen Virksomheder (de tidligere decentrale enheder i Aarhus og København) er tilsynsmyndighed især for de mere miljøtunge virksomheder. Det fremgår nærmere af godkendelsesbekendtgørelsen kapitel 3 og miljøbeskyttelseslovens kapitel 9, hvornår Miljøstyrelsens decentrale enheder er tilsynsmyndighed. 

Miljøstyrelsen overvåger miljøtilstanden i omgivelserne og er tilsynsmyndighed for en række specialområder eksempelvis genetisk modificerede organismer, bilskrot og offshoreaktiviteter.

Læs mere her om miljøstyrelsens indsats.

Kommunernes tilsynsindsats

Kommunerne er den myndighed, som er nærmest forureningskilderne og tilsynsmyndighed for de fleste opgaver efter ovennævnte regler. Kommunalbestyrelsen fører generelt tilsyn med, at reglerne overholdes og fører tilsyn med:

  • at påbud og forbud efterkommes,
  • at vilkår fastsat i forbindelse med godkendelser og tilladelser overholdes, og
  • at miljøkrav fastsat i en aftale efter § 10, stk. 2 i miljøbeskyttelsesloven overholdes.

 Læs mere her om kommunernes tilsyn.

Kontakt tilsynshelpdesken