Tilsynsbekendtgørelse og -vejledning

Kommunerne og staten skal føre tilsyn med virksomheders og landbrugs miljøforhold for at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Miljøtilsynsbekendtgørelsen fastsætter regler om tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven og jordforureningsloven. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. regler om fastsættelse af tilsynsfrekvens for industrivirksomheder og husdyrbrug.

Tilsynsvejledning og miljørisikovurdering

Tilsynsmyndighederne kan få vejledning om miljøtilsynsbekendtgørelsen i Miljøstyrelsens digitale tilsynsvejledning . I vejledningen findes også et værktøj til miljørisikovurdering, som tilsynsmyndighederne kan bruge til at fastsætte tilsynsfrekvenser.

Aftaler om minimumsfrekvenser for tilsyn

Inden bekendtgørelsen trådte i kraft den 23. maj 2013 var tilsynsfrekvenserne fastsat gennem aftaler mellem miljøministeren og KL. Der var indgået aftaler om minimumsfrekvenser for tilsyn med de mest forurenende virksomheder og landbrug for at sikre en vis minimumsaktivitet.

Se aftale om minimumsfrekvenser for samlede tilsyn.

Se de tidligere vejledninger om miljøtilsyn

Kontakt tilsynshelpdesken