Klagevejledning til tilsyns- og brugerbetalingsområdet

Miljøstyrelsen er ikke klageinstans på miljøtilsyns- og brugerbetalingsområdet, men Miljøstyrelsen kan udtale sig vejledende om spørgsmål til reglerne.

Hvis du som borger, virksomhed eller landbrug ønsker at klage over myndighedens afgørelse, f.eks. en miljøgodkendelse eller et påbud, kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det sker efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 og husdyrbruglovens kapitel 7. Lovene kan du finde på retsinformation.dk.

Er du som borger eller virksomhed utilfreds med kommunens administration (f.eks. manglende eller mangelfuldt tilsyn) kan du rette din klage til Ankestyrelsen eller Ombudsmanden. Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Endelig er der mulighed for at indbringe et spørgsmål for Domstolene ved sagsanlæg.

 

Spørgsmål om miljøtilsyn

Obfuscated Email