Hvad bliver din virksomhed risikovurderet på?

Din virksomhed bliver risikovurderet på basis af sandsynligheden for, at der sker en miljøforurening samt konsekvensen af en potentiel forurening.

Tilsynsmyndigheden gennemfører en miljørisikovurdering, der har til formål at sikre, at tilsynene bliver koncentreret om de virksomheder, hvor behovet ud fra en miljømæssig betragtning er størst.

Miljørisikovurderingen omfatter fem parametre

Miljørisikovurderingen gennemføres som en screening på baggrund af tilsynsmyndighedens eksisterende viden om din virksomhed samt de observationer, som myndigheden registrerer ved tilsyn. Risikovurderingen sker ud fra fem vægtede parametre. To parametre handler om sandsynligheden for, at der sker en miljøforurening. Tre parametre handler om konsekvensen af en potentiel forurening.

De to parametre for sandsynligheden er:

A. Har virksomheden miljøledelse, og arbejder den systematisk med miljøforbedringer?

B. Overholder virksomheden miljølovgivningen?

De tre parametre for konsekvensen er:

C. Håndterer og opbevarer virksomheden kemikalier og farligt affald uden risiko for forurening af omgivelserne hhv. forebygger husdyrbruget forurening fra oplagret husdyrgødning?

D. Udleder virksomheden forurenende stoffer til luft, jord- og/eller vandmiljø hhv., hvor stort er husdyrbruget?

E. Ligger virksomheden i et sårbart naturområde, eller hvor stor er afstanden til følsomme områder og/eller områder med drikkevandsinteresser?

I skemaet herunder kan du se hvordan sandsynligheds- og konsekvensparametrene vægter:

Miljørisikovurdering

Sandsynlighed vægter 50 %

Konsekvens vægter 50 %

A. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer vægter

40 %

B. Regelefterlevelse vægter

60 %

C. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning vægter 33 %

D. Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets størrelse vægter

 33 %

E. Sårbarhed vægter

34 %

Hver parameter tildeles scoren 1, 3 eller 5

Hver af de fem parametre risikoscores med 1, 3 eller 5, hvor den laveste score (score 1) tildeles, når der er  mindst sandsynlighed eller konsekvens. Den vægtede score for din virksomhed beregnes ud fra følgende formel:

Score = (40 % x A + 60 % x B) x 50 % + (33 % x C1 + 33 % x D1 + 34 % x E) x 50 %

IED-virksomhed eller IED-husdyrbrug (kategori 1a) får automatisk fastlagt tilsynsfrekvensen på baggrund af risikoscoren, og frekvensen kan ikke fraviges:

  • En samlet risikoscore på > 3,6 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år
  • En samlet risikoscore på 2,8 < x ≤ 3,6 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert 2. år

En samlet risikoscore på ≤ 2,8 betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert 3. år