Hvor ofte får din virksomhed miljøtilsyn?

Din virksomhed får jævnligt besøg af tilsynsmyndigheden. Hyppigheden af tilsyn afhænger af myndighedens vurdering af virksomhedens samlede miljøforhold.

Hvor ofte den enkelte virksomhed får tilsyn afhænger både af virksomhedstypen, en miljørisikovurdering samt antallet af andre virksomheder i området. På den måde får de mest miljøbelastende – og de potentielt mest miljøbelastende – virksomheder de hyppigste tilsyn. Risikovurderingen skulle gerne anspore virksomheden til en forebyggende miljøindsats og løbende miljøforbedringer.

Tilsynsmyndigheden udfører forskellige typer tilsyn

Myndigheden udfører forskellige typer af tilsyn. Der kan være tale om planlagte tilsyn, der omfatter basistilsyn, prioriterede tilsyn, kampagnetilsyn og opstartstilsyn, eller ikke planlagte tilsyn, hvor myndigheden kommer på besøg efter f.eks. klager, uheld eller i forbindelse med en miljøgodkendelse.

Nyetablerede virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 eller maskinværksteds-bekendtgørelsen får et fysisk opstartstilsyn senest tre måneder efter, at de har påbegyndt driften. Ved opstartstilsynet gennemgår myndigheden alle virksomhedens miljøforhold og identificerer de områder, hvor det vil være relevant for virksomheden at udarbejde rutiner for at forebygge uheld eller skader, som kan forurene miljøet.

Ved et basistilsyn gennemgår myndigheden alle virksomhedens miljøforhold. Et basistilsyn skal bestå af minimum et fysisk tilsyn. Udover basistilsynet fører myndigheden prioriterede tilsyn på udvalgte virksomheder. De prioriterede tilsyn er målrettet udvalgte områder eller aktiviteter og behøver ikke at være fysiske tilsyn. Tilsynsmyndigheden gennemfører derudover to tilsynskampagner om året. En tilsynskampagne er en afgrænset, målrettet tilsynsindsats rettet mod en branche eller et særligt miljøtema.

Virksomhedstypen bestemmer frekvensen af basistilsyn

Når tilsynsmyndigheden fastsætter tilsynsfrekvensen inddeles virksomheder i tre hovedkategorier:

 • Kategori 1a, som er de godkendelsespligtige IED-virksomheder og IED-husdyrbrug
 • Kategori 1b, som er de øvrige godkendelsespligtige virksomheder (dog ikke dambrug) og husdyrbrug samt virksomheder omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen
 • Kategori 2, som er de ikke-godkendelsespligtige virksomheder og husdyrbrug, som er omfattet af regelmæssige tilsyn

Hvis din virksomhed er i kategori 1a eller 1b får den et basistilsyn inden for tre år . Er din virksomhed i kategori 2 får den et basistilsyn inden for seks år.

Se her hvilke virksomheder og husdyrbrug, der er i hhv. kategori 1a, 1b og 2

Miljørisikovurdering bestemmer frekvensen af prioriterede tilsyn

Tilsynsmyndigheden udfører flere tilsyn end basistilsyn på baggrund af en miljørisikovurdering af virksomheden. I vurderingen risikoscores virksomheden på fem vægtede parametre:

 1. Har virksomheden miljøledelse og arbejder den systematisk med miljøforbedringer?
 2. Overholder virksomheden miljølovgivningen?
 3. Håndterer og opbevarer virksomheden kemikalier og farligt affald uden risiko for forurening af omgivelserne hhv. forebygger husdyrbruget forurening fra oplagret husdyrgødning?
 4. Udleder virksomheden forurenende stoffer til luft, jord- og/eller vandmiljø hhv. hvor stort er husdyrbruget?
 5. Ligger virksomheden i et sårbart naturområde eller hvor stor er afstanden til følsomme områder og/eller områder med drikkevandsinteresser?

Miljørisikovurderingen er myndighedens interne værktøj. Efter hvert tilsyn vil myndigheden opdatere din virksomheds risikoscoring, og du kan fra maj 2016 se din egen scoring på Digital Miljøadministration (DMA). Når myndigheden har miljørisikovurderet alle de omfattede virksomheder, planlægger de, hvilke virksomheder der skal besøges i det kommende kalenderår. Du kan læse mere om, hvordan din virksomhed bliver miljørisikovurderet her.

Årets miljøtilsynsprogram udarbejdes, når alle er miljørisikovurderet

For kategori 1a virksomheder fastlægges tilsynsfrekvensen alene på baggrund af scoringen – jo lavere risikoscore, desto færre tilsyn. For virksomheder i kategori 1b og kategori 2 afhænger tilsynsfrekvensen også af, hvor mange virksomheder, der i øvrigt er i myndighedens område, og hvordan de scorer.

Tilsynsmyndigheden skal hvert år føre tilsyn med en procentdel af myndighedens virksomheder i de to kategorier. For kategori 1 er målet, at mindst 40 % får et fysisk tilsyn hvert år. For kategori 2 er målet 25 %. Alle virksomheder skal derfor være risikoscoret, før myndigheden kan udarbejde årets miljøtilsynsprogram. Programmet giver tilsynsmyndigheden et overblik over, hvilke virksomheder der skal have miljøtilsyn i løbet af det kommende år, og hvilke typer af tilsyn de skal have.

Efter hvert planlagt tilsyn vil myndigheden risikoscore din virksomhed på ny. Hvis din virksomheds risikoscore ændrer sig efter et tilsyn, kan det altså betyde, at din tilsynsfrekvens bliver ændret.

Der skal ikke foretages en miljørisikovurdering af arealer godkendt efter §16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som ikke samtidig har et husdyrbrug på over 3 dyreenheder. §16 arealer skal heller ikke nødvendigvis have fysiske tilsyn. Oftest vil myndigheden tjekke gødningsregnskabet mindst én gang inden for en seksårig periode. Dambrug skal heller ikke risikovurderes men vil modtage et tilsyn hvert år. 

Skemaet herunder giver en oversigt over reglerne for fastsættelse af tilsynsfrekvenser:

Virksomheds-type

Opstartstilsyn

Basistilsyn

Prioriterede tilsyn

Årlige mål for tilsynsaktiviteten

Kategori 1a

 

1 basistilsyn hvert 3. år

Tilføjes udover basistilsyn på baggrund af risikoscoren

 

Kategori 1b

Opstartstilsyn inden for 3 måneder efter etablering og idriftsættelse (husdyrbrug undtaget)

1 basistilsyn hvert 3. år

Tilføjes udover basistilsyn på baggrund af risikoscoren

Mindst 40 % af tilsynsmyndighedens virksomheder og husdyrbrug får et fysisk tilsyn hvert år

Kategori 2

 

1 basistilsyn hvert 6. år

Tilføjes udover basistilsyn på baggrund af risikoscoren

Mindst 25 % af tilsynsmyndighedens virksomheder og husdyrbrug får et fysisk tilsyn hvert år

§16 arealer

 

1 basistilsyn hvert 6. år

Ingen, da der ikke skal foretages en miljørisikovurdering

Ingen minimumskrav for fysiske tilsyn

En forebyggende miljøindsats kan påvirke scoringen

Din virksomhed kan påvirke scoringen på parameter A, B, C og D positivt. Jo højere den samlede risikoscore er, desto større er sandsynligheden for, at du får flere tilsyn udover basistilsynene.

Det giver en lav score på parameter A, hvis virksomheden har et miljøledelsessystem. Det kan være et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14001) eller et lignende ledelsessystem, hvor miljøledelse indgår, men ikke nødvendigvis er certificeret. Er ledelsessystemet ikke certificeret, så afgør tilsynsmyndigheden, om systemet omfatter de væsentligste miljøforhold. Som minimum skal virksomheden have:

 • Formuleret en miljøpolitik og fastsat miljømål
 • Procedurer for vurdering og kontrol af de væsentlige emissioner og processer, der fører til udslip af forurenende stoffer
 • Procedurer for intern vurdering og vedligeholdelse af systemet samt for korrigerende handlinger i tilfælde af udslip
 • Dokumentation for løbende forbedring af miljøpræstationen

Det giver en lav score på parameter B, hvis virksomheden ikke fik en håndhævelse inden for frekvensen af basistilsyn.

Parameter C kan påvirkes positivt, hvis virksomheden håndterer kemikalier og farligt affald uden risiko for forurening, eller hvis husdyrbruget forebygger forurening fra oplagret husdyrgødning. Parameter D kan påvirkes positivt ved at substituere PRTR-stoffer eller ved at nedbringe antallet af dyreenheder under de angivne tærskelværdier.

Hvis virksomheden ligger i et sårbart naturområde, eller hvis afstanden til følsomme områder og/eller områder med drikkevandsinteresser er lille, kan et miljøuheld have stor konsekvens for miljøet. Virksomhedens score på parameter E vil derfor påvirke den samlede scoring negativt, såfremt virksomheden ligger i eller tæt ved et sårbart område.