Hvad tjekker myndigheden ved miljøtilsyn?

Tilsynsmyndigheden gennemgår alle miljøforhold eller de forhold, som er årsagen til miljøtilsynet.

Tilsynsmyndigheden kan både komme på planlagte og ikke planlagte miljøtilsyn. De planlagte tilsyn består af opstartstilsyn, basistilsyn og prioriterede tilsyn. Alle virksomheder i kategori 1 og 2 får som minimum planlagte basistilsyn. De ikke planlagte tilsyn udføres blandt andet, når der er væsentlige klager, overtrædelser eller miljøuheld eller i forbindelse med miljøgodkendelser.

Tilsynsmyndigheden kontrollerer, at miljøkravene bliver overholdt

Kort fortalt handler et miljøtilsyn om, at tilsynsmyndigheden kontrollerer, om din virksomhed overholder de gældende miljøkrav. I forbindelse med tilsynet har myndigheden krav på at få udleveret oplysninger, der vedrører de miljøforhold, som de gældende miljøkrav dækker. Gennemgangen af produktions- og miljøforholdene kan omfatte:

  •          produktionstilladelser
  •          indretning og drift
  •          spildevandsudledninger
  •          luft-, støj- og lugtemissioner
  •          affaldshåndtering og bortskaffelse
  •          oplagring af farligt affald og øvrigt affald
  •          opbevaring af olier, kemikalier og råvarer
  •          forebyggelse af jord og grundvandsforurening
  •          tankanlæg
  •          gødningsopbevaring

Opstartstilsyn er altid fysisk tilsyn

Et opstartstilsyn er et fysisk tilsyn, som nyetablerede virksomheder omfattet af godkendelsesbekendt-gørelsens bilag 2 eller maskinværkstedsbekendtgørelsen får senest tre måneder efter, at de har påbegyndt driften. På et opstartstilsyn kontrollerer myndigheden, om virksomheden har etableret sig i henhold til det ansøgte eller anmeldte. For godkendelsespligtige virksomheder kontrollerer myndigheden, at virksomheden overholder de vilkår, som er meddelt i miljøgodkendelsen. Maskinværksteder kontrolleres for, om de overholder bekendtgørelsens krav eller de krav, der eventuelt er meddelt i en dispensation eller afgørelse om skærpelse eller supplering af krav.

Myndigheden identificerer også, om der er områder, hvor det kan være relevant for virksomheden at udarbejde rutiner, der kan bidrage til at forebygge uheld og forurening.

Basistilsyn omfatter alle miljøforhold

Et basistilsyn er et tilsyn, hvor myndigheden gennemgår alle virksomhedens miljøforhold. Et basistilsyn kan bestå af et eller flere tilsynsbesøg og af administrative tilsyn som f.eks. gennemgang af virksomhedens egenkontrol m.v. Der indgår som minimum ét fysisk tilsyn i et basistilsyn.

Basistilsynet kan dog gennemføres uden et fysisk tilsyn, hvis der er tale om arealer godkendt efter husdyrgodkendelseslovens §16, og som ikke samtidig har et husdyrbrug på over tre dyreenheder, og godkendelsen ikke indeholder vilkår, der bedst kontrolleres ved et fysisk tilsyn. Det er myndigheden, der vurderer om et fysisk tilsyn er nødvendigt. Som udgangspunkt kontrolleres vilkår om efterafgrøder eller sædskifte bedst ved hjælp af gødningsregnskabet, mens vilkår om bræmmer typisk kræver fysisk tilsyn.

Prioriteret tilsyn er målrettet bestemte områder eller aktiviteter

Et prioriteret tilsyn er målrettet de virksomheder, hvor myndigheden ud fra miljørisikovurderingen beslutter, om der skal føres flere tilsyn udover basistilsyn. Det prioriterede tilsyn vil typisk omfatte de konkrete områder eller aktiviteter , hvor virksomheden har scoret højt. Det kan f.eks. være, hvis en virksomhed har scoret 5 på parameteren ”sårbarhed”, fordi virksomheden er placeret i bymæssig bebyggelse, støjer og samtidig har en delaktivitet, hvor der anvendes farlige stoffer. I dette tilfælde føres der som minimum tilsyn med støj og med delaktiviteten. Det kan også være tilsyn med vilkår eller håndhævelser, der ikke tidligere er blevet efterlevet af virksomheden, og som myndigheden vil følge tæt for at forhindre gentagelse. Støder myndigheden på forhold, som virksomheden skal rette op på, vil dette også blive medtaget i tilsynet. Prioriterede tilsyn behøver ikke at være fysiske tilsyn.
 

Hver tilsynsmyndighed gennemfører to kampagner om året

En tilsynskampagne er en afgrænset, målrettet tilsynsindsats rettet mod en branche eller et særligt miljøtema. Tilsynskampagner skal motivere virksomheder til at forbedre miljøpræstationen. Tilsyn, der gennemføres som led i en tilsynskampagne, regnes som et prioriteret tilsyn.

Hver tilsynsmyndighed gennemfører to kampagner om året. Myndigheden bestemmer selv omfang, ambitionsniveau, miljøtema og målgruppe. Myndigheden skal opstille mål for indsatsen og vurdere effekten af kampagnen. Effektmålene for tilsynskampagnen kan f.eks. være en øget viden i målgruppen, en ændret adfærd, en mindsket miljøbelastning eller en bedre miljøkvalitet.

Ikke planlagte tilsyn (§9 tilsyn)

Tilsynsmyndigheden skal føre et aktivt tilsyn ud over de planlagte tilsyn. Denne type tilsyn udføres blandt andet, hvis der er væsentlige, uheld eller klager samt konstateres væsentlige overtrædelser i forbindelse med basistilsyn eller prioriteret tilsyn. Hvis din virksomhed har haft et uheld, der påvirker det omgivende miljø, er du forpligtet til at kontakte myndigheden, som så vurderer, om der er behov for et miljøtilsyn.

Varsling af miljøtilsyn

De planlagte tilsyn kan både være varslede og uvarslede. Oftest vil tilsynsmyndigheden dog ringe og/eller skrive og aftale en tid med dig for de planlagte tilsynsbesøg, så du kan sørge for at de relevante personer er til stede under besøget. Ved et varslet tilsyn skal du have besked mindst 14 dage inden tilsynet. Det kan dog fraviges, hvis du laver en anden aftale med myndigheden. Tilsyn i forbindelse med f.eks. klager sker typisk uanmeldt.

Hvor lang tid et tilsynsbesøg tager, vil afhænge af virksomhedstype og størrelse, hvad der føres tilsyn med, og om der konstateres forhold, der ikke overholder miljøkravene. I varslingsbrevet vil der typisk stå hvem, der vil foretage tilsynet, hvilke områder der vil blive gennemgået, og hvilke dokumenter du skal have klar. Det kan f.eks. være oplysninger om den årlige mængde affald, som bortskaffes fra virksomheden, samt hvilke modtageranlæg og transportører virksomheden benytter. Det kan også være oplysninger om gødningsregnskab, opbevaring af råvarer og kemikalier eller logbøger på egenkontrol af spildevands-udledninger, luftfiltre og gyllebeholdere. Inden tilsynsbesøget kan det også være en god ide at gennemgå det seneste tilsynsbrev og kontrollere, at alle forhold fra seneste tilsyn er bragt i orden.

Virksomheden har ret til en bisidder

Du har ret til at lade din virksomhed repræsentere eller bistå af f.eks. en advokat eller en anden rådgiver ved tilsynsbesøget. Da langt de fleste tilsyn vil være varslede, har du god tid til at skaffe en bisidder eller partsrepræsentant, så vedkommende er til stede fra tilsynets start.

Ved uvarslede tilsyn vil virksomhedens repræsentant på stedet være den, der kontaktes på tilsynet. Virksomhedens ret til en bisidder vil her bero på en afvejning af den konkrete anledning til, at tilsynet gennemføres uvarslet, mod vigtigheden af, at virksomheden får en bisidder, og i givet fald hvor længe tilsynet skal vente på, at vedkommende dukker op. Tilsynsmyndigheden bør vente, hvis vedkommende kan komme rimelig hurtigt, og formålet med tilsynet ikke forspildes. Retten til en bisidder eller partsrepræsentant kan ikke bruges til reelt at forhindre myndigheden i at foretage uvarslede tilsyn, når betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.