Hvad koster et miljøtilsyn?

Der er brugerbetaling for miljøtilsyn, som udføres efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, for de virksomheder, som er omfattet af regelmæssige tilsyn. Brugerbetalingen opgøres efter en fast takst, der reguleres en gang om året.

Virksomheder skal bidrage til at dække myndighedernes omkostninger i forbindelse med tilsyn med konkrete virksomheder. Når myndigheden fastsætter brugerbetalingen medregnes både aktiviteter på og uden for virksomheden.

Du skal betale for tilsynsarbejde, uanset hvad anledningen til tilsynet er

Tilsynsarbejde medregnes i brugerbetalingen, uanset hvad anledningen til tilsynet er. Det gælder også, hvis tilsynet er et led i en tilsynskampagne eller skyldes en akut forurening. Tilsynsarbejde kan omfatte:

 • forberedelse af tilsyn
 • tilsyn på og omkring virksomheden eller husdyrbruget, herunder tilsyn i forbindelse med berettigede klager
 • kontrol af tilslutningstilladelser
 • kontrol af analyseresultater, rapporter og diverse logbøger
 • vejledning om de krav, som virksomheden eller husdyrbruget skal opfylde
 • opfølgning på tilsyn i form af tilsynsrapporter
 • revurdering af godkendelser og tillæg i forbindelse med godkendelser
 • vurdering af behovet for samt udstedelse af påbud eller forbud efter lovens, herunder orienterende besøg på virksomheden eller husdyrbruget
 • forelæggelse for udvalg og anden politisk behandling
 • udarbejdelse og eventuel politisk godkendelse af afgørelse
 • håndhævelse i form af henstillinger, indskærpelser og påbud
 • udfærdigelse af politianmeldelser
 • udtalelser om PRTR-data eller grønne regnskaber, herunder frivillige grønne regnskaber

Der kan ikke opkræves brugerbetaling for tilsyn efter jordforureningsloven, udarbejdelse af tilslutningstilladelser samt uberettiget klagetilsyn, som alene udføres på baggrund af oplysninger fra naboer eller andre tredjeparter.

Et prioriteret tilsyn , der er målrettet udvalgte områder eller aktiviteter, koster alt andet lige som udgangspunkt mindre end et opstartstilsyn og basistilsyn , der omfatter alle miljøforhold. Du skal derfor være opmærksom på, hvilken type tilsyn der skal gennemføres.

Du skal ikke betale for dialog om det frivillige miljøarbejde

Tilsynsmyndighedens dialog med virksomheden om det frivillige miljøarbejde medregnes som regel ikke i brugerbetalingen. Der kan dog blive tale om brugerbetaling, hvis dialogen er en nødvendig del af en tilsynsopgave. Det kan f.eks. være hvis dit miljøledelsessystem har betydning for udformningen af egenkontrolvilkårene.

Timetaksten reguleres årligt

Brugerbetalingen opgøres efter faste takster og regler, som er fastsat i Brugerbetalingsbekendtgørelsen. I 2016 er taksten 311,80 kr. Timetaksten reguleres årligt og meldes ud på Miljøstyrelsens hjemmeside. Brugerbetalingen opkræver hvert år i november for tilsynsarbejde udført i perioden fra 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år. Din virksomhed vil typisk få en samlet regning for tilsyn. Hvis du har brug for at få forklaret, hvad regningen dækker, så kan du kontakte tilsynsmyndigheden.

Læs mere om brugerbetaling for tilsyn