Hvad kan et miljøtilsyn resultere i?

Tilsynet kan give inspiration til det videre miljøarbejde. Men overholder din virksomhed ikke miljøkravene, vil tilsynet resultere i håndhævelser.

Ved et miljøtilsyn kontrollerer myndigheden, om din virksomhed overholder miljølovgivningen. Gør den ikke det, vil tilsynet resultere i en eller anden form for håndhævelse, f.eks. en indskærpelse eller et påbud. Tilsynet kan dog også være en god anledning til at indlede en dialog med myndigheden om en forebyggende miljøindsats eller til at gennemgå fremtidige planer, der kan påvirke miljøkravene.

Dialog om virksomhedens miljøarbejde

Tilsynsmyndigheden kan hjælpe med at identificere arbejdsrutiner, som kan forebygge miljømæssige uhensigtsmæssigheder og overskridelser af miljøkrav. Myndigheden kan støtte med vejledning inden for affaldshåndtering, jordforurening, opbevaring af farligt affald, spildevandsrensning og luftforhold. Ofte vil myndigheden også kunne give inspiration til at indføre renere teknologi og miljøledelse, men myndigheden vil dog aldrig anbefale konkrete løsninger. Dialogen kan f.eks. handle om, hvilke renere teknologier der er tilgængelige inden for din branche, og hvilke væsentlige miljøforhold som miljøledelsessystemet skal omfatte. Du kan også få inspiration til, hvilke procedurer der skal være etableret, og hvilken dokumentation for miljøforbedringer myndigheden kræver for at kunne tildele din virksomhed en lav score i miljørisikovurderingen . Hvis din virksomhed overvejer produktionsændringer, nye aktiviteter eller udvidelser, kan du komme på forkant med eventuelle ændrede miljøkrav ved at snakke med myndigheden om det ved tilsynsbesøget.

Hvis myndigheden konstaterer et miljøforhold af mindre alvorlig karakter, kan din virksomhed få en henstilling om at bringe forholdene i orden inden for en given tidsfrist, f.eks. det næste tilsynsbesøg. En henstilling er en form for aftale, der kan være enten mundtlig eller skriftlig.

Indskærpelse – når virksomheden overtræder gældende regler

Hvis virksomheden overtræder gældende regler giver myndighederne en indskærpelse. Det er typisk overtrædelser af krav i tilladelser og godkendelser, krav i bekendtgørelser eller kommunale forskrifter og regulativer.

Hvis myndigheden vurderer, at miljøkravene – f.eks. vilkårene i en godkendelse – ikke er tilstrækkeligt præcist formuleret, kan myndigheden i første omgang præcisere vilkårene og hvilke overtrædelser virksomheden er skyldig i. Samtidig opfordres virksomheden til at bringe forholdene i orden inden for en given frist.

Normalt skal en indskærpelse ikke varsles, da myndigheden ikke fastlægger nye vilkår. Dog skal vidtgående håndhævelsesskridt varsles som f.eks. at standse produktionen. Hvis virksomheden ikke efterkommer eller ikke forsøger at efterkomme en indskærpelse inden for den givne frist, skal tilsynsmyndigheden vurdere, om der er grundlag for at indgive politianmeldelse.

Påbud – nye krav for at undgå væsentlig forurening

Virksomheden kan få et påbud , som er et juridisk bindende krav om at ændre på forholdene inden for en given frist. Påbud gives typisk, når miljøforholdet endnu ikke er reguleret af konkrete krav, men indebærer risiko for eller medfører væsentlig forurening, f.eks. hvis vejledende grænseværdier er overskredet. Det kan f.eks. være et påbud om at ændre skorstenshøjden, opsætte luftfiltre eller etablere opbevaringssteder for kemikalier. Det kan også være krav om foranstaltninger, som stopper en forurening fra kilden, fjerner den forvoldte forurening, hindrer yderligere udbredelse af forurening, der ikke kan fjernes, eller som retablerer den hidtidige miljøkvalitet i omgivelserne. Sådanne påbud kan være vidtgående håndhævelsesskridt og skal derfor varsles, så virksomheden har mulighed for at udtale sig.

Et påbud skal varsles skriftligt, men kan også udstedes mundtligt ved akutte forhold. Virksomheden kan f.eks. få et mundtligt påbud, hvis der er fare for sundheden eller risiko for væsentlig skade på miljøet, der gør det nødvendigt med et øjeblikkeligt indgreb. Virksomheden vil typisk få et skrifteligt påbud efterfølgende. Virksomheden kan klage over visse påbud til Natur- og Miljøklagenævnet inden for fire uger. Hvis virksomheden ikke efterkommer eller ikke forsøger at efterkomme et påbud inden for den givne frist, skal tilsynsmyndigheden vurdere, om der er grundlag for at indgive politianmeldelse. For visse typer påbud kan en klage dog have opsættende virkning for påbuddet.