Hvad er formålet med miljøtilsyn?

Ved miljøtilsyn kontrollerer tilsynsmyndigheden, om din virksomhed overholder miljølovgivningen.

Mange af de aktiviteter, der er forbundet med drift af virksomhed, kan belaste miljøet. Formålet med miljølovgivningen og reglerne om miljøtilsyn er at gøre denne belastning mindre og dermed sikre et sundt og rent miljø. Kommunerne og Miljøstyrelsen fører regelmæssige miljøtilsyn med ca. 53.000 virksomheder.

Det er blandt andet miljøgodkendelsespligtige virksomheder og husdyrbrug, virksomheder der er omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, og visse virksomheder der er omfattet af brugerbetalings-bekendtgørelsen som f.eks. autoværksteder, renserier, m.m. Desuden føres tilsyn med de husdyrbrug, som er omfattet af husdyrbrugsloven, dvs. de har et dyrehold på over 3 dyreenheder, og de arealer, der er godkendt efter §16 i husdyrbrugsloven og som ikke samtidig har et husdyrbrug på over 3 dyreenheder.

Tilsynsmyndigheden kontrollerer, om din virksomhed overholder gældende miljøkrav. Det gælder både krav, der er formuleret som vilkår i en miljøgodkendelse/tilladelse, kommunale regulativer og forskrifter, og krav i anden miljølovgivning, herunder jordforureningsloven. Miljøtilsynet handler dog ikke kun om kontrol. Det handler i lige så høj grad om at drøfte, hvordan virksomheden kan forebygge miljøproblemer og nedbringe belastningen af miljøet.

En differentieret tilsynsindsats

Tilsynsmyndigheden koncentrerer indsatsen om de virksomheder, hvor behovet ud fra en miljømæssig betragtning vurderes at være størst .Tilsynets frekvens justeres i takt med, at virksomheden forbedrer miljøpræstationen.

Dog er der en minimumsfrekvens for miljøtilsyn, som er henholdsvis tre eller seks år

Gennem dialogen med tilsynsmyndigheden kan der findes løsninger på potentielle miljøproblemer, inden de opstår, og der bliver tale om en egentlig overtrædelse af love og regler. Du kan f.eks. bruge tilsynet til at finde ud af, om miljøkravene vil ændre sig, hvis din virksomhed skal udvides eller produktionen skal ændres. Ofte vil myndigheden også kunne vejlede dig i, hvilke muligheder din virksomhed har for at optimere ressourceforbruget og nedbringe miljørelaterede omkostninger. Myndigheden vil dog aldrig anbefale konkrete løsninger.

En systematisk miljøvurdering

Myndigheden fastlægger hyppigheden af tilsyn på baggrund af en miljørisikovurdering af alle virksomheder, som myndigheden fører tilsyn med i området. Miljøstyrelsen har hele Danmark som område, mens kommunens område er indenfor kommunegrænsen. Miljørisikovurderingen foretages i forhold til fem parametre, der udtrykker sandsynligheden for, at der sker en miljøforurening samt konsekvensen af en potentiel forurening.

Alle virksomheder – fra den store industrivirksomhed til det lille enmandsfirma – vurderes efter samme model. For IED-virksomheder er der dog faste tilsynsfrekvenser baseret på miljørisikovurderingen, som ikke kan fraviges, før der er foretaget en ny risikovurdering. Ud fra vurderingen laver myndigheden et årligt miljøtilsynsprogram , der fastlægger, hvem der skal have tilsyn i løbet af det kommende år, samt hvilke typer af tilsyn de skal have.

Større åbenhed

Myndigheden skal offentliggøre udvalgte oplysninger fra miljøtilsyn på din virksomhed digitalt via den fælles portal Digital Miljøadministration (DMA). Det gælder blandt andet oplysninger fra den tilsynsrapport, som myndigheden udarbejder efter hvert fysisk tilsyn på din virksomhed. Tilsynsrapporten oplyser, om virksomheden overholder de gældende miljøkrav, og myndigheden orienterer dig om, hvilke oplysninger der vil blive offentliggjort.

Myndigheden skal også mindst hvert 4. år offentliggøre en miljøtilsynsplan, der beskriver hvordan myndigheden vil arbejde med miljøtilsyn i den kommende periode. Et udkast til miljøtilsynsplanen sendes i offentlig høring. Det giver større åbenhed, at de berørte virksomheder samt borgere og interesseorganisationer får mulighed for at blive hørt.

Baggrunden for miljøtilsynsreglerne

I maj 2013 udkom den første selvstændige tilsynsbekendtgørelse, og den blev revideret i december 2015. Bekendtgørelsen implementerer IE Direktivets regler om tilsyn ( Industrial Emissions Directive) , som fastlægger rammerne for tilsyn for de større virksomheder og husdyrbrug (artikel 23). Revisionen i 2015 gennemførte primært reglerne om ny anmeldeordning, herunder indførelse af opstartstilsyn, og en række digitaliseringsbestemmelser.

Læs Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Læs IE-direktivet

Reglerne afløser og bygger videre på en tidligere aftale mellem Miljøministeriet og kommunerne (KL) om differentierede tilsyn og minimumsfrekvenser for samlede tilsyn.  

Miljøtilsynsbekendtgørelsen bygger desuden på anbefalingerne om tilsynsindsatsen fra Virksomhedsudvalg II og Husdyrreguleringsudvalget. Anbefalingerne har bidraget til en samlet tilsynsmodel, der både håndterer virksomheder og husdyrbrug. Samtidig understøtter modellen kompetenceopbygning hos myndigheder, virksomheder og husdyrbrug.

Læs Virksomhedsudvalg II rapport