Hvad betyder det, at miljøoplysninger bliver offentliggjort?

Tilsynsmyndigheden offentliggør udvalgte tilsynsoplysninger fra din virksomhed samt myndighedens 4-årige miljøtilsynsplan.

Fra maj 2016 og året ud vil tilsynsmyndigheden lægge en række stamdata om virksomheder i myndighedens område på Digital Miljøadministration (DMA) . Det er f.eks. oplysninger om navn, adresse, CVR-nummer mv., som er grundlaget for, at myndigheden senere løbende kan indberette tilsyns- og godkendelsesdata.

Når myndigheden offentliggør oplysninger i Digital Miljøadministration, skal de sikre, at det sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Der kan være tale om fortrolige oplysninger, herunder oplysninger om forretningsforhold m.v., hvor offentliggørelsen kan have væsentlig økonomisk skadevirkning for virksomheden. Myndigheden skal derfor på forhånd orientere virksomheden om, hvilke oplysninger som agtes offentliggjort. Hvis der er oplysninger, som virksomheden ikke ønsker offentliggjort, så afgør myndigheden, om ønsket kan imødekommes.

Tilsynsrapporten bliver offentliggjort

Hvis din virksomhed får regelmæssige tilsyn, skal tilsynsmyndigheden udarbejde en tilsynsrapport efter hvert fysisk tilsyn på virksomheden. Tilsynsrapporten oplyser, om du overholder de gældende love, regler og afgørelser, og rapporten skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 1. Baggrunden for tilsynet
 2. Navn, adresse og CVR-nummer, evt. p-nummer og evt. CHR-nummer på virksomheden eller husdyrbruget
 3. Typen af virksomheden eller husdyrbruget
 4. Dato for tilsynsbesøgets udførelse
 5. Hvad der er ført tilsyn med
 6. Om der er konstateret jordforurening, hvis det er relevant
 7. Om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden eller husdyrbruget
 8. Konklusioner på virksomhedens eller husdyrbrugets seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpelser

Myndigheden skal offentliggøre de ovenstående otte punkter i rapporten. Du får tilsendt tilsynsrapporten senest to måneder efter tilsynsbesøget sammen med et brev, hvor du kan se, hvilke oplysninger der vil blive offentliggjort. De udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten offentliggøres senest fire måneder efter tilsynsbesøget. Tilsynsmyndigheden offentliggør også konklusionen, når der er fulgt op på eventuelle påbud, forbud eller indskærpelser. Og myndigheden oplyser, hvis der er klaget over en afgørelse. Når der er truffet en endelig administrativ afgørelse, offentliggøres resultatet heraf. Tilsynsmyndigheden offentliggør  ikke sagsbehandlingsskridt i forbindelse med varsling og meddelelse af påbud efter lov om forurenet jord.

De oplysninger fra tilsynsrapporterne, som skal være offentligt tilgængelige, skal som minimum vedrøre de seneste to tilsynsbesøg. For virksomheder, der kun får et basistilsyn hvert 6. år, betyder det, at oplysningerne skal være tilgængelige i minimum 12 år.

Tilsynsoplysninger bliver indberettet til Miljøstyrelsen og offentliggjort

Hvis din virksomhed får regelmæssige tilsyn, skal tilsynsmyndigheden senest fire måneder efter hvert tilsyn indberette følgende oplysninger til Miljøstyrelsen:

 1.  Angivelse af myndighed
 2. Navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt P-nummer og eventuelt CHR-nummer
 3. Dato for tilsynets udførelse
 4. Typen af virksomheden eller husdyrbruget m.v. (fordelt på grupper)
 5. Tilsynstype (administrativt eller fysisk)
 6. Tilsynskategori (basistilsyn, herunder relaterede tilsyn, prioriterede tilsyn, kampagnetilsyn, opstartstilsyn,§ 9-tilsyn, øvrige tilsyn)
 7. Antallet af markstakke på det enkelte husdyrbrug
 8. Dato for offentliggørelse af tilsynsoplysningerne

 

Har din virksomhed fået påbud, forbud, indskærpelser eller henstillinger, skal myndigheden også indberette det til Miljøstyrelsen samt datoen herfor – og er virksomheden ikke omfattet af persondataloven, skal myndigheden oplyse, om der er foretaget selvhjælpshandlinger eller politianmeldelser samt datoen herfor.

Oplysningerne offentliggøres på virksomhedsniveau på Digital Miljøadministration. Myndigheden orienterer dig, inden oplysninger om påbud, forbud og indskærpelser offentliggøres. Oplysninger om henstillinger stilles kun til rådighed for andre tilsyns- og godkendelsesmyndigheder. Henstillinger, selvhjælpshandlinger og politianmeldelser offentliggøres alene uden angivelse af virksomhedens navn, adresse, CVR-nummer mv.

Hvis din virksomhed ikke får regelmæssige tilsyn, kan tilsynsmyndigheden enten afgive og offentliggøre oplysningerne senest fire måneder efter hvert tilsyn eller årligt senest den 1. april for det forudgående kalenderår samlet for grupper af virksomheder, dvs. uden angivelse af virksomhedens navn, adresse, CVR-nummer mv.

Tilsynsmyndigheden skal hvert år senest den 1. april indsende deres skriftlige vurdering af og bemærkninger til de indberettede oplysninger for det forudgående kalenderår, samt bekræfte, at alle data er afgivet og verificeret. Myndigheden skal endvidere oplyse om brugerbetaling for tilsyn fordelt på grupper af virksomheder. Desuden skal myndigheden oplyse antal politianmeldelser og selvhjælpshandlinger for de virksomheder, som er omfattet af persondataloven. Disse oplysninger offentliggøres også på Digital Miljøadministration.

Oplysninger om din virksomheds miljørisikoscore på de enkelte parametre og den samlede miljørisikovurdering , samt en eventuel ny tilsynsfrekvens er kun tilgængelige for dig og tilsyns- og godkendelsesmyndighederne. Ønsker andre adgang til disse oplysninger, skal de søge om aktindsigt.

Miljøtilsynsplanen bliver sendt i høring

Myndigheden udarbejder og opdaterer mindst hvert 4. år en miljøtilsynsplan, der overordnet beskriver hvordan myndigheden vil arbejde med miljøtilsyn i den kommende periode. Miljøtilsynsplanen indeholder:

 1. En angivelse af det geografiske område, som planen omfatter
 2. En generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område
 3. En fortegnelse over de godkendelsespligtige IED-virksomheder og husdyrbrug (kategori 1) i området, herunder oplysninger om navn, adresse, CVR-nummer, eventuelt p-nummer og CHR-nummer. og gældende listepunkt
 4. En beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres
 5. En beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder i forhold til tilsyn

Tilsynsmyndigheden offentliggør et udkast til miljøtilsynsplanen og alle har ret til at kommentere udkastet inden for en frist på fire uger. Det giver både dig, borgerne og andre interessenter i lokalsamfundet en mulighed for at kommentere planen. Det kan f.eks. være lokale miljøgrupper, som kan have en interesse i, at myndighedens kampagner fokuserer på udvalgte brancher eller miljøtemaer. Når høringsfristen er udløbet foretager myndigheden de nødvendige ændringer og stiller miljøtilsynsplanen til rådighed for offentligheden på Digital Miljøadministration.

 

Effekten af tilsynskampagner bliver offentliggjort

Tilsynsmyndigheden skal gennemføre to tilsynskampagner om året. Myndigheden offentliggør en samlet beskrivelse af kampagneindsatsen, herunder mål, effekter og titel på kampagnen på Digital Miljøadministration, efter hver kampagne er afsluttet. Beskrivelsen omfatter ikke resultater af tilsyn på de enkelte virksomheder, men udelukkende effekten af den samlede indsats. Det kan give dig et indblik i hvordan kampagner gennemføres, og hvad der kommer ud af dem. Effekter af tilsynskampagner kan f.eks. være en øget viden i målgruppen, en ændret adfærd eller en mindsket miljøbelastning.