Miljøtilsyn

Kommunerne og Miljøstyrelsen skal føre et aktivt og opsøgende miljøtilsyn. Der skal føres tilsyn med, at miljøbeskyttelsesloven eller husdyrbrugloven og de regler, der er fastsat med hjemmel heri, overholdes. Derudover føres der bl.a. også tilsyn med, at påbud og forbud efterkommes, og at vilkår i miljøgodkendelser og tilladelser overholdes.

Et godt miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol, men i lige så høj grad om at tilsynsmyndigheden vejleder og inspirerer virksomhederne og husdyrbrugene. Tilsynsmyndigheden kan fx at bidrage med viden, som kan bruges i arbejdet med at tilpasse produktion og praksis, så gældende love og regler overholdes - både nu og i fremtiden.

Miljøtilsynet kan også bidrage til at skærpe opmærksomheden på miljøpåvirkninger fra processer og aktiviteter og sætte fokus på, hvordan uheld og unødig forurening kan forebygges. Miljøtilsynet kan ligeledes bidrage til et øget fokus på ressourceoptimering og hermed være værdiskabende. 

Forebyg klager

Naboklager kan ofte være vanskelige at håndtere. Her kan miljøtilsynet være en hjælp. Hvis virksomheden eller husdyrbruget oplever problemer med naboerne – fx som følge af lugt- eller støjgener – kan miljøtilsynet bruges til at drøfte, hvordan udfordringerne kan håndteres.

Tilsynsmyndigheder kan også bidrage med viden, som kan indgå i virksomhedens eller husdyrbrugets dialog generelt med naboer og andre interessenter. Idéer som et årligt åbent hus-arrangement i virksomheden eller på husdyrbruget eller en miljøvagttelefon er løsningsforslag, som virksomheden eller husdyrbruget måske ikke selv har tænkt – eller tror – på. Her kan inspiration fra den tilsynsansvarlige være en god hjælp til at opnå færre klager og gladere naboer og borgere til gavn for både virksomheden eller husdyrbruget og for tilsynsmyndigheden.

Skab grobund for innovation og udvikling

Miljøtilsynet giver mulighed for dialog om, hvilke udfordringer virksomheden eller husdyrbruget måtte have.

Tilsynsmyndigheden har, gennem mange års erfaring med miljøtilsyn og indblik i mange virksomheders og husdyrbrugs miljøforhold, mulighed for at yde god sparring, som kan komme alle parter til gavn. Det kan være alt fra at minimere lugtgener til øget genanvendelse – løsninger der kan gavne både virksomheden eller husdyrbruget, miljøet, borgerne i lokalsamfundet og arbejdspladser i kommunen.

Foregrib fremtidens udfordringer

Miljøtilsynet giver mulighed for at være på forkant med udviklingen. På tilsynet kan drøftes, hvad virksomheden eller husdyrbruget forventer, der vil ske i den kommende tid. Ønsker en virksomhed eller et husdyrbrug fx at udvide produktionen, kan det være nødvendigt at ansøge om tilladelse eller godkendelse hertil, hvilket kan drøftes på tilsynet.

Tilsynsmyndigheden kan også benytte miljøtilsynet til at informere om ny lovgivning. 

Du kan læse mere om miljøtilsyn her: