Sagsbehandlingstid for ansøgninger

Efter Miljøstyrelsen har modtaget ansøgningen, bliver der aftalt en tidsplan og samarbejdsaftale. Planen gælder under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser eller bemærkninger fra parter i sagen.

Miljøstyrelsen skal i henhold til § 10 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed fastsætte og offentliggøre sine tidsfrister for behandling af ansøgninger om miljøgodkendelse af virksomheder omfattet af følgende listepunkter, og som udfører en tjenesteydelse:

5.2 - 
Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg:
c) For farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag. (s)

5.3 -
a) Bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 50 tons/dag, og hvorunder følgende aktivitet finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand:
- pkt. v) Behandling i shreddere af metalaffald, herunder affald af elektrisk og elektronisk udstyr og udrangerede køretøjer og deres komponenter. (s).
b) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder følgende aktivitet finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF:
- pkt. iv) Behandling i shreddere af metalaffald, herunder affald af elektrisk og elektronisk udstyr og udrangerede køretøjer og deres komponenter. (s)
Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 ton pr. dag.

6.5 - 
Bortskaffelse eller genanvendelse af dyrekroppe eller animalsk affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag. (s)

K 218 -
Anlæg til behandling i shreddere af metalaffald, herunder affald af elektrisk og elektronisk udstyr og udrangerede køretøjer og deres komponenter, hvor kapaciteten er mindre end eller lig med 75 tons/dag. (s)

Miljøstyrelsens generelle sagsbehandlingstider for ansøgning om miljøgodkendelse for disse virksomheder forventes at være på 6 måneder. Sagsbehandlingstiden forventes dog at stige til 12 måneder, hvis Miljøstyrelsen skal foretage parallel sagsbehandling efter anden lovgivning.
For eksempel hvis der skal udarbejdes en samtidig VVM-redegørelse, sikkerhedsdokumentation efter risikobekendtgørelsen, konsekvensvurdering efter habitatreglerne eller foretages sagsbehandling om overholdelse af miljøkvalitetskrav for vandområder.

Tidsfristerne er alene gældende for ovennævnte listepunkter, og såfremt den konkrete virksomhed udfører en tjenesteydelse. Der vil altid være tale om en konkret vurdering, om der er tale om en tjenesteydelse eller ej. I almindelighed defineres tjenesteydelse som selvstændig erhvervsvirksomhed, som udføres mod en økonomisk modydelse.
Produktionsvirksomheder vil som hovedregel ikke være omfattet af begrebet "tjenesteydelse". Traditionelt opfattes tjenesteydelse som virksomhed af industriel, handelsmæssig eller håndværksmæssig karakter.

Den generelle tidsfrist regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, der påhviler ansøgerne at indsende i henhold til § 8 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Fristen kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Hvis der sker fristforlængelse skal Miljøstyrelsen oplyse ansøgeren om varigheden på den nye tidsfrist inden udløbet af den oprindelige frist, samtidig med at der gives en begrundelse for forlængelse af fristen.

Miljøstyrelsen vil i hver enkelt godkendelsessag aftale en konkret tidsplan med ansøgeren. Til orientering er bestemmelserne om offentliggørelse af sagsbehandlingstiderne en implementering af servicedirektivet (Direktiv nr. 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked) i dansk lovgivning.