Søg om miljøgodkendelse

Listevirksomheder må ikke anlægges eller påbegyndes, før anlægget er godkendt. Enhver udvidelse eller ændring af listevirksomheders bygninger og drift kræver en godkendelse, hvis den indebærer forøget forurening.

Fra 1. januar 2016 skal alle virksomheder, der er omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, søge om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø. Byg og Miljø kan også tilgås via virk.dk.

Du kan læse meget mere om digital ansøgning om miljøgodkendelse her.  Du kan også læse generelt om godkendelse af listevirksomheder  her.

Sagsbehandling

Efter Miljøstyrelsen har modtaget ansøgningen, bliver der aftalt en tidsplan og samarbejdsaftale. Planen gælder under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser eller bemærkninger fra parter i sagen.

Se særligt om:
Sagsbehandlingstid for en række virksomhedstyper

Vurdering af Virkninger på Miljøet

Listevirksomheder, som staten er miljømyndighed for, er for hovedpartens vedkommende omfattet af krav om Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM). For VVM-pligtige virksomheder skal enhver ændring, udvidelse eller nyanlæg anmeldes til kommunalbestyrelsen i følge VVM-bekendtgørelsens §2. Anmeldelse af anlæg opført på bilag 2 skal ske ved anvendelse af anmeldeskemaet i bilag 5 .
På grundlag af VVM-anmeldelsen afgør myndigheden, om det ansøgte kræver en egentlig VVM-undersøgelse.

Miljøgodkendelsen behandles

Ansøgningen bliver gennemgået og om nødvendigt sendt i høring hos relevante parter og myndigheder. Hvis gennemgangen viser, at ansøgningen ikke er fyldestgørende, får ansøgeren besked om at skaffe supplerende information og dokumentation.

Ansøgningen sammenholdes med relevante, miljøfaglige informationer om branchen. For eksempel BREF (Bat REFerence documents), branchevejledninger, miljøprojekter eller den seneste meddelte godkendelse til en lignende virksomhed. I særlige tilfælde besøger myndigheden lignende anlæg.

Udkastet til afgørelsen sendes i høring hos virksomheden og parter, som har bedt om at se udkastet. Hvis der ved høringen kommer oplysninger frem, som ændrer afgørelsen til ugunst for virksomheden, sendes det ændrede udkast til afgørelse i en afsluttende høring hos virksomheden. Først herefter træffes der en afgørelse.

Miljøgodkendelsens indhold

Miljøgodkendelsen indeholder en vurdering af det ansøgte projekt, en begrundelse for afgørelsen samt vilkår for etablering og drift. I vilkårene fastlægges krav til:

  • Indretning og drift, herunder forebyggelse af og forholdsregler ved uheld.
  • Grænser for udledningen af stoffer, der kan forurene vand, jord og luft.
  • Grænser for lugtbidraget.
  • Grænser for støj og vibrationer.
  • Krav til egenkontrol.
  • Krav i tilfælde af ophør af driften.

Vilkårene fastsættes ud fra en forudsætning om, at virksomheden anvender den bedst tilgængelige teknik (BAT) samt retningslinjerne i vejledninger for emissioner af luft, støj, lugt, deponering af affald m.m.

Hvis virksomheden samtidig er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikovirksomheder, skal godkendelsen fastsætte nødvendige vilkår om foranstaltninger, som forebygger større uheld og imødegår følgerne for mennesker og miljø.

Annoncering

Miljøgodkendelser og andre afgørelser med klageadgang offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside. Afgørelsen indeholder information om, hvem der kan klage over afgørelsen og inden for hvilken tidsfrist.

Klagen sendes til godkendelsesmyndigheden, som sender den videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Miljøstyrelsen offentliggør alle ansøgninger om væsentlige ændringer for *bilag 1 virksomheder eller bilag 1-aktiviteter på bilag 2-virksomheder. Alle har ret til at komme med bemærkninger til ansøgningen. En afgørelse om, at der ikke er godkendelsespligt for IPPC virksomheder, annonceres ligesom miljøgodkendelser.

VVM-screeninger, som fører til en afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt, annoncerer Miljøstyrelsen så tidligt som muligt i sagsforløbet. Det giver mulighed for at en klage over afgørelsen kan behandles sideløbende med, at miljøgodkendelsen udarbejdes. Hvis projektet ikke kræver en miljøgodkendelse tilstræbes det, at afgørelser om at der hverken er VVM-pligt eller godkendelsespligt annonceres samtidig.

Se annoncer fra Miljøstyrelsen om miljøtilladelser

*Bilag 1-virksomheder er anlæg omfattet af IE-direktivet. De benævnes også IE-virksomheder.