Listepunkter og standardvilkår

Listepunkterne, som fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2, angiver de forurenende virksomheder og brancher, som er omfattet af godkendelsespligt, og som skal have en miljøgodkendelse. For at lette godkendelsesprocessen er en række listepunkter omfattet af standardvilkår.

Hvad er et listepunkt?

En virksomhed kan godt være omfattet af flere listepunkter. Det er godkendelsesmyndigheden, der afgør hvilke(t) listepunkt(er), virksomheden er omfattet af.

Ved den først givne lejlighed skal godkendelsesmyndigheden orientere virksomheden om dens hovedlistepunkt. Hovedlistepunktet er det af virksomhedens evt. flere listepunkter, der er det væsentligste i vurderingen af den samlede bilag 1-virksomhed.

Offentliggørelse af en BAT-konklusion, der vedrører dette hovedlistepunkt, vil udløse en revurdering af virksomheden, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 35.

Listepunkter med standardvilkår

Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for en række af listepunkter på både bilag 1 og bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen. Standardvilkårene fremgår af standardvilkårsbekendtgørelsen.  Læs mere om standardvilkår under lovgrundlag  og i Miljøgodkendelsesvejledningen.

I forbindelse med ændringen af godkendelsesbekendtgørelsen i 2013, blev standardvilkårene indsat som bilag 1 i en ny bekendtgørelse om standardvilkår, som afløste bilag 5 i den tidligere godkendelsesbekendtgørelse. I den forbindelse blev der foretaget en høring, hvori ændringerne er beskrevet.

Læs høringsbrevet her

Læs høringsnotatet vedr. høringssvarene her

Også tidligere har offentligheden været inddraget i ændringer af listepunkter.

Se tidligere høringssvar her

Sammenligning af tidligere og nye listepunktbetegnelser

I forbindelse med implementeringen af EU's IE-direktiv i 2013 blev bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen ændret væsentligt, idet direktivets formuleringer nu anvendes. En række tidligere bilag 2-virksomheder blev flyttet til bilag 1, da de er omfattet af IE-direktivet. Der er tale om ca. 100 virksomheder. Overflytningen af bilag 1-virksomheder til bilag 2 er sket enten i nye listepunkter eller er blevet indarbejdet i eksisterende listepunkter.

Skema, der sammenligner tidligere og nye listepunkter, kan findes her