Lovgrundlag

Herunder får du en kort introduktion til den lovgivning, der former rammerne omkring miljøreguleringen af virksomheder.

Grafik miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelsesloven kapitel 5

Miljøbeskyttelseslovens  kapitel 5 regulerer forurenende virksomheder i Danmark. Heri findes de overordnede regler og principper, der regulerer området, og som bemyndiger miljøministeren til at fastsætte nærmere regler i de bekendtgørelser, der gennemgås nedenfor.

Godkendelsesbekendtgørelsen

Godkendelsesbekendtgørelsen  regulerer forurenende virksomheder og brancher, som skal have en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, før de kan etablere sig, og før de kan foretage ændringer eller udvidelser af virksomheden, som medfører forøget forurening.

Lister over, hvilke virksomheder der er omfattet af godkendelsespligt (såkaldte listevirksomheder), fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2.

Læs mere om forskellen mellem bilag 1- og bilag 2-virksomheder

Læs mere om de seneste, væsentlige ændringer i godkendelsesbekendtgørelsen

Standardvilkårsbekendtgørelsen

For at lette godkendelsesprocessen har Miljøstyrelsen udarbejdet standardvilkår for en række listepunkter for specifikke brancher på både bilag 1 og 2 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Standardvilkårene er udarbejdet af Miljøstyrelsen i samarbejde med de respektive brancher og kommuner, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedste tilgængelige teknik inden for branchen. Standardvilkårene omhandler virksomhedernes indretning og drift, emissionsgrænseværdier for væsentlig luftforurening samt vilkår om egenkontrol m.v.

Standardvilkår og de præcise oplysninger, der kræves for ansøgninger inden for den pågældende branche, fremgår af  bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed .

Andre regler, der er gældende for visse godkendelsespligtige virksomheder

VOC bekendtgørelsen

Affaldsforbrændingsbekendtgørelsen

Affaldsdeponeringsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om luftforurening fra store fyringsanlæg

Gasmotorbekendtgørelsen

EU’s direktiv vedrørende Industrielle Emissioner (IE-direktivet)

EU’s direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (IE-direktivet) har til formål at minimere forureningen fra industrielle kilder.

IE-direktivet identificerer en række godkendelsespligtige brancher/virksomhedstyper, som i Danmark er optaget på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. For disse skal miljøgodkendelserne baseres på BAT-konklusioner (”Best Available Techniques”), der vedtages og offentliggøres af EU-Kommissionen. Disse BAT-konklusioner revurderes hvert fjerde år for at sikre, at de repræsenterer de højeste standarder.

For visse af virksomhederne er det yderligere blevet en pligt at foretage basisundersøgelser af jord- og grundvandsforurening på ejendommen (basistilstandsrapporter) med det medfølgende krav, at grunden skal ryddes og oprenses ved ophør af virksomhedens drift.

Læs mere om IE-direktivet her

Vejledninger

Der er ligeledes udgivet en række vejledninger, der kan hjælpe virksomheder med at regulere på følgende områder:

Luft & lugt 
Støj
Basistilstandsrapporter
Spildevand