Miljø- og Fødevareministeriets fælles indsatsområder

På 3 af kontrolstrategiens indsatsområder vil Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen samarbejde om implementeringen af en række initiativer.

På 3 af kontrolstrategiens indsatsområder (Principper for kompetenceudvikling af kontrollørerne, Fælles principper for sanktioner og Gennemskuelige betalingsprincipper) vil Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen samarbejde om implementeringen af en række initiativer. Gennem et samarbejde skaber vi et stærkt fundament for en ensartet kontrol, uanset hvilken af ministeriets kontrollører der er på besøg.

Derudover vil styrelserne også bruge hinanden som sparringspartnere og etablere flere erfa-netværk på tværs af styrelserne, som skal styrke de initiativer, vi arbejder med lokalt. Erfa-netværkene vil primært koncentrere sig om bedre brug og bearbejdning af data og forsøg med effektmålinger.    

Klik på boksene nedenfor, hvis du vil vide mere om de fælles projekter

Illustration af en lærer ved en tavle

Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen er enige om, at det er vigtigt, at vores kontrollører har de rette basiskompetencer, så de kan agere kompetent og professionelt, når de møder virksomhederne.

Vi har derfor etablereret et fælles basisforløb om myndighedsrollen for vores nye kontrollører.

Basisforløbet bidrager til at sikre, at virksomhederne oplever den samme høje kvalitet og ensartethed, når de møder én af ministeriets kontrollører.

Basisuddannelsen er etableret i 2018 og udbydes 2 gange årligt.

Illustration af vægtskål i balance

Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen vil samarbejde om, at ensrette de sanktionsprincipper, som styrelserne anvender i forbindelse med deres respektive kontroller. Virksomhederne skal have tillid til, at de bliver mødt af samme sanktioneringspraksis - uanset hvilken del af Miljø- og Fødevareministeriet de møder.

Det er samtidig ambitionen, at sanktionsprincipperne skal være kendte og gennemsigtige, så virksomhederne ved, hvad de kan forventes at blive mødt med.

Ensartede sanktionsprincipper skal øge kvaliteten af håndhævelsen og skabe bedre rammer for virksomhederne.

Initiativet påbegyndes i 2018.

To tegnede fuldmønter

Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Landsbrugsstyrelsen har i regi af kontrolstrategien og i samarbejde med Price Waterhouse Coopers gennemført en analyse af de forskellige betalingsprincipper på tværs af ministeriets gebyr- og afgiftsordninger.

På grundlag af dette analysearbejde er der udarbejdet nye betalingsprincipper. De nye betalingsprincipper er tænkt fremadrettet, og Price Waterhouse Coopers anbefaling er således, at de nye betalingsprincipper implementeres gradvist i forbindelse med etablering af nye gebyrordninger samt i forbindelse med tilpasninger af eksisterende ordninger.

Projektet er gennemført og afsluttet i 2018.

Begreber og metoder til effektmåling af kontrolarbejde

Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsens kontrolindsats skal give værdi for både borgere, virksomheder og miljø. I kontrollen benytter vi en række virkemidler, og vi skal kunne måle effekten af disse. Det gælder fx effekten af en vejledningsindsats og af sanktioner.

Vi har derfor etableret et fælles netværk, hvor repræsentanter fra de 3 styrelser udveksler erfaringer og drøfter brugen af principper og metoder til at måle effekten af kontrolindsatsen.

Netværket er etableret i 2019. Der afholdes løbende møder i netværket.

Læs den samlede kontrolstrategi

Du finder hele kontrolstrategien her