Hvilke oplysninger skal afgives og offentliggøres løbende?

Myndighederne skal løbende afgive og offentliggøre miljøgodkendelser og afgørelser om revurdering af godkendelsespligtige virksomheder og husdyrbrug, afgørelser vedr. maskinværksteder samt tilsynsoplysninger og eventuelle håndhævelsesreaktioner.

Virksomhederne skal være indlæst med en række stamoplysninger , før det er muligt løbende at afgive og offentliggøre oplysninger om dem.

Miljøgodkendelser og revurderingsafgørelser af godkendelsespligtige virksomheder og husdyrbrug

Senest 4 måneder efter en afgørelse om miljøgodkendelse eller revurdering skal myndigheden offentliggøre datoen for afgørelsen og selve afgørelsen på DMA. For husdyrbrug skal myndigheden også offentliggøre, hvilken bestemmelse godkendelsen er meddelt efter.

For IED-virksomheder og IED-husdyrbrug skal myndigheden desuden offentliggøre, om der er udarbejdet en basistilstandsrapport, samt om der er fastsat emissionsgrænseværdier, der er lempeligere end BAT-konklusioner, og om der er meddelt dispensation for overholdelse af emissionsgrænseværdier med henblik på at afprøve ny teknik.

Både eventuelle klager over en afgørelse og den endelige afgørelse skal offentliggøres på DMA.

Myndigheden skal endvidere oplyse det opkrævede beløb for sagsbehandlingen i forbindelse med afgørelserne. Brugerbetalingen skal indberettes enten senest 4 måneder efter hver endt afgørelse eller årligt og senest 1. april for det foregående kalenderår fordelt på grupperne i tilsynsbekendtgørelsens bilag 3.

Afgørelser vedr. maskinværksteder efter maskinværkstedsbekendtgørelsen

Hvis myndigheden i forbindelse med en anmeldelse fra et maskinværksted træffer afgørelse om dispensation fra krav i branchebekendtgørelsen og/eller skærpede eller supplerende krav, skal afgørelsen offentliggøres på DMA lige som for godkendelsespligtige virksomheder. Det gælder også brugerbetaling og klager. Hvis myndigheden ikke har meddelt dispensation og/eller skærpede eller supplerende krav i forbindelse med en anmeldelse, er det ikke en afgørelse, som skal offentliggøres i DMA.

Tilsyn og eventuelle håndhævelsesreaktioner

For virksomheder og husdyrbrug, som er omfattet af regelmæssige tilsyn, skal myndigheden senest 4 måneder efter et tilsyn angive og offentliggøre følgende oplysninger på virksomhedsniveau:

 • Dato for tilsynet og tilsynstype og tilsynskategori
 • Dato for offentliggørelsen af tilsynsoplysningerne
 • Type af virksomhed eller husdyrbrug fordelt på grupperne i tilsynsbekendtgørelsens bilag 3 og eventuelle gældende listepunkter, herunder hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter  
 • Antal markstakke, hvis der er tale om husdyrbrug
 • Eventuelle håndhævelser/reaktioner (påbud, forbud, henstillinger og indskærpelser) samt dato (henstillinger skal indberettes, men offentliggøres ikke på virksomhedsniveau)
 • For ikke personligt ejede virksomheder eventuelle politianmeldelser og selvhjælpshandlinger samt dato for disse (offentliggøres ikke på virksomhedsniveau) (hvis der indberettes politianmeldelser eller selvhjælpshandlinger for personligt ejede virksomheder, vil de blive afvist af systemet)

Ved tilsyn med virksomheder og husdyrbrug, som ikke er omfattet af regelmæssige tilsyn, kan myndigheden vælge at angive og offentliggøre de samme oplysninger, som er nævnt ovenfor efter hvert tilsyn – med undtagelse af tilsynsrapporten i forbindelse med fysiske tilsyn. Vælger myndigheden det, vil oplysninger om virksomhedens navn, adresse, CVR-nr. og evt. P.nr. og CHR-nr. også fremgå af DMA. Vælger myndigheden ikke at indberette oplysningerne efter hvert tilsyn, skal myndigheden i stedet inden 1. april indberette oplysningerne for det foregående kalenderår fordelt på grupperne i tilsynsbekendtgørelsens bilag 3 – med undtagelse af dato for tilsynet og dato for offentliggørelse af tilsynsoplysningerne. Oplysningerne vil dermed ikke fremgå på virksomhedsniveau.

Myndigheden skal offentliggøre konklusionen på opfølgning på eventuelle offentliggjorte håndhævelsesreaktioner. Det gøres ved at vælge forudbestemte kategorier i DMA (blank, påklaget, efterkommet, andet). Myndigheden skal også offentliggøre eventuelle klager over en afgørelse om en håndhævelse og den endelige afgørelse på DMA. Også her sker det ved at vælge forudbestemte kategorier.

Udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporter

For virksomheder og husdyrbrug, som er omfattet af regelmæssige tilsyn, skal myndigheden som offentliggøre følgende udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten i forbindelse med fysiske tilsyn:

 1. Baggrunden for tilsynet
 2. Navn, adresse og CVR-nummer på virksomheden eller husdyrbruget
 3. Typen af virksomheden eller husdyrbruget
 4. Dato for tilsynsbesøgets udførelse
 5. Hvad der er ført tilsyn med
 6. Om der er konstateret jordforurening
 7. Om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden eller husdyrbruget
 8. Konklusioner på virksomhedens eller husdyrbrugets seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpelser

Myndigheden skal sende tilsynsrapporten til virksomheden senest 2 måneder efter tilsynet og orientere om, hvilke oplysninger som agtes offentliggjort. Hvis der er oplysninger, som virksomheden ikke ønsker offentliggjort, så afgør myndigheden, om ønsket kan imødekommes. Myndigheden skal sikre, at offentliggørelsen sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Offentliggørelsen skal ske senest 4 måneder efter tilsynet. Som minimum skal tilsynsoplysningerne fra de to seneste tilsynsbesøg være tilgængelige – det gælder dog ikke bagudrettet fra 1. maj 2016.

Som noget nyt skal tilsynsrapporter i forbindelse med fysiske tilsyn på dambrug også offentliggøres på DMA. Tilsyn på dambrug indgår ikke i de årlige tilsynsmål, og myndigheden skal ikke gennemføre en risikovurdering for at fastsætte en tilsynsfrekvens, da denne er fastsat i bekendtgørelsen om dambrug.