DMA - Digital miljøadministration

Fra 1. maj 2016 skal godkendelses- og tilsynsmyndighederne afgive og offentliggøre oplysninger om de virksomheder, som de er myndighed for, via den fælles platform Digital Miljøadministration. Her bliver oplysningerne tilgængelige for både myndigheder, borgere og virksomheder.

Digital Miljøadministration (DMA) samler og stiller data til rådighed for alle, som gerne vil have adgang til miljø- og tilsynsdata på virksomheds- og husdyrområdet. DMA indeholder bl.a. oplysninger om tilsyn, godkendelser og eventuelle håndhævelser. Der er hovedsageligt tale om oplysninger, som myndighederne i forvejen indberetter til Miljøstyrelsen, og som de selv offentliggør på deres hjemmesider. Som noget nyt skal bl.a. mange af disse oplysninger fra 1. maj 2016 også angives på virksomhedsniveau og ikke som hidtil kun samlet på virksomhedstyper. På længere sigt vil DMA også komme til at indeholde oplysninger om virksomheders risikoaktiviteter.

DMA giver borgere og interesseorganisationer hurtigere og nemmere adgang til miljøoplysninger

I DMA kan borgere og interesseorganisationer hurtigt og nemt søge oplysninger om virksomheder i udvalgte områder. De kan også følge med i, hvilke miljøgodkendelser myndighederne har givet, hvad der er ført tilsyn med, og om virksomhederne har fået påbud. For borgerne kan det f.eks. være relevant at se, hvilke forurenende virksomheder der ligger i nærheden af deres bopæle, mens interesseorganisationer kan have gavn af at kunne abonnere på afgørelser for bestemte virksomhedstyper.

DMA bidrager til en mere ensartet sagsbehandling af virksomhederne

Med DMA får myndighederne én indgang til virksomhedsdata. De får bedre overblik over data, mulighed for at benchmarke på tværs af myndighedsskel, og så bliver det mere enkelt at indberette oplysninger til Miljøstyrelsen. Myndighederne kan let finde oplysninger om andre virksomheder af samme type, når de skal udarbejde miljøgodkendelser eller miljørisikoscore virksomheder, og de kan også se andre myndigheders miljøtilsynsplaner. Den øgede tilgængelighed af data og videndeling mellem myndighederne vil kunne være med til at give en hurtigere og mere ensartet sagsbehandling af virksomhederne. For virksomhederne giver DMA dermed både mere gennemsigtighed i den offentlige miljøadministration og et mere ensartet forvaltningsgrundlag.

Myndighederne afgør, om oplysninger kan undtages fra offentliggørelse

Når myndighederne offentliggør oplysninger i DMA, skal de sikre, at det sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Der kan være tale om fortrolige oplysninger, herunder oplysninger om forretningsforhold m.v., hvor offentliggørelsen kan have væsentlig økonomisk skadevirkning for virksomheden. Myndigheden skal derfor på forhånd orientere virksomheden om, hvilke oplysninger som agtes offentliggjort. Hvis der er oplysninger, som virksomheden ikke ønsker offentliggjort, så afgør myndigheden, om ønsket kan imødekommes.

Læs mere om offentliggørelse af oplysninger

Nogle oplysninger, eksempelvis stamoplysninger for virksomheder, skal myndighederne afgive én gang og herefter kun opdatere, hvis oplysningerne ændres. Andre oplysninger skal afgives og offentliggøres løbende, mens andre igen skal afgives og offentliggøres årligt. Nogle oplysninger vil kun være tilgængelige for den pågældende virksomhed og myndighederne, mens andre er tilgængelige for alle.

Her kan du læse om :

Myndighederne får adgang til DMA via DMP

For at kunne tilgå DMAs brugergrænseflade skal myndighedens lokale DMP-administrator – som typisk er tilknyttet den lokale IT-enhed – give sagsbehandlerne adgang til DMA via Danmarks Miljøportal (DMP). Når sagsbehandlerne har fået adgang til DMA, kan de se oplysninger, som er overført fra eget fagsystem, men de kan også oprette virksomheder og sager (afgørelser, tilsyn og håndhævelser mv.) manuelt.

Få vejledning i brug af DMA

I DMA er der vejledningstekster, som guider brugeren i at søge oplysninger og myndighederne i at afgive og offentliggøre oplysninger, mv. Desuden vil Miljøgodkendelsesvejledningen og Tilsynsvejledningen blive opdateret med de nye regler om indberetning og offentliggørelse af oplysninger.