Sagsbehandling for bilag 1- og bilag 2-virksomheder

Selve sagsbehandlingen af ansøgninger foregår ikke i Byg og Miljø, som alene er et digitalt system til håndtering af ansøgninger og korrespondancen mellem myndighed og virksomhed. Sagsbehandlingen og eventuel koordinering med andre myndigheder sker i myndighedens sagsbehandlingssystem eller via e- mail.

Som virksomhed skal du være særligt opmærksom på:

  • Du kan følge med i din sag : Der er flere faser i behandlingen af en ansøgning. Du kan følge med i din sag i Byg og Miljø.

  • Du kan blive bedt om at afgive flere oplysninger : Myndigheden kan anmode om at få flere oplysninger eller uddybet en eller flere oplysninger gennem Byg og Miljø. Via mail eller sms får du at vide, hvis myndigheden ønsker flere oplysninger. Når du har tilrettet din ansøgning, skal den sendes til myndigheden på ny.

Som myndighed skal du være særligt opmærksom på:

  • Du vil modtage flere ansøgninger samlet i et dokument: Hvis en virksomhed både søger om en miljøgodkendelse og en spildevandstilladelse og/eller er omfattet af VVM-screeningspligt, vil du modtage ansøgningerne samlet i ét dokument.

  • Du skal give bilag 2-virksomheder flere afgørelser samtidigt: Du skal meddele miljøgodkendelsen og spildevandstilladelsen samtidigt. Dertil skal du tilstræbe at meddele afgørelse vedrørende VVM-pligt sammen med de to andre afgørelser til en bilag 2-virksomhed. Dette gælder, hvis virksomheden søger om alle tre afgørelser på samme tid. Virksomheden har stadig mulighed for at søge om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der er meddelt miljøgodkendelse og i den forbindelse få en afgørelse vedrørende VVM-pligt tidligere.

  • Det vil fremgå af ansøgningen, hvem der er ansvarlig myndighed og tilknyttet myndighed: I ansøgningen vil det fremgå, hvis både Miljøstyrelsen og kommunen er myndighed. I disse tilfælde er det Miljøstyrelsen, der er ansvarlig myndighed, og kommunen er tilknyttet myndighed. Det er kun den ansvarlige myndighed, der skal skifte status i sagen, når sagen er afgjort.

  • Du kan anmode om flere oplysninger: Myndighederne kan via Byg og Miljø indhente supplerende oplysninger, hvis virksomheden har indsendt en ansøgning, der ikke er tilstrækkeligt oplyst. Det er både den ”ansvarlige myndighed” og ”den tilknyttede myndighed”, der anmoder om de supplerende oplysninger. Det betyder, at hvis du er spildevandsmedarbejder i en kommune og skal udarbejde en spildevandstilladelse til en virksomhed, så kan du indhente de nødvendige oplysninger via Byg og Miljø. Både Miljøstyrelsen og kommunen vil kunne se, hvis der kommer nye indsendelser til sagen.

  • Du skal afgive § 7-udtalelse via Byg og Miljø : En ansøgning kan vedrøre en virksomhed eller en aktivitet, hvor Miljøstyrelsen skal meddele godkendelse. I så fald skal kommunens § 7-udtalelse (jf. godkendelsesbekendtgørelsen) afgives til virksomheden via Byg og Miljø, og der skal samtidig sendes en kopi til Miljøstyrelsen via mail eller lignende.

  • Du skal koordinere sagsbehandlingen: Hvis flere myndigheder er involveret i det, virksomheden søger om, har myndighederne pligt til at koordinere og tilrettelægge sagsbehandlingen indbyrdes, så afgørelserne for bilag 2-virksomheder meddeles samtidigt. Den ansvarlige myndighed er godkendelsesmyndigheden, som er ansvarlig for den overordnede koordinering. Myndigheden skal dels sikre, at afgørelserne sendes samtidigt dels at afslutte sagen i Byg og Miljø, når afgørelserne er meddelt.

  • Du vurderer anmodning om aktindsigt på sædvanlig vis: Hvis der ansøges om aktindsigt i en ansøgning, skal du aktivt tage stilling til, hvilke oplysninger der kan holdes fortrolige og vurdere sagen på samme vis, som inden processen blev digital.

  • Du skal angive status i sagsbehandlingen: Det er kun den ansvarlige myndighed (godkendelsesmyndigheden), som må registrere i Byg og Miljø, hvornår en sag er tilstrækkelig oplyst, og hvornår en sag er afgjort. Den koordinerende myndighed skal ikke ændre status for sagen. I Byg og Miljø registreres det automatisk, om det er virksomheden eller myndigheden, der har initiativet til at tage næste skridt.