Opstartstilsyn for nyetablerede virksomheder

Tilsynsmyndigheden skal kontrollere, om nyetablerede bilag 2-virksomheder eller maskinværksteder har etableret sig i henhold til det ansøgte eller anmeldte. For godkendelsespligtige virksomheder kontrollerer myndigheden, at virksomheden overholder de vilkår, som er meddelt i miljøgodkendelsen. Maskinværksteder kontrolleres for, om de overholder bekendtgørelsens krav eller de krav, der eventuelt er meddelt i en dispensation eller afgørelse om skærpelse eller supplering af nogle krav.

Tilsynsmyndigheden identificerer også, om der er områder, hvor det kan være relevant for virksomheden at etablere rutiner, der kan bidrage til at forebygge uheld og forurening. Opstartstilsynet skal udføres inden for tre måneder efter, at virksomheden er sat i drift.

Efter opstartstilsynet skal myndigheden offentliggøre otte tilsynsoplysninger:

 1. Baggrund for tilsynet
 2. Navn, adresse, CVR-nummer, P-nummer og eventuelt CHR-nummer på virksomheden
 3. Typen af virksomhed
 4. Dato for tilsynsbesøgets udførelse
 5. Hvad der er ført tilsyn med
 6. Om der er konstateret jordforurening, hvis det er relevant
 7. Om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden
 8. Konklusioner på virksomhedens seneste indberetning om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpelser

Som virksomhed skal du være særligt opmærksom på:

 • Er du en nyetableret virksomhed, skal du informere myndigheden, når du begynder driften: Når du har modtaget din miljøgodkendelse, har etableret din virksomhed og begynder driften, er du forpligtiget til at informere myndigheden om det. Efterfølgende vil myndigheden inden for tre måneder komme på opstartstilsyn på din virksomhed.

 • Du kan få et påbud, hvis du har glemt at anmelde dele af din produktion: Ved opstartstilsynet vil myndigheden konstatere, om din virksomhed er etableret i overensstemmelse med din miljøgodkendelse eller din anmeldelse. For nyetablerede bilag 2-virksomheder kontrollerer tilsynsmyndigheden endvidere, om kravene dækker alle aktiviteterne på din virksomhed. For nyetablerede maskinværksteder kontrollerer myndighederne, om virksomheden overholder krav i bekendtgørelsen eller de krav, som eventuelt er meddelt i en dispensation eller en afgørelse. Hvis myndigheden konstaterer, at der er aktiviteter, indretninger eller lignende, som ikke er i overensstemmelse med det, du har fået tilladelse til, vil myndigheden håndhæve dette. Det kan f.eks. være ved at påbyde nye vilkår eller krav.

 • Du kan overveje, om der kan indføres forebyggende rutiner : Inden opstartstilsynet kan du med fordel overveje, om det er muligt at indføre arbejdsrutiner, der kan bidrage til at forebygge uheld og forurening.

 • Du modtager tilsynsrapporten senest to måneder efter tilsynet: Efter opstartstilsynet vil myndigheden sende tilsynsrapporten til dig og orientere dig om, hvilke oplysninger der bliver offentliggjort.

Som myndighed skal du være særligt opmærksom på:

 • Du kan overveje at benytte audit-tilgangen ved tilsynet : Du skal gennemgå virksomheden for at sikre, at der er overensstemmelse mellem det virksomheden har anmeldt og/eller fået tilladelse til og virksomhedens faktiske indretning og drift. Du kan med fordel benytte audit-tilgangen, hvor virksomheden får hjælp til at etablere rutiner, der forebygger uheld og forurening og dermed understøtter overholdelse af miljøgodkendelsen.

 • Du skal håndhæve ikke godkendte eller anmeldte aktiviteter: Du skal håndhæve det over for virksomheden, hvis du konstaterer, at virksomheden ikke er indrettet eller drevet i overensstemmelse med det, der er anmeldt eller meddelt tilladelse/godkendelse til. Når du sender håndhævelsen i form af et påbud/forbud eller en indskærpelse til virksomheden, skal du huske at orientere virksomheden om, at håndhævelsen bliver offentliggjort på Digital Miljøadministration.

 • Du skal offentliggøre tilsynsoplysninger, eventuelle håndhævelser og afgørelser af klager: Fra 1. maj 2016 skal du offentliggøre en række tilsynsoplysninger på Digital Miljøadministration senest fire måneder efter at tilsynet er udført. Husk, du skal orientere virksomheden inden offentliggørelsen. Når du følger op på eventuelle håndhævelser, skal konklusionerne også offentliggøres på Digital Miljøadministration. Det samme gælder eventuelle klager over en afgørelse og resultatet af klageinstansens administrative afgørelse.