Afgørelse for bilag 1- og bilag 2-virksomheder

Myndigheden skal registrere og offentliggøre en række data i forbindelse med godkendelse af virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2. Indtil 1. maj 2016 sker det på myndighedens hjemmeside. Fra 1. maj 2016 skal myndigheden offentliggøre miljøgodkendelser og revurderinger på hjemmesiden Digital Miljøadministration.

Som virksomhed skal du være særligt opmærksom på:

  • Som bilag 2-virksomhed vil du modtage dine afgørelser på en gang, hvis du har søgt dem samtidig: Hvis du på samme tid har søgt om miljøgodkendelse og om tilslutningstilladelse og er VVM-screeningspligtig, vil du modtage afgørelsen om miljøgodkendelse og afgørelse om spildevand den samme dato. Myndigheden skal så vidt muligt også sende afgørelse vedrørende VVM-pligt samtidig med de to andre. Den kan dog afgøres før.

  • Du vil enten modtage afgørelser via Byg og Miljø eller på sædvanlig vis: Du vil enten modtage dine afgørelser via Byg og Miljø eller på samme måde, som inden processen blev digital. Det kan for eksempel være via e-mail. Inden myndigheden træffer den endelige afgørelse, får du tilsendt et udkast til afgørelserne til kommentering.

  • Du kan gøre indsigelse mod offentliggørelse af visse oplysninger : Hvis du gør indsigelse mod offentliggørelse af visse oplysninger, afgør godkendelsesmyndigheden, hvad der kan undtages fra offentliggørelse.

Som myndighed skal du være særligt opmærksom på:

  • Du kan både meddele afgørelser via Byg og Miljø og på sædvanlig vis: Når sagen er tilstrækkeligt oplyst, udarbejder du et udkast til afgørelse, som sendes til virksomheden til kommentering. Udkastet kan sendes via Byg og Miljø eller på samme måde, som inden processen blev digital. Når du har modtaget virksomhedens bemærkninger, træffer du den endelige afgørelse.

  • Som godkendelsesmyndighed har du ansvar for at meddele afgørelser samtidigt: Vær opmærksom på, at afgørelser, der er omfattet af samtidighed, skal meddeles samtidigt, og at det er godkendelsesmyndighedens ansvar. Afgørelserne er meddelt samtidigt, når de sendes samme dato fra de respektive myndigheder. Det er godkendelsesmyndigheden, der har pligt til at afslutte sagen i Byg og Miljø, når der er meddelt afgørelser.

  • Du skal orientere virksomheden om, at afgørelsen offentliggøres: Du skal være opmærksom på ikke at offentliggøre fortrolige oplysninger. Du skal også sikre, at offentliggørelsen af visse oplysninger ikke strider mod anden lovgivning f.eks. konkurrenceretten, persondataloven mm. Forud for offentliggørelsen skal du orientere virksomheden om, at afgørelsen offentliggøres. Hvis en virksomhed gør indsigelser mod offentliggørelse, skal der træffes en afgørelse, og virksomheden vil have partstatus. Sammen med offentliggørelsen af miljøgodkendelsen skal det også fremgå, hvem der er myndighed.

  • Du skal offentliggøre klager og afgørelser: Hvis en afgørelse påklages til Natur- og Miljø-klagenævnet, skal det offentliggøres på Digital Miljøadministration. Når klagenævnet efterfølgende har truffet afgørelse, skal dette offentliggøres, og afgørelsen gøres tilgængelig på Digital Miljøadministration.