Om Byg og Miljø

Alle godkendelsespligtige virksomheder, maskinværksteder og nye mellemstore fyringsanlæg skal søge om miljøgodkendelse eller anmeldes sig via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø, før de etablerer sig, udvider eller ændrer produktionen. Systemet guider virksomhederne igennem ansøgnings- og anmeldeprocessen, så myndighederne får de oplysninger, de har brug for.

Ansøgnings- og anmeldelsesproces

Der er fire faser i processen:

 1. Forhåndsdialog
 2. Ansøgning/Anmeldelse
 3. Sagsbehandling og evt. høring (indsigelse)
 4. Afgørelse

Det er en rigtig god idé at gå i dialog med tilsyns- og godkendelsesmyndigheden, inden virksomheden starter ansøgnings- eller anmeldeprocessen.
Forhåndsdialogen er med til at sikre, at virksomheden kommer godt fra start.
Find kontaktinformation for kommunerne

Information for virksomheder

 • Under hvilken lovgivning falder din virksomhed ind under?
  Ved at deltage i en forhåndsdialog kan du få afklaret hvilket lovgivning virksomheden vil falde ind under. Du skal bruge denne information i din ansøgning/anmeldelse.

 • Kend listepunktet for din virksomhed, når du søger i Byg og Miljø
  Du kan bruge forhåndsdialogen til at få afklaret, hvilket listepunkt i godkendelsesbekendtgørelsen din virksomheds aktiviteter er omfattet af. Det er meget vigtigt, at du har det på plads, inden du begynder din ansøgning i Byg og Miljø, fordi du ellers kan komme til at indtaste oplysninger i forkerte skemaer.

 • Kend din myndighed
  Brug forhåndsdialogen for at få afklaret, hvilken myndighed din virksomhed hører ind under.

 • Har du et maskinværksted?
  Myndighederne kan hjælpe dig med at afklare, om det er omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen.

 • Har du et mellemstort fyringsanlæg?
  Myndighederne kan hjælpe dig med at afklare, om det er omfattet af bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg, og hvornår de skal anmeldes efter miljøvurderingsreglerne.

 • Hvordan ser plan- og kommuneloven ud på lokaliteten?
  Myndighederne kan hjælpe dig med at afklare, om der er særlige planbestemmelser for den lokalitet, hvor du gerne vil etablere din virksomhed på.

 • Skal du også anmelde i forhold til miljøvurderingsreglerne og søge om spildevandstilladelse?
  Find ud af om skal ansøge/anmelde flere ting samtidigt, samt hvordan du sikrer dig, at du modtager alle tre afgørelser samtidigt.

 • Tag din rådgiver med
  Hvis du har tilknyttet en rådgiver eller overvejer at få en, kan din rådgiver med fordel deltage i forhåndsdialogen.

 • Undersøg afgørende drifts- og miljøforhold inden dialogen
  Der kan være flere drifts- og miljøforhold, som kan være afgørende ved behandling af din ansøgning eller anmeldelse, og som det derfor er en god idé at undersøge, så er du bedre forberedt, når du drøfter projektet med myndigheden. Det kan fx være:

  • overvejelser om behovet for ressourcer (vand, kølevand, energi)
  • hvilke til- og frakørsel virksomheden har brug for
  • hvilke luftemissioner og mængder af processpildevand, der forventes at være fra virksomheden.

Information for myndigheder

 • Pligt til at vejlede virksomhederne
  Virksomheder har ikke pligt til at deltage i en forhåndsdialog, men som myndighed skal du (jf. forvaltningsloven) vejlede virksomhederne om reglerne, hvis de henvender sig til dig.

Både godkendelsespligtige bilag 1- og bilag 2-virksomheder skal søge digitalt om miljøgodkendelse via Byg og Miljø.
12 om tilladelse til tilslutning af spildevand til renseanlæg og ansøgning om screeningsafgørelse i forhold til miljøvurderingsloven for projekter optaget på lovens bilag 2 ligeledes ske digitalt via Byg og Miljø.

Information for virksomheder

 • Bilag 2-virksomhed har krav på at få svar samtidigt
  Hvis du på samme tid søger om en miljøgodkendelse, en spildevandstilladelse og en screeningsafgørelse i Byg og Miljø, så vil du få afgørelserne om miljøgodkendelse og spildevand samtidigt. Hvis det er muligt, vil myndigheden også meddele screeningsafgørelsen sammen med de to andre.

 • Søg om dispensation til at påbegynde bygge og anlægsarbejde
  Du kan søge om tilladelse til at gå i gang med bygge- og anlægsarbejde, før der er meddelt miljøgodkendelse. I den forbindelse vil du få en screeningsafgørelse i forhold til miljøvurderingsloven. Du kan ikke søge om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde i Byg og Miljø. Kontakt din myndighed herom.

 • Gør opmærksom på, at du opfatter visse oplysninger som følsomme for virksomheden
  Når du indtaster oplysninger i Byg og Miljø, kan du markere, at du opfatter visse oplysninger som følsomme for virksomhedens forretning, hvis de deles med offentligheden, og du derfor ønsker fortrolighed. Det samme kan du oplyse i forhold til oplysninger i de bilag, som du vedhæfter.
  Du skal skrive en begrundelse for dit ønske. Det betyder ikke, at oplysningerne nødvendigvis vil blive holdt fortrolige, men det er en oplysning til myndigheden om at være opmærksom. Når miljøgodkendelsen bliver offentliggjort, eller hvis der anmodes om aktindsigt, vil myndigheden tage aktivt stilling til, hvilke oplysninger der i henhold til lovgivningen kan holdes fortrolige.

 • Ikke relevante oplysningskrav kan markeres som ikke er relevant
  Du skal begrunde, hvorfor det ikke er relevant.

 • Byg og Miljø foreslår standardvilkår
  Når du udfylder oplysningskravene i Byg og Miljø, vil du blive præsenteret for forslag til vilkår fra standardvilkårsbekendtgørelsen. Du skal forholde dig til, om virksomheden kan overholde vilkårene. Hvis du mener, at det ikke er muligt at overholde vilkårene, skal du begrunde hvorfor og eventuelt foreslå en anden grænseværdi eller vilkår.
  Det er dog kun virksomheder, der er omfattet af standardvilkår, som bliver præsenteret for dem.

 • Hvem er godkendelsesmyndighed?
  Under din status for ansøgningen kan du se, hvilken myndighed der skal godkende din ansøgning. Det er sted og aktivitet (listepunkt), der bestemmer, hvem der er myndighed.

 • Brug en rådgiver eller få hjælp fra myndigheden
  Hvis du bruger en rådgiver til at udforme din ansøgning, kan du give denne adgang til din sag i Byg og Miljø.

  Du kan:

• give rådgiveren rettigheder til at læse projektets indhold
• udfylde dokumentation
• søge på dine vegne
• tildele ejerskab af projektet

Hvis du har brug for konkret hjælp, kan du kontakte myndigheden.

 • Se status for din sag efter indsendelse
  Når du har udfyldt alle oplysningskrav og er færdig med din ansøgning, sender du din ansøgning til myndigheden. Byg og Miljø sikrer, at den sendes til den rette myndighed.

  Hvis Miljøstyrelsen er den godkendende myndighed, sørger Byg og Miljø for, at Miljøstyrelsen modtager din ansøgning.
  Kommunen modtager også din ansøgning automatisk, fordi de skal vurdere en række planmæssige forhold i lokalområdet.
  Du kan se dette i din ansøgning i Byg og Miljø, hvor Miljøstyrelsen vil være angivet som ansvarlig myndighed og kommunen som tilknyttet myndighed. Du får bekræftet, at ansøgningen er sendt, og du vil nu kunne følge status for din sag i Byg og Miljø.

Information for myndigheder

 • Ansøgningerne modtages i jeres dokumenthåndteringssystem/fagsystem
  Du modtager dokumenter og oplysninger, som virksomheden sender i kommunens/Miljøstyrelsens dokumenthåndteringssystem eller fagsystem, hvis det er integreret til Byg og Miljø.

 • Ikke-digitale ansøgninger skal afvises
  Som hovedregel skal du afvise ansøgninger om miljøgodkendelse, der ikke søges digitalt. Hvis det drejer sig om en bilag 2-virksomhed, skal du også afvise ansøgninger om spildevandstilladelse og screening efter miljøvurderingsloven, der ikke søges digitalt.

  En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbestyrelsen.

Selve sagsbehandlingen af ansøgninger om miljøgodkendelser foregår ikke i Byg og Miljø, som alene er et digitalt system til håndtering af ansøgninger og til korrespondancen mellem myndighed og virksomhed. Sagsbehandlingen og eventuel koordinering med andre myndigheder sker i myndighedens sagsbehandlingssystem eller via e-mail.

Information for virksomheder

 • Følg med i din sag
  Der er flere faser i behandlingen af en ansøgning. Du kan følge med i din sag i Byg og Miljø.

 • Du kan blive bedt om at afgive flere oplysninger
  Myndigheden kan anmode om at få flere oplysninger eller uddybet en eller flere oplysninger gennem Byg og Miljø. Når du har tilrettet din ansøgning, skal den sendes til myndigheden på ny.

Information for myndigheder

 • Godkendelsesmyndigheden er altid koordinerende myndighed
  I forhold til samtidighed ved afgørelse af sager er det godkendelsesmyndigheden, der har ansvaret for koordineringen.
  Der skelnes der mellem ansvarlig myndighed og tilknyttet myndighed i de sager, hvor både Miljøstyrelsen og kommunen er myndighed.
  I Byg og Miljø er den ansvarlige myndighed altid godkendelsesmyndigheden i forhold til miljøgodkendelsen.

 • Flere ansøgninger modtages samlet i et dokument
  Hvis en virksomhed både søger om en miljøgodkendelse og en spildevandstilladelse og/eller er omfattet af screeningspligt efter miljøvurderingsloven, vil du modtage ansøgningerne samlet i et dokument.

 • Bilag 2-virksomheder skal gives flere afgørelser samtidigt
  Du skal meddele miljøgodkendelsen og spildevandstilladelsen samtidigt. Dertil skal du tilstræbe at meddele miljøgodkendelsen samtidig med screeningafgørelsen efter miljøvurderingsloven. Dette gælder, hvis bilag 2-virksomheden søger om alle tre afgørelser på samme tid.
  Virksomheden har stadig mulighed for at søge om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der er meddelt miljøgodkendelse og i den forbindelse få en screeningsafgørelse vedrørende miljøvurderingspligt tidligere.

 • Ansvarlig myndighed og tilknyttet myndighed fremgår af ansøgningen
  I ansøgningen vil det fremgå, hvis både Miljøstyrelsen og kommunen er myndighed. I disse tilfælde er det Miljøstyrelsen, der er ansvarlig myndighed, og kommunen er tilknyttet myndighed.

 • Mulighed for at anmode om flere oplysninger
  Myndighederne kan via Byg og Miljø indhente supplerende oplysninger, hvis virksomheden har indsendt en ansøgning, der ikke er tilstrækkeligt oplyst. Det er både den ansvarlige myndighed og den tilknyttede myndighed, der kan anmode om supplerende oplysninger. Det betyder, at hvis du er spildevandsmedarbejder i en kommune og skal udarbejde en spildevandstilladelse til en virksomhed, så kan du indhente de nødvendige oplysninger via Byg og Miljø.
  Både Miljøstyrelsen og kommunen vil kunne se, hvis der kommer supplerende oplysninger til sagen.

 • § 7-udtalelse afgives via Byg og Miljø
  En ansøgning kan vedrøre en virksomhed, et anlæg eller en aktivitet, hvor Miljøstyrelsen skal meddele godkendelse. I så fald skal kommunens § 7-udtalelse (jf. godkendelsesbekendtgørelsen) afgives til virksomheden via Byg og Miljø, og der skal samtidig sendes en kopi til Miljøstyrelsen via mail eller lignende.

 • Angiv status i sagsbehandlingen
  Det er kun den ansvarlige myndighed (godkendelsesmyndigheden), som må registrere i Byg og Miljø, hvornår en sag er tilstrækkelig oplyst, og hvornår en sag er afgjort. Den tilknyttede myndighed må ikke ændre status for sagen. I Byg og Miljø registreres det automatisk, om det er virksomheden eller myndigheden, der har initiativet til at tage næste skridt.

Myndigheden skal offentliggøre miljøgodkendelser og revurderinger på hjemmesiden Digital Miljøadministration (DMA).

Information for virksomheder

 • Bilag 2-virksomheder modtager afgørelser på en gang, hvis søgt samtidigt
  Hvis du på samme tid har søgt om miljøgodkendelse, om tilslutningstilladelse og er screeningspligtig efter miljøvurderingsloven, vil du modtage afgørelsen om miljøgodkendelse og afgørelse om spildevand den samme dato. Myndigheden skal så vidt muligt også sende screeningsafgørelsen vedrørende miljøvurderingspligt samtidig med de to andre. Den kan dog afgøres før.

 • Afgørelser modtages via Byg og Miljø eller på anden vis
  Du vil enten modtage dine afgørelser via Byg og Miljø eller på anden måde. Det kan fx være via e-mail. Inden myndigheden træffer den endelige afgørelse, får du tilsendt et udkast til afgørelserne til kommentering.

 • Mulighed for indsigelse mod offentliggørelse af visse oplysninger
  Hvis du gør indsigelse mod offentliggørelse af visse oplysninger, afgør godkendelsesmyndigheden, hvad der kan undtages fra offentliggørelse.

Information for myndigheder

 • Meddel afgørelser via Byg og Miljø eller på anden vis
  Når sagen er tilstrækkeligt oplyst, udarbejder du et udkast til afgørelse, som sendes til virksomheden til kommentering. Udkastet kan sendes via Byg og Miljø eller på anden måde. Når du har modtaget virksomhedens og eventuelle høringsparters bemærkninger, træffer du den endelige afgørelse.

 • Godkendelsesmyndigheden har ansvar for at meddele afgørelser samtidigt
  Vær opmærksom på, at afgørelser, der er omfattet af samtidighed, skal meddeles samtidigt, og at det er godkendelsesmyndighedens ansvar. Afgørelserne er meddelt samtidigt, når de sendes samme dato fra de respektive myndigheder. Det er godkendelsesmyndigheden, der har pligt til at afslutte sagen i Byg og Miljø, når der er meddelt afgørelser.

 • Virksomheden skal orienteres om, at afgørelsen offentliggøres
  Du skal være specielt opmærksom på ikke at offentliggøre fortrolige oplysninger. Du skal også sikre, at offentliggørelsen af visse oplysninger ikke strider mod anden lovgivning fx konkurrenceretten, persondataloven m.m.
  Forud for offentliggørelsen skal du orientere virksomheden om, at afgørelsen offentliggøres. Hvis en virksomhed gør indsigelser mod offentliggørelse, skal der træffes en afgørelse, og virksomheden vil have partstatus. Sammen med offentliggørelsen af miljøgodkendelsen skal det også fremgå, hvem der er myndighed.

 • Klager og afgørelser skal offentliggøres
  Hvis en afgørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, skal det offentliggøres på Digital Miljøadministration (DMA). Når klagenævnet efterfølgende har truffet afgørelse, skal denne offentliggøres.

Maskinværksteder, der er omfattet af en branchebekendtgørelse (maskinværkstedsbekendtgørelsen), skal anmelde sig via Byg og Miljø, før de etablerer, udvider eller ændrer produktionen.

Information for virksomheder

 • Udfyld anmeldelsesskema
  Byg og Miljø skal der udfyldes et anmeldeskema.
  Efter anmeldelsen er indsendt, vil du modtage en standardbekræftelse på, at den er indsendt.

 • Kvittering om den videre proces
  Din kommune vil fremsende en kvittering til dig, der oplyser om den videre proces.
  Kommunen vil måske bede om flere oplysninger, hvis din anmeldelse mangler noget.

 • Kan igangsætte efter fire uger uden indsigelse
  Du kan igangsætte det anmeldte, hvis myndigheden ikke gør indsigelse inden fire uger efter kvitteringsdatoen.

 • Mulighed for at søge om dispensation
  Der kan søges om dispensation fra kravene i bekendtgørelsen, når du anmelder.

 • Ansøgning om spildevandstilladelse
  Spildevandstilladelse skal søges om den via Byg og Miljø. Det kan gøres samtidigt med anmeldelsen.
  Søger du om dispensation og om spildevandstilladelse samtidig, så kan du gå i gang, når kommunen har truffet en afgørelse, og du vil også modtage afgørelserne samtidigt.

 • Indsigelser og skærpede krav
  Kommunen kan gøre indsigelse og skærpe branchebekendtgørelsens krav eller stille supplerende krav. Så kan du først gå i gang, når der er truffet afgørelse om fravigelse af krav.

 • Klagemuligheder
  Du kan klage over din afgørelse med afvigende eller supplerende vilkår eller om dispensation.

Information for myndigheder

 • Ved modtagelse af anmeldelsen
  Når du modtager anmeldelsen, skal du vurdere, hvorvidt der mangler oplysninger. Du skal bede om disse hurtigst muligt og give en tidsfrist til virksomheden.

 • Husk at kvittere
  Der skal kvitteres for anmeldelsen så hurtigt som muligt efter du har modtaget den og eventuelle oplysninger du har bedt om.
  Kvitteringens indhold er forudbestemt i maskinværkstedsbekendtgørelsens § 41.

 • Behandlingstid: Maks. 4 uger
  Anmeldelsen skal behandles inden for fire uger. Virksomheden kan gennemføre det anmeldte, hvis den ikke hører noget efter fire uger.

 • Indsigelsesfrist
  Du kan gøre indsigelse inden for 4 uger, hvis du vurderer, at der er behov for enkelte skærpede krav eller behov for supplerende krav.

 • Samtidighed
  Søges der om spildevandstilladelse samtidigt med dispensation fra et vilkår i bekendtgørelsen, eller når du vil stille skærpede eller supplerende krav, så skal du også meddele disse to afgørelser samtidigt.

Virksomheder skal sende en anmeldelse eller ansøgning om godkendelse af nye mellemstore fyringsanlæg via Byg og Miljø, før de må etableres eller ændres.
Nedenfor er et afsnit med information for virksomheder, der falder ind under den såkaldte anmeldeordning og et andet med information for listevirksomheder.

Information for virksomheder (anmeldeordning)

 • Skal der ansøges efter miljøvurderingsloven?
  Der skal ansøges om afgørelse efter miljøvurderingsreglerne (VVM - Vurdering af Virkningerne på Miljøet) for nye anlæg og ændringer af nye anlæg, hvis anlægget er omfattet af anmeldeordningen i bekendtgørelsens kapitel 8.

 • Anmeldelse af nye anlæg eller ændringer
  Der kan tidligst anmeldes nye anlæg og ændringer af nye anlæg, når der foreligger en afgørelse efter miljøvurderingsreglerne (VVM - Vurdering af Virkningerne på Miljøet).
  Nye anlæg og ændringer af nye anlæg skal anmeldes ved at udfylde et anmeldeskema i Byg og Miljø.

 • Søgning om dispensation
  Der kan søges om dispensation fra visse krav i bekendtgørelsen, når du anmelder.

 • Søgning om spildevandstilladelse
  Spildevandstilladelse søges om den via Byg og Miljø. Det kan gøres samtidigt med anmeldelsen.

 • Svar på indsendelse og manglende oplysninger
  En standardbekræftelse på, at anmeldelsen er indsendt, vil blive sendt til dig.
  Kommunen vil inden for en uge sende en kvittering til dig. Kommunen vil inden tre uger fra anmeldelsen bede dig om at sende eventuelle manglende oplysninger.

 • Skærpede krav
  Kommunen kan stille supplerende eller skærpede krav.

 • Klagemulighed
  Du kan klage over afgørelse om supplerende eller skærpede krav og dispensationer.

 • Igangsættelse af bygge- og anlægsarbejde
  Bygge- og anlægsarbejder må som hovedregel ikke igangsættes, før kommunen har meddelt, at anlægget er registreret.
  Anlægget må ikke sættes i drift, før kommunen har meddelt, at anlægget er registreret.

 • Bindende miljøkrav
  Alle bekendtgørelsens miljøkrav er direkte bindende, undtagen dem som kommunen eventuelt har skærpet eller lempet.

Information for listevirksomheder

 • Skal der ansøges efter bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg?
  Der skal søges om godkendelse af nye anlæg og ændringer af nye anlæg, hvis anlægget er omfattet af de særlige regler for listevirksomheder i bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlægs kapitel 9.

 • Samtidig ansøgning og miljøvurderingsanmeldelse
  Ansøgning om godkendelse og anmeldelse efter miljøvurderingsreglerne (VVM - Vurdering af Virkningerne på Miljøet) kan ske samtidigt.

 • Ansøg i Byg og Miljø
  Godkendelse af nye anlæg og ændringer af nye anlæg ansøges ved at udfylde et ansøgningsskema i Byg og Miljø. Ansøgningsskemaet vil indeholde de oplysningspunkter, der er påkrævet efter godkendelsesbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg.

 • Søgning om dispensation
  Du kan søge om dispensation fra visse krav i bekendtgørelsen, når du søger om godkendelse.

 • Søgning om spildevandstilladelse
  Spildevandstilladelse skal søges om via Byg og Miljø. Det kan gøres samtidigt med godkendelsesansøgningen.

 • Supplerende eller skærpede krav?
  Godkendelsesmyndigheden kan stille supplerende eller skærpede krav.

 • Klagemulighed
  Du kan klage over afgørelse om supplerende eller skærpede krav og dispensationer.

 • Miljøkrav er bindende
  Alle bekendtgørelsens miljøkrav er direkte bindende, undtagen krav om støjgrænser og B-værdier i bekendtgørelsens kapitel 5 og de krav, som godkendelsesmyndigheden eventuelt har skærpet eller lempet.

Information for myndigheder

 • VVM efter bekendtgørelsens kapitel 8
  Du skal sikre dig, at der er truffet afgørelse efter miljøvurderingsreglerne (VVM - Vurdering af Virkningerne på Miljøet) for anlæg, der er anmeldt efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 8, inden du behandler anmeldelsen.

 • Kvittering og manglende oplysninger
  Senest en uge efter modtagelse af anmeldelsen skal du kvittere for den og oplyse, hvilke oplysninger, der offentliggøres på DMA. Desuden skal du vurdere om der eventuelt mangler oplysninger og anmode om dem inden for 3 uger fra modtagelse af anmeldelsen.

 • Oplys at godkendelsesproceduren er i gang
  Senest 1 måned efter modtagelse af ansøgning om godkendelse skal du oplyse, at godkendelsesproceduren er igangsat, og hvilke oplysninger der offentliggøres på DMA.

 • Behandlingstid: Maks. 4 uger
  Som hovedregel skal du behandle anmeldelsen inden for fire uger fra modtagelse af en fuldstændig anmeldelse.

 • Samtidighed
  Søges der om spildevandstilladelse samtidigt med dispensation fra et vilkår i bekendtgørelsen, eller når du vil stille skærpede eller supplerende krav, så skal du også meddele disse to afgørelser samtidigt.

 • Offentliggørelse
  Oplysninger skal offentliggøres på DMA, som beskrevet i bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlægs kapitel 13.

Vil du vide mere?

Se Miljøstyrelsens vejledende udtalelser om mellemstore fyringsanlæg

De nedenstående spørgsmål er inddelt i grupperne:

Ansøgning

 • Jeg skal kun søge om spildevandstilladelse, skal jeg bruge Byg og Miljø?
  Ja, hvis virksomheden er omfattet af:

• bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen
eller
• bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller

så skal ansøgning om tilslutning af spildevand til renseanlæg søges via Byg og Miljø.

 • Skal alle de aktiviteter, der skal indgå i ansøgningen, vælges fra start af, for at få afgørelserne samtidigt (samtidighed)?
  Virksomheden får samtidighed, når den søger om de relevante tilladelser på samme tid. Der er to måder at gøre det på i Byg og Miljø. Virksomheden kan:

1. Enten fra start vælge de aktiviteter, der skal indgå i ansøgningen – altså miljøgodkendelse eller anmeldelse af virksomhed, VVM-screening og tilslutning af industrispildevand til kloak.

2. Eller senere vælge aktiviteten Miljøgodkendelse eller anmeldelse af virksomhed. Hvis virksomhedens svar på de næste trin i ansøgningen viser, at aktiviteterne kræver fx spildevandstilladelse og/eller en VVM-screening, så vil ansøgningen automatisk blive udvidet med de relevante oplysningskrav.

Hvis virksomheden ved en fejl har valgt en forkert aktivitet, kan den altid slette den og vælge en ny.

 • Visse oplysninger er fortrolige, hvordan angiver jeg det?
  Når du indtaster oplysninger i Byg og Miljø, kan du markere de oplysninger, som du anser som følsomme for virksomhedens forretning, hvis de deles med offentligheden. Det betyder ikke, at oplysningerne nødvendigvis vil blive holdt fortrolige, men det er en oplysning til myndigheden om at være opmærksom.

  Når miljøgodkendelsen bliver offentliggjort, eller hvis der anmodes om aktindsigt, vil myndigheden tage aktivt stilling til, hvilke oplysninger der i henhold til lovgivningen kan holdes fortrolige. Det er godkendelsesmyndigheden, der afgør, hvad der kan undtages fra offentliggørelse.

 • Hvad med evt. lokale hensyn i miljøansøgningssystemet, fx forhold til naboer, lokalplaner, natur m.v.?
  Byg og Miljø foretager automatisk en konfliktsøgning efter forhold, regler og begrænsninger, der gælder for de matrikler, ansøgningen omfatter. Sammen med ansøgningen får myndigheden en konfliktrapport over de konfliktsøgninger, der er med i ansøgningstypen, og en liste med de steder, hvor der er konflikt. Konfliktrapporten er det eneste dokument, der udelukkende vises for sagsbehandleren, idet myndigheden skal have sikkerhed for, hvilke bestemmelser og forhold der er undersøgt. Ansøgeren ser udelukkende de bestemmelser og forhold, der kan have indflydelse på sagen, dvs. hvor der faktisk er fundet noget.

  Konfliktsøgning under miljøansøgninger i Byg og Miljø er magen til systemet for byggeansøgninger, og søgningen er baseret på samme konflikttyper. Konflikttyper er eksempelvis lokalplaner, fredede områder, byzoner og beskyttede vandløb.

 • Hvordan undgår jeg at ansøge om det forkerte?
  Det er virksomhedens ansvar at søge om det rigtige.

 • Kan oplysninger flyttes fra én del af ansøgningen til en anden, fx mellem byggeansøgninger og miljøansøgninger?
  I Byg og Miljø er det muligt at dele uploadede informationer inden for samme projekt. Det er dog ikke muligt at dele dokumentationskrav.

 • Hvad hvis jeg ikke søger digitalt? (undtagelsesbestemmelse)
  Myndigheden skal som hovedregel afvise ansøgninger, der ikke søges digitalt, hvis det drejer sig om en bilag 2-virksomhed.
  Det gælder også for ansøgning om miljøgodkendelse fra en bilag 1-virksomhed. Undtagelsen er, når der foreligger særlige forhold, der gør, at ansøgningen ikke kan indgives via den digitale selvbetjening, eller hvis der ud fra en økonomisk vurdering er klare fordele ved at modtage ansøgningen på anden måde end digitalt.

Myndighederne og ansøgningen

 • Hvem er godkendelsesmyndighed?
  Under Status for ansøgningen i Byg og Miljø kan man se, hvilken myndighed der skal behandle ansøgningen. Det er sted og aktivitet, der bestemmer, hvem der er myndighed.

 • Skal ansøgningen starte forfra, hvis kommunen foreslå ændringer, fx af hovedaktivitet/biaktivitet?
  Ansøgningen skal ikke starte om, men dokumentationskravene vil ændre sig, hvis listepunktet ændres. De dokumentationskrav, der er ens for de to listepunkter, vil stadig være udfyldt, mens dokumentationskrav, der kun gælder det tidligere listepunkt, er slettet, og dokumentationskrav, der kun gælder det nye, står tomme og skal udfyldes. Det er derfor vigtigt at afklare fx hoved- og biaktiviteter og listepunkter på et indledende tidspunkt.

 • Kan myndigheden følge med i ansøgningen og evt. hjælpe til undervejs?
  Virksomheden kan fra starten give en rådgiver eller miljømyndigheden adgang til sagen i Byg og Miljø, så de kan læse projektets indhold, udfylde dokumentation eller søge på virksomhedens vegne.
  Når lokaliteten på projektet er valgt, vil det fremgå, hvem der er myndighed. Virksomheden opfordres til at benytte muligheden for den vejledning en forhåndsdialog med myndigheden giver.

 • Modtager myndigheden ansøgningerne i kommunens dokumenthåndteringssystem/fagsystem?
  Hvis kommunens dokumenthåndteringssystem eller fagsystem er integreret til Byg og Miljø, vil myndigheden automatisk modtage de dokumenter og oplysninger, som virksomheden sender. Det samme gælder for Miljøstyrelsen.

Dispensation

 • Kan jeg søge om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder i Byg og Miljø?
  Du kan søge om tilladelse til at gå i gang med bygge- og anlægsarbejder, før der er meddelt miljøgodkendelse og få en VVM-screeningsafgørelse, men ikke i Byg og Miljø. Man skal kontakte sin myndighed herom.Hvor kommer afgørelserne henne?
  Man vil enten modtage afgørelser via Byg og Miljø eller på samme måde, som inden processen blev digital, fx via e-mail. Inden myndigheden træffer den endelige afgørelse, får virksomheden tilsendt et udkast til afgørelserne til kommentering.

Afgørelse

 • Bliver jeg orienteret forud for offentliggørelse af visse oplysninger?
  Ja, virksomheden bliver orienteret forud for offentliggørelse af visse oplysninger, som fx miljøgodkendelse og påbud.

Byg og Miljø – Vejledning i ansøgning

De 6 hovedtrin og andet relevant information

Byg og Miljø for myndigheder

Specifikt for myndigheder

Kontakt

Kan du ikke finde svaret under Spørgsmål og svar om Byg og Miljø ovenover, kan du kontakte Miljøstyrelsen viaObfuscated Email. I emnefeltet bedes du angive, at det drejer sig om Byg og Miljø, samt hvad spørgsmålet omhandler. Vedhæft gerne et skærmbillede.

Har du brug for hjælp til at finde vejledninger eller lignende, er du også velkommen til at kontakte Miljøstyrelsens Informationscenter på telefon 72 54 44 66 eller via mail Obfuscated Email.