Lovgrundlaget for IE-direktivet og BAT

Forurenende virksomheder der er omfattet af IE-direktivet har BREF-dokumenter, som fastlægger den bedst tilgængelige teknik (BAT). Herunder får du direkte links til lovgrundlaget for IE-direktivet og BAT.

lovgrundlag_1170x400.png

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse  (Miljøbeskyttelsesloven)

IE-direktivet: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder  (Godkendelsesbekendtgørelsen)

Vejledning om dataindsamling og udfærdigelse af BAT referencedokumenter  (informationsudveksling og dialog mellem IPPC-kontoret, medlemsstater og organisationer)