Introduktion til spørgsmål og svar om BAT for store fyr

Herunder kan du læse spørgsmål og svar med Miljøstyrelsens fortolkning af BAT-konklusionerne for store fyringsanlæg.

I første omgang er det kun et begrænset antal spørgsmål og svar, som er lagt op, men Miljøstyrelsen udarbejder løbende flere.

Hvis du har kommentarer eller synes, at der mangler nogle spørgsmål og svar, så hører vi meget gerne om det. E-mail: Obfuscated Email

Du kan finde generelle oplysninger om udmøntningen af BAT-konklusioner på Miljøstyrelsens hjemmeside under BAT i miljøgodkendelse. Her står bl.a. noget om, hvordan BAT-konklusionerne udmøntes, når der er et parallelt regelsæt, BAT-konklusioner for miljøledelse mv. Desuden er der mere hjælp at hente i miljøgodkendelsesvejledningen.

Miljøstyrelsens svar vedrører alene udmøntning af BAT-konklusionerne for store fyringsanlæg i myndighedernes afgørelser, og de er således ikke udtømmende i forhold til anden lovgivning. Som eksempel kan nævnes miljøvurdering, bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen).

Spørgsmål og svar